Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.10.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.10.2021 15.16
Tiedote 585/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteereiden nimeäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen edustaja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvostoon

Oikeusministeriö

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan syyttäjänviraston määräaikaiseen valtuutetun Euroopan syyttäjän tehtävään

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Raja-alueen poliisiyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle

Puolustusministeriö

Antti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Tarja Jaakkola, kaupallinen neuvos p. 0295 140 410
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Vuoden 2022 alustava talousarviosuunnitelma

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan ja direktiivin (EU)2018/2001 8 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen väliseen sopimukseen sitoutumiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Öljysuojarahaston hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.11.2021−31.10.2024

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos p. 0295 250 240
- Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

 
Sivun alkuun