Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Tasavallan presidentin esittely 9.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.9.2016 11.17
Tiedote 368/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.9.2016 seuraavat lait:

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, veronkantolaki, apteekkiverolaki, laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta, laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki kiinteistöverolain muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 ja 43 §:n muuttamisesta, laki lääkelain muuttamisesta, laki verotililain kumoamisesta, laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 7 §:n 4 momentin kumoamisesta, laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta, laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta, laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki valmisteverotuslain 47 §:n muuttamisesta, laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki autoverolain 65 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta, laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 29/2016 vp). Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin kootaan oma-aloitteisten verojen yleiset veron ilmoittamista, maksamista, määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset. Verovelvollisen on pääsääntöisesti ilmoitettava oma-aloitteiset verot sähköisesti. Pidennettyjen verokausien soveltamisalaa laajennetaan. Samalla niiden soveltamisedellytyksiä muutetaan joustavimmiksi. Oma-aloitteisten verojen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään ja seuraamusten vaikuttavuutta parannetaan. Samalla otetaan käyttöön virheen korjaamista koskevat kevennetyt menettelyt. Menettelysäännösten yhdenmukaistamisesta ja sääntelyrakenteen uudistamisesta johtuvat muutokset tehdään useisiin muihin lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehty puitesopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Australian yhteistyötä laaja-alaisesti ja luoda suhteille oikeudellisesti sitova perusta. Siinä käsitellään useita yhteistyöaloja suhteellisen yleisellä tasolla. Puitesopimuksessa ilmaistaan konkreettisesti EU:n ja Australian yhteisiä arvoja poliittisesti sitovilla lausekkeilla, jotka ovat keskeinen osa kaikkia vastaavanlaisia EU:n kumppanimaiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Puitesopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti EU:n aiemmin tekemiä kumppanuussopimuksia. Puitesopimus muodostaa pohjan kaikille tuleville alakohtaisille sopimuksille ja luo EU:n ja Australian suhteille vakaan oikeudellisen perustan. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 5.10.2016 Brysselissä järjestettävän Afganistan konferenssin aikana. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehty suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Uuden-Seelannin yhteistyötä laaja-alaisesti ja siinä käsitellään useita yhteistyöaloja suhteellisen yleisellä tasolla. Puitesopimuksessa ilmaistaan konkreettisesti EU:n ja Uuden-Seelannin yhteisiä arvoja poliittisesti sitovilla lausekkeilla, jotka ovat keskeinen osa kaikkia vastaavanlaisia EU:n kumppanimaiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti EU:n aiemmin tekemiä puitesopimuksia. Sopimus tehostaa EU:n ja Uuden-Seelannin välistä yhteistyötä ja mahdollistaa yhä laajemman vuoropuhelun Uuden-Seelannin kanssa. Puitesopimus muodostaa pohjan kaikille tuleville alakohtaisille sopimuksille ja luo EU:n ja Uuden-Seelannin suhteille vakaan oikeudellisen perustan, jota ei tähän mennessä ole ollut. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 5.10.2016 Brysselissä järjestettävän Afganistan konferenssin aikana. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Suurlähettiläs Tarja Fernándezin tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen Ramses Malatyn valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Seychellien välinen lentoliikennesopimus. Suomi on neuvotellut Seychellien kanssa lentoliikennesopimuksesta Balilla, Indonesiassa 20.11.2014. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksella pyritään vapauttamaan markkinoiden toimintaa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Hannele Pokan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimuksen Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) on yhteispohjoismainen rahoituslaitos, joka on erikoistunut pienten ja keskisuurten ympäristöhankkeiden rahoitukseen. Muutossopimuksella mahdollistetaan NEFCOn toiminnan maantieteellisen toimialueen laajentaminen Itä-Euroopan ulkopuolelle. Sopimuksella pyritään vahvistamaan Pohjoismaiden kansainvälistä näkyvyyttä ja antamaan tukea pohjoismaisten PK-yritysten pyrkimyksille hankkia kansainvälisiä työtilaisuuksia ja investointeja. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Helsingissä syksyllä 2016, kun kaikki osapuolet ovat saaneet päätökseen tarvittavat kansalliset menettelynsä. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus ei myöskään sido eduskunnan budjettivaltaa eikä sisällä muita merkitykseltään huomattavia velvoitteita. Sopimuksen hyväksyminen ei siten edellytä eduskunnan suostumusta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2016 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2016 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Tokion suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jukka Siukosaaren sivuakkreditointi Mikronesiaan, Soulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Eero Suomisen sivuakkreditointi Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, Vilnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Christer Michelssonin sivuakkreditointi Valko-Venäjälle sekä ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Saint Kitts ja Nevisissä sekä Saint Vincent ja Grenadiineilla. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

 
Sivun alkuun