Hyppää sisältöön

Tutkimus: yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot iso mahdollisuus palvelutuotannossa ja julkisissa hankinnoissa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 23.5.2023 8.52
Tiedote 219/2023

Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden sosiaaliset innovaatiot tuovat uusia vaihtoehtoja ja rahoitusmekanismeja ratkottaessa yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä on tärkeä viesti erityisesti innovaatiopolitiikan ja innovaatioiden rahoituksesta päättäville sekä julkisista hankinnoista vastaaville.

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisia innovaatioita on nyt tutkittu ensimmäistä kertaa laajasti Suomessa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat jo nyt uudistamassa ja kehittämässä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, työllistämistä ja monenlaista toimintaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seuraavaksi niiden mahdollisuuksia on tutkimuksen mukaan otettava käyttöön innovaatioissa, joilla vaikutetaan ekologiseen kestävyyteen ja vihreään siirtymään.

Tutkimuksessa annetaan kolme suositusta yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisten innovaatioiden toimintaympäristön kehittämiseksi.

Ensimmäinen niistä peräänkuuluttaa sitä, että myönteiset yhteiskuntavaikutukset otetaan huomioon keskeisenä innovaatiopolitiikan onnistumisen mittarina ja rahoituksen kriteerinä. Toiseksi, Suomeen tarvitaan kansallinen, sosiaalisia innovaatiota tilastoiva ja näkyväksi tekevä avoin tietokanta nykyisen hajanaisen tilastoinnin sijaan. Kolmas suositus korostaa, että erityisesti julkisissa hankinnoissa yhteiskunnalliset yritykset pitää nähdä tasavertaisina ja varteenotettavina palveluntuottajina julkisen ja yksityisen sektorin sekä perinteisen järjestötoiminnan rinnalla.

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot syntyvät lähellä kansalaisyhteiskuntaa ja loppukäyttäjää. Sosiaaliset innovaatiot pureutuvat ratkottavina olevien ongelmien taustalla oleviin syihin. Yhteiskunnalliset yritykset hankkivat rahoituksensa kuitenkin liiketoimintalähtöisen palvelutuotannon keinoin. Näin ne voivat tarjota vaihtoehdon perinteiselle julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestötoiminnalle. 

Suositusten toteutuminen vaatii toimia ja kehitystyötä niin yrityksiltä itseltään kuin myös näkemyksellisyyttä julkisilta toimijoilta, jotka vastaavat innovaatiopolitiikan käytännön toteutuksesta ja rahoituksesta. Avainasemassa ovat kuntien, kaupunkien, maakuntien ja hyvinvointialueiden päättäjät ja viranhaltijat.

Suositukset perustuvat tutkimuksen havaintoihin, joiden mukaan yhteiskunnalliset yritykset eivät kaipaa erityiskohtelua verrattuna muihin yrityksiin. Sen sijaan yritysten edustajat toivovat nimenomaan, että innovaatioiden myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset otetaan nykyistä paremmin huomioon. Lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurannan pitää olla osa normaalia, pitkäjänteistä innovaatiopolitiikkaa sekä julkisten palvelujen hankintaa.

Mitä ovat yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot?

Yhteiskunnalliset yritykset harjoittavat liiketoimintaa valitsemansa yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseksi. Tavoite on vahvistettu yhteisön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan taloudellisesta voitostaan tämän tavoitteen edistämiseksi.

Sosiaaliset innovaatiot ovat innovaatiota, jotka

  • ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita paremmin kuin olemassa olevat ratkaisut,
  • käyttävät resursseja tehokkaammin kuin aiemmat ratkaisut 
  • avaavat mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle ja kumppanuuksille.

Tutkimus on ensimmäinen laaja-alainen suomalainen tutkimus yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisten innovaatioiden nykytilasta ja toimintakentästä sekä niiden merkityksestä etsittäessä uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tutkimuksesta vastasivat Demos Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Kuntoutussäätiö ja Silta-Valmennusyhdistys.

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Vanhempi asiantuntija Petteri Lillberg, Demos Helsinki, p. 050 359 1572, [email protected], Research Area Lead Kari Jalonen, Demos Helsinki, p. 040 580 1967, [email protected] ja työmarkkinaneuvos Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5049 040, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.