FI SV EN

Ministerivaliokunnat

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa: ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta. Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.

Asioiden valmistelua varten voidaan asettaa myös muita kuin lakisääteisiä ministerivaliokuntia. Valiokuntien jäsenet määrää pääministeri neuvoteltuaan hallitusryhmien kanssa. Valiokuntien tehtävät määrätään asettamisen yhteydessä. Ylimääräinen ministerivaliokunta asetetaan valtioneuvoston yleisistunnossa.
Sipilän hallituksen ministerivaliokunnat

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri. Muut jäsenet ovat ulkoministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen. Sisäministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeristönä toimii ulkoministeriö. Kokouksissa on läsnä valtioneuvoston viestintäjohtaja, joka vastaa tiedottamisesta pääministerin ohjeiden mukaan. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä, mutta päätöksistä yleensä tiedotetaan kokousten jälkeen.

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Lisäksi valiokunnan asialistalle otetaan poliittisen tason käsittelyä edellyttävät tuomioistuin- ja valvonta-asiat, tärkeät nimitysasiat ja EU-virastojen sijaintipaikat. Ministerivaliokunta voi käsitellä myös EU-näkökulmasta keskeisiä kansainvälisissä järjestöissä päätettäviä asioita.

EU-ministerivaliokunta kokoontuu yleensä perjantaiaamuisin. Valiokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Kaikki muutkin ministerit voivat halutessaan osallistua valiokunnan työhön.

Ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu, esittelee asian ministerivaliokunnalle. Käsittelyn tarkoituksena on saada ministerivaliokunnan puolto ministerin esittämille toimintalinjoille tai keskustelun käyminen ajankohtaisesta EU-asiasta.

EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä toimii valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on välittömästi julkinen, ellei asia mene valtioneuvoston käsittelyyn tai kyse ole salassa pidettävästä tiedosta.

Kokouksissa on läsnä valtioneuvoston viestintäosaston EU-asioiden viestintäpäällikkö, joka vastaa tiedottamisesta pääministerin ohjeiden mukaan.

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asianvaliokunnan lausunto. Käsittelyn pohjana ovat ministeriöissä laaditut asiakohtaiset esittelylistat kuten valtioneuvoston yleisistunnossa.

Raha-asiainvaliokunta kokoontuu yleensä torstaisin klo 13. Valiokunnan puheenjohtaja on pääministeri ja jäseniä valtiovarainministeri, valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyt muut ministerit, enintään kuusi valtioneuvoston määräämää ministeriä sekä ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu.

Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen tulee olla valtiovarainministeriöstä.

Valtioneuvoston yleisistunto voi poiketa raha-asiainvaliokunnan lausunnosta. Ministeriö sen sijaan ei saa ratkaisua tehdessään poiketa raha-asiainvaliokunnan lausunnosta, vaan asia on siirrettävä yleisistunnon ratkaistavaksi.

Raha-asiainvaliokunnassa toimii sihteerinä valtiovarainministeriön valtiosihteeri tai hänen sijaisensa, joka myös selostaa käsiteltävät asiat. Ministeriöille puolletuista julkisista asioista tiedotetaan heti ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen. Valtioneuvostolle puolletut asiat tulevat julkisiksi yleisistunnon käsittelyn jälkeen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kokoontuu yleensä tiistaisin. Ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri ja jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeristönä toimii valtiovarainministeriö ja sihteerinä on valtiovarainministeriön budjettipäällikkö. Kokouksissa on läsnä valtioneuvoston viestintäjohtaja, joka vastaa tiedottamisesta pääministerin ohjeiden mukaan.