Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto sosiaaliturvamuutoksista: merkittävien uudistusten valmisteluun varattava aikaa ja resursseja

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.10.2023 12.18
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon kolmesta sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta budjettilaista. Lakiehdotukset liittyvät työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen. Arviointineuvoston mukaan sosiaaliturvaan ja toimeentuloon liittyvien lakiehdotusten yhteisvaikutuksia olisi tullut arvioida jo valmisteluvaiheessa. Kuulemisaika jäi kaikissa kolmessa merkittävässä hankkeessa liian lyhyeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut työttömyysturvaa, asumistukea ja toimeentulotukea koskevat lakiehdotukset, jotka liittyvät valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi muistion 9.10.2023 vuoden 2024 sosiaaliturvamuutosten yhteisvaikutusten arvioinnista. Arviointineuvoston mukaan sosiaaliturvamuutoksia koskevien esitysten yhteisvaikutuksia olisi tullut arvioida jo valmisteluvaiheessa. Näin lakiehdotusten yhteisvaikutukset haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille olisi voitu ottaa huomioon. STM:n julkaisemassa muistiossa käsitellään taloudellisia vaikutuksia, mutta muistiosta puuttuvat perus- ja ihmisoikeusvaikutukset. Olisi ollut tärkeää arvioida, kohdistuvatko muutosten yhteisvaikutukset samoihin ihmisryhmiin. 

Lakiehdotusten valmistelussa on ollut puutteita. Arviointineuvosto painottaa, että vaikutuksiltaan merkittävien uudistusten huolelliseen valmisteluun tulee varata ministeriölle riittävästi aikaa ja resursseja. 

Lakiehdotusten lausuntoaika oli selvästi tavanomaista lyhyempi. Kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa yleensä 6–8 viikkoa. Arviointineuvosto katsoo, että yhteiskunnallisesti merkittävissä lakiehdotuksissa olisi kaikilla asiaan liittyvillä sidosryhmillä ja kansalaisilla tullut olla riittävä aika lausua asiasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti lakiehdotukset arvioitavaksi niin myöhään, ettei arviointineuvoston havaintoja ole voitu ottaa ministeriössä huomioon. Tämän vuoksi arviointineuvoston lausunnot annetaan tiedoksi eduskunnalle.

Työttömyysturva: taloudelliset vaikutukset hyvin arvioitu

Työttömyysturvan (hanketunnus STM048:00/2023) lakiehdotuksen keskeisiä esityksiä ovat mm. palkansaajan työssäoloehdon pidentyminen 12 kuukauteen, työttömyyden etuusoikeuden alkamisen pidentyminen seitsemään päivään, työttömyysetuuden sovittelun suojaosan poistaminen ja työttömyysetuuksien lapsikorotuksien poistaminen.

Vaikutukset kotitalouksille ja julkiselle taloudelle on arvioitu laadukkaasti. Havainnollisten kuvioiden, taulukoiden ja esimerkkien avulla saa hyvän käsityksen muutosten mittakaavasta ja kohderyhmistä. Lakiehdotuksessa on myös tuotu esiin ne ryhmät, joihin suurimmat muutokset kohdistuvat.

Lakiehdotuksessa on käsitelty perus- ja ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä seikkoja, kuten vaikutuksia ihmisryhmille. Kuitenkin johtopäätösten tekeminen siitä, vaikuttavatko muutokset heikentävästi vai turvaavasti perus- ja ihmisoikeuksiin, on puutteellinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotusta olisi pitänyt täydentää neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Toimeentulotuen muuttaminen: tarkennettava vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleville

Toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:ä (hanketunnus STM061:00/2023) koskevan lakiehdotuksen mukaan hakija ohjataan hakemaan edullisempaa asuntoa, jos hakijan asumismenot ylittävät tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän. Hakijaa ei ohjata hankkimaan edullisempaa asuntoa, jos hakijalla on erityinen peruste asumiseen nykyisessä asunnossaan.

Lakiehdotuksessa tuodaan avoimesti esille riskejä ja haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi taloudellisten ongelmien, häätöjen ja ruoka-avun tarpeen lisääntymiseen. Lakiehdotuksessa on lisäksi hyödynnetty havainnollistavia tilastoja ja viitattu tutkimustietoon.  

Lakiehdotuksessa olisi tullut kuvata erilaisia ihmisryhmiä, joihin muutokset erityisesti kohdistuisivat. Lakiehdotuksesta jää epäselväksi, miten muutokset vaikuttavat esimerkiksi henkilöihin, jotka ovat ylivelkaantuneita, joilla on luottotietomerkintöjä tai muita elämänhallinnan haasteita. 

Lisäksi lakiehdotuksessa olisi tullut tarkentaa, miten lakiehdotus vaikuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaan, etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa henkilön on yrityksistään huolimatta vaikea työllistyä tai löytää halvempi asunto.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotusta olisi tullut korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Asumistuki: perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on puutteellinen

Yleistä asumistukea koskevan lakiehdotuksen (hanketunnus STM056:00/2023) keskeisiä esityksiä ovat mm. asumistuen korvausprosentin laskeminen 80 prosentista 70 prosenttiin, ansiotulovähennyksestä luopuminen ja yleisen asumistuen lakkauttaminen omistusasuntoihin. Lisäksi asumistuen kuntaryhmitystä muutettaisiin pääkaupunkiseudulla.

Lakiehdotuksen keskimääräisistä kotitalousvaikutuksista saa hyvän käsityksen. Ehdotuksessa on kuvattu ne ryhmät, joihin taloudelliset muutokset kohdentuvat voimakkaimmin.

Lakiehdotuksessa olisi tullut kuvata tarkemmin vaikutuksia omistusasuntojen asumistuen lakkauttamisesta. Lakiehdotuksessa olisi tullut tarkentaa, kuinka moni tuensaajista asuu haja-asutusalueella, jossa omistusasunnon realisointi ei ole mahdollista. 

Arviointineuvosto pitää puutteena, että lakiehdotuksessa ei ole arvioitu riittävästi perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Epäselväksi jää, voiko muutos heikentää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, kuten oikeutta asuntoon ja välttämättömään toimeentuloon. Millaisia vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kohtaavat arjessaan muutoksen myötä? 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus noudattaa välttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Lakiehdotuksessa on olennaisia puutteita ja ehdotusta olisi tullut korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Puheenjohtaja Leila Kostiainen, lainsäädännön arviointineuvosto p. 0400 805 417, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.