Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.3.2023 15.17
Tiedote 132/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 1606 7502
- Eduskunnan kirjelmä (EK 69/2022 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2021 (K 18/2022 vp)

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Tasa-arvovaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2021 (EK 57/2022, K 21/2021 vp)

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 502
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon johtavan asiantuntijan viran täyttäminen

Elina Siljamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 248
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja p. 0295 530 117
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaalisesta kompassista (EK 74/2022 vp – VNS 10/2022 vp)

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 322/2022 vp, EV 299/2022 vp)

Jenniina Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 003
- Valtiovarainministeriön tietohallintoneuvoksen viran täyttäminen

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos p. 0295 162 130
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (EK 79/2022 vp; VNS 7/2022 vp)

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150
- Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 100
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa (EK 78/2022 vp; VNS 15/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta (VNS 8/2022 vp – EK 86/2022 vp)

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Yritystukien tutkimusjaoston määrääminen toimikaudeksi 1.4.2023 - 31.3.2027

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön määräaikaisen virkasuhteeseen nimittäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta (EMAn maksuasetus)

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Karoliina Vieler-Porter, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 588
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Jyrki Kauppinen, rakennusneuvos p. 0295 250 122
- Valtioneuvoston asetus asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos p. 0295 250 242
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 140/2022 vp; EV 310/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat