Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.11.2016 11.27
Tiedote 492/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.11.2016 seuraavat lait:

Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 93/2016 vp). Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös matkustamisrikoksen yritys on rangaistava. Terrorismin rahoittamista koskevaa rangaistussäännöstä täydennetään niin, että matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena. Lisäksi tarvittavat täydennykset tehdään pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin koskien keinojen käyttämistä matkustamisrikoksen estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä. Lait tulevat voimaan 1.12.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 0295 150 176)
Tiedote

Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta ja laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta (HE 122/2016 vp). Turvallisuusselvityslakia muutetaan niin, että suojelupoliisista tulee sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen turvallisuusselvitysten laatimisessa. Lisäksi lakia muutetaan niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koske sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen tai oppilaitoksen hakemusta. Lakiin tehdään myös joitain teknisiä tarkistuksia. Myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin tehdään muutoksenhakua koskeva teknisluonteinen muutos. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM johtava asiantuntija Johanna Puiro 0295 488 584)

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta, laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja laki Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 112/2016 vp). Säädetään uusi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskeva laki, jolla kumotaan nykyinen vastaava laki. Laissa määriteltyjä kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä ei saa viedä maasta ilman maastavientilupaa. Laissa on säännökset maastavientiluvan hakemisesta, lupaharkinnasta, lupaviranomaisista ja valvonnasta. Lisäksi muutetaan varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annettua lakia siten, että jatkossa keskusviranomaisena toimii oikeusministeriön asemesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansallisgalleriasta annettuun lakiin tehdään teknisluontoinen muutos. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2016 vp). Valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia muutetaan siten, että apurahakauden keskeyttämisestä säädetään laissa. Lakiin tehdään myös eräitä täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaapanosta annetun lain muuttamisesta (HE 180/2016 vp). Lailla säädetään maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Takaus voidaan myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Lisäksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten lainojen ehtoja muutetaan siten, että lainojen lyhennysten maksuhelpotusvuosien määrää lisätään kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen. Lakien tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia maatiloilla. Laeilla toteutetaan maatilojen rahoitusjärjestelyjä valmistelevan työryhmän väliraportin ehdotukset. Lait tulevat voimaan 16.11.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

Laki laivavarustelain muuttamisesta (HE 127/2016 vp). Laivavarusteeseen kohdistuvia ja varusteen tietojen säilyttämiseen liittyviä vaatimuksia sekä uusia ruorimerkkiä koskevia säännöksiä täsmennetään. Laki sisältää myös laajennuksia valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuteen ja velvollisuuteen toimittaa tietoja Euroopan komissiolle sekä Liikenteen turvallisuusviraston todistuksenantovelvollisuuteen. Velvollisuus korjata viallisia, puutteellisia tai vaarallisia laivavarusteita ulotetaan laivavarusteen tuojaan ja jakelijaan. Ilmoitetun laitoksen nimeämisedellytyksiin sekä laitoksen tehtäviin tehdään muutoksia. Liikenteen tuvallisuusvirasto nimeää jatkossa ilmoitetut laitokset liikenne- ja viestintäministeriön sijaan. Lait tulevat voimaan 14.11.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 129/2016 vp). Ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia muutetaan. Lailla tehostetaan ajoneuvojen sähköisiä rekisteröintimenettelyitä ja sähköisen tiedon hyödyntämistä. Ajoneuvoliikennerekisteriin saa jatkossa tallentaa rekisteri-ilmoituksen tekijän valtuuttamaa henkilöä koskevia tietoja. Ajoneuvoliikennerekisterin pitäjällä on ajokorttia ja muita kuljettajilta vaadittavia lupia myöntäessään oikeus saada poliisilta hakijan passivalokuva ja nimikirjoitusnäyte hakijan suostumuksella. Liikenteen turvallisuusvirasto saa tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin tiedot erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista. Ajoneuvoliikennerekisteriin ei saa enää hakea erillistä kieltoa henkilötietojen luovuttamiseen, vaan väestötietojärjestelmään tehty turvakielto päivittyy rekisteriin automaattisesti. Lisäksi muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto saa Rajavartiolaitokselta ja Tullilta opetusluvan, taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämiseen sekä autokoululupiin liittyvää soveltuvuusharkintaa varten tarvittavat rikostiedot. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 918)

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 145/2016 vp). Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutetaan siten, että tukiohjelma laajennetaan koskemaan merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia eräiden kilpailijamaiden, kuten Ruotsin, osalta. Lakiin tehdään lisäksi muutokset, jotka ovat tarpeen eräiden verolainsäädäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Lisäksi merimieseläkelakia muutetaan siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksissa työskentelevät työntekijät. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, sen jälkeen kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman muutoksen. Niitä sovelletaan kuitenkin jo 1.1.2017 alkaen. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 124/2016 vp). Lain valvontasuunnitelmia ja valvontaohjelmia koskevia säännöksiä kevennetään poistamalla niiden suunnitteluun ja sisältöön liittyviä pakollisia vaatimuksia. Lain ilmoitusmenettelystä poistetaan kunnallisen viranomaisen velvollisuus tehdä päätös ilmoituksen johdosta. Lisäksi terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyä täsmennetään vastaamaan muuta ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä. Talousveden laatua ja valvontaa koskevia säännöksiä muutetaan juomavesidirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi säännöksiä kevennetään poistamalla vaatimus kunnan viranomaisen hyväksynnästä pieniltä talousvettä toimittavilta laitoksilta siirtämällä ne ilmoitusmenettelyn piiriin. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 199/2016 vp). Lakia sovelletaan työnantajan sairausvakuutusmaksuun, joka perustuu vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan. Kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 0,94 prosenttiyksikköä vuonna 2017. Seuraavana vuonna työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 1,00 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 alennus on 1,04 prosenttiyksikköä ja 0,58 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Vastaavasti valtion rahoitusosuutta sairausvakuutuksen menoista korotetaan. Kilpailukykysopimuksella työnantajien maksurasitusta siirretään palkansaajille, mutta samalla palkansaajien verotusta kevennetään. Veronkevennyksiä ei voida kohdentaa palkansaajille, jotka eivät maksa tuloistaan valtion- tai kunnallisveroa. Tämän vuoksi pienituloisten eli vain pientä palkkatuloa saavien päivärahamaksua kevennetään ja näin hyvitetään kilpailukykysopimuksen mukaisista sosiaalivakuutusmaksujen korotuksista aiheutuvaa nettotulojen laskua. Kevennys toteutetaan siten, että alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevalta ei peritä päivärahamaksua. Arvioiden mukaan näin kompensoidaan kilpailukykysopimuksesta aiheutuvan alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevien maksurasituksen nousu. Tästä aiheutuva rahoitusvaje rahoitetaan korottamalla valtion rahoitusosuutta sairausvakuutuksen menoista. Lakia sovelletaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuun, joka perustuu vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan. Laki tulee voimaan 1.12.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 171/2016 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että yrittäjän ostaessa työterveyshuoltopalvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai terveyskeskukselta, joka järjestää palvelut ostopalveluna yksityiseltä palvelujen tuottajalta, Kansaneläkelaitos voi maksaa sairausvakuutuslain mukaisen yrittäjän työterveyshuollon korvauksen yrittäjän suostumuksella suoraan yksityiselle palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella. Myös maatalousyrittäjän työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua lakia muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos voi maksaa maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvän tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen kustannuksen valtion korvauksen osuuden maatalousyrittäjän suostumuksella suoraan yksityiselle palvelujen tuottajalle. Valtion osuutena korvataan enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä. Sairausvakuutuslakia muutetaan lisäksi siten, että Kansaneläkelaitoksella on mahdollista luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla matkojen yhdistelypalvelua koskevan sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle ne tiedot, jotka sillä on jo nykyisin oikeus luovuttaa muutoin kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja laki tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 98/2016 vp). Tasa-arvolaissa säädettyihin tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksiin lisätään mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi osapuolten välillä tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevissa asioissa. Sovinnon osapuolet yhdessä tai tasa-arvovaltuutettu osapuolten suostumuksella voivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta sovinnon vahvistamista. Lautakunta voi vahvistaa saavutetun sovinnon. Hyvitys syrjinnästä koskee jatkossa myös perusopetuslaissa tarkoitettuja opetuksen järjestäjiä ja kouluja. Tasa-arvovaltuutetusta annetussa laissa säädettyihin tasa-arvovaltuutetun tehtäviin lisätään sovinnon edistämistä koskeva tehtävä. Lait tulevat voimaan 15.11.2016. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 0295 163 229)
Tiedote

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 81 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 82 §:n muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 93 §:n muuttamisesta (HE 130/2016 vp). Työntekijän eläkelakia muutetaan siten, että työntekijän työeläkevakuutusmaksua nostetaan ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua lasketaan yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä. Työntekijän työeläkevakuutusmaksua nostetaan 0,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017 ja 2018 sekä 0,4 prosenttiyksikköä vuosina 2019 ja 2020. Työntekijän työeläkevakuutusmaksun 1,2 prosenttiyksikön korotusta ei lisätä työttömyysvakuutusrahaston maksun perusteena oleviin työ- ja ansiotuloihin. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan siten, että työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä kolmannes valitaan palkansaajia ja kuudennes työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Samalla tehdään muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Muutokset liittyvät työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa sovittuun kokonaisuuteen. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Tiedote

Tasavallan presidentti ratifioi Pariisin sopimuksen ja vahvisti lain Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2016 vp). Pariisin sopimus on Yhdistyneiden kansakuntien ilmastopuitesopimuksen alainen. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään lisääntyviä toimia päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sopimuksen tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi. Osapuolet sitoutuvat saavuttamaan itse määrittelemänsä päästövähennystavoitteet sekä laativat tarvittavat politiikkatoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Pariisin sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Pariisin sopimus koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Pariisin sopimuksen kansainvälinen voimaantulo edellyttää, että sopimukseen on sitoutunut vähintään 55 osapuolta, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasujen päästöistä on vähintään 55 prosenttia. Sopimuksen voimaantulokynnys täyttyi 5.10.2016 ja Pariisin sopimus tulee voimaan 4.11.2016. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Tuija Talsi 0295 250 285)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.11.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Puolustusministeriön ylijohtaja Raimo Jyväsjärven valtuuttaminen allekirjoittamaan laadunvarmistuspalveluista tehty liite vastavuoroisista puolustustarvikehankinnoista Suomen ja Yhdysvaltojen hallitusten välillä tehtyyn pöytäkirjaan ja liitteen hyväksyminen. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen puolesta valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen puolesta valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset ja vahvisti vuoden 2005 Suomen osalta pöytäkirjan III liitteessä tarkoitetuksi vertailuvuodeksi. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.11.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki eräiden julkisen alojen eläkkeistä annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki eräiden työntekijän eläkkeestä annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki työaikalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan virkamieslain 30 ja 41 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan peruskoululain 40 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon maksujen perusteista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maakunnan opintotukilain 22 §:n muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotukilain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki rakennusten energiatehokkuustodistuksesta annetun maakuntalain 4 ja 10 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2016 vp), hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2016 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2016 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 11 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.11.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Matti Anttonen Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2017 lukien sekä ulkoasiainneuvos Stefan Lindström Los Angelesissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.1.2017 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Ateenan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pauli Mäkelän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2016. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Seija Toron valtuutus toimia myös Malissa. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Addis Abebassa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Airaksisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Intergovernmental Authority on Development (IGAD) –järjestössä. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Hovioikeudenneuvos Kari Matti Lahdenperä Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ympäristölakimies Ritva Mirjami Schiestl Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Matti Juhani Himanen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2016 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Virpi Hillevi Vuorinen Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sanna Elisabeth Niinistö Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Käräjätuomari Minnimari Raisa Kanerva Saari Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Sakari Jeremias Salminen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Joanna Randén Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jouni Antero Jarnamo Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Matti Kalervo Aalto Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus amiraalin virkaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi, maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkko Maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2017 lukien, Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallio maavoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2017 lukien ja eversti Pasi Tapio Välimäki kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 lukien ja määrää hänet Karjalan prikaatin komentajaksi 1.1.2017 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)
Tiedote

Ylijohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltonen Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan 1.1.2017 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

 
Sivun alkuun