Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 4.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.12.2015 11.27
Tiedote 651/2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.12.2015 seuraavat lait:

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2015 vp). Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut, että valtioneuvoston jäsenet tekevät vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtioneuvoston jäsenten vuosipalkkioista vähennetään viikon palkkiot, joka on kaksi prosenttia vuosipalkkioista. Lisäksi hallitus on sopinut edellisten hallitusten tavoin, että valtioneuvoston jäsenelle tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla. Myös tämä koskee koko hallituskautta. Yhteensä valtioneuvoston jäsenille maksettavaa palkkiota vähennetään siten 7 prosentilla. Laki tulee voimaan1.1.2016 ja se on voimassa 31.5.2019 saakka, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Laki jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 35/2015 vp). Jäteveron tasoa korotetaan 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa. Lisäksi kaatopaikalle toimitettavan keräyspaperin siistauslietteen verottomuutta koskeva säännös kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n muuttamisesta, laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta, laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 6/2015 vp). Kyseisissä laeissa on maistraattien toimivaltaa koskevia säännöksiä. Lain tasolla olevat toimivaltaa koskevat säännökset korvataan valtuutussäännöksillä niin, että toimivaltaisesta maistraatista säädetään jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella. Muutoksella yhdenmukaistetaan ja selkeytetään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kootaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta, laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki eläinsuojelulain muuttamisesta, laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 22/2015 vp). Lait liittyvät ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan direktiiviin (2005/36/EY) tehtyjen muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanoon. Uuteen ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan lakiin sisällytetään ammattipätevyysdirektiivin mukaiset eri tunnustamisjärjestelmiin liittyvät säännökset ja palvelujen väliaikaisen tarjoamisen vapauteen liittyvät säännökset sekä direktiivimuutokseen sisältyvät uudet säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä. Lisäksi lainsäädännössä selvennetään ammattipätevyyden tunnustamisprosessiin liittyvien kansallisten toimijoiden vastuita. Voimassa oleva laki ammattipätevyyden tunnustamisesta kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Laki opintotukilain muuttamisesta (HE 40/2015 vp). Opintotuen myöntämisen edellytyksiä ulkomailla harjoitettaviin opintoihin muutetaan siten, että opiskelijalla on oikeus opintotukeen myös, jos hänellä on elinolosuhteisiin liittyvä kiinteä yhteys Suomeen. Hallitusohjelman mukaisesti opintorahan määriä ei enää tarkisteta kansaneläkeindeksin perusteella. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajoja korotetaan noin 13 prosentilla tuen riittävyyden parantamiseksi sekä eri koulutusasteilla opiskelevien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi selkeytetään eräitä opintotukilain säännöksiä opintotuen toimeenpanon sujuvoittamiseksi. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korottaminen tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkossa vaalikaudella 2015-2019 arvioi opintotuen reaalikehitystä tasapuolisesti suhteessa vastaavaan kehitykseen muiden perustulon muotojen reaalikehityksen kanssa. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)
Tiedote

Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 67/2015 vp). ICOS ERIC kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään 45 päivää sen jälkeen, kun komission ICOS ERIC:in perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 103/2015 vp). Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että lakiin lisätään säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnetään maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Laki tulee voimaan 10.12.2015 ja on voimassa 30.6.2017 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki kaupunkiraideliikenteestä (HE 43/2015 vp). Kaupunkiraideliikenteellä tarkoitetaan laissa metro- ja raitioliikennettä. Kaupunkiraideliikenteestä ei ole toistaiseksi erillistä laintasoista sääntelyä. Kaupunkiraideliikenne on niin sanottuna kevytraideliikenteenä jätetty myös Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Lailla säädetään kaupunkiraideliikenne viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvaksi liikennemuodoksi. Metro- ja raitioliikenteen harjoittamisesta ja liikenteen harjoittamiseen käytettävän rataverkon hallinnasta on tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka vastaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta. Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on jatkossakin toiminnanharjoittajalla, jolta edellytetään toiminnan turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Laki tulee voimaan 1.3.2016. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Laki rautatielain muuttamisesta ja laki ratalain muuttamisesta (HE 13/2015 vp). Laeilla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/34/EU) yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Laeilla muutetaan erityisesti rautatielain toimiluvan saannin edellytyksiä, ratakapasiteetin jakamista, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavien palveluiden saatavuutta ja niiden hinnoittelua, rataverkon käytön hinnoittelua sekä rautatiemarkkinoiden valvontaa koskevia säännöksiä. Ratalakiin lisätään uusi säännös rataverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmasta ja sen rahoituksesta. Lait tulevat voimaan 8.12.2015. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2015 vp). Lailla säädetään työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2016. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2016 se on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 0,46 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia palkasta. Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutosten on jakauduttava tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 044 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 044 500 euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 60/2015 vp). Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevista kansainvälisistä asiantuntijapalveluista huolehtii Säteilyturvakeskuksen yhteyteen perustettava osakeyhtiö. Yhtiö huolehtii myös ydinturvallisuusyhteistyöstä lähialueilla sille Säteilyturvakeskuksen myöntämän määrärahan mukaisesti. Osakeyhtiön omistajaohjauksesta ja sen osakkeiden hallinnoinnista huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM lääkintöneuvos Mikko Paunio 0295 163 312)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen ja vahvisti lain perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 57/2015 vp). Aasian infrastruktuuri-investointipankki on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta lukien. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VN finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.12.2015 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus julkisesta palveluvelvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä. Itsehallintolain 32 §:n nojalla on annettu tasavallan presidentin asetus julkisesta velvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä (25/2001). Tämän sopimusasetuksen nojalla on lentoliikenteen julkisen palveluvelvoitteen asettamista koskeva tehtävä sekä muut palveluvelvoitteesta johtuvat hallintotehtävät siirretty kyseisen lentoliikenteen osalta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen hoidettavaksi. Sopimusasetuksen 1 § sisältää viittauksen EU:n lentoliikenneasetuksella kumottuun unionisäädökseen. Näin ollen on tarpeen muuttaa sopimusasetus niin, että siinä viitataan voimassa olevaan EU:n lentoliikenneasetukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.12.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa enintään 350 sotilaalla 1.6.-31.11.2016 suomalais-irlantilaisen pataljoonan johtovaltiona ja noin 170 sotilaalla 1.12.2016-31.12.2018. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Terhi Järvikareen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)
Tiedote 15.12.

Suurlähettiläs Niklas Lindqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Turkmenistanin hallituksen välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus. Suomen ja Turkmenistanin välillä ei ole sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Tällainen sopimus on kuitenkin omiaan helpottamaan investointien tekemistä sopimusvaltiosta toiseen sopimusvaltioon ja muutoinkin vahvistamaan sopimusvaltioiden välisiä taloudellisia suhteita. Neuvottelut käytiin 10.-14. helmikuuta 2014 Helsingissä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin englannin kielellä laadittu sopimus. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin OECD:n laatimalle mallisopimukselle. Sopimus edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Suurlähettiläs Jukka Siukosaaren tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Sara Henttosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Argentiinan tasavallan hallituksen välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskeva sopimus. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Siten sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset tulee saattaa voimaan lailla. Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset vaatimukset on täytetty. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen sekä yleissopimuksen liitteiden D (CUV), F (APTU) ja G (ATMF) muutokset. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.12.2015 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkin 1 043 virkamiehelle sekä hylkäsi 115 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan järjestyslain muuttamisesta, maakuntalaki opintotuesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakuntaosuudesta annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Arpajaisvalvonnasta, maakuntalaki arpajaisista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 16 §:n muuttamisesta, maakuntalaki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki työttömyysturvalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maakunnan kiinteistölaitoksesta, maakuntalaki maakunnan taloushallinnosta annetun maakuntalain 2 ja 24 §:n muuttamisesta, maakuntalaki yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Maakunnantarkastuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta sekä maakuntalaki turvakodeista. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikula Budapestissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Eritreaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Komentaja Juha-Antero Puistola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2016-31.12.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Sivun alkuun