Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.5.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.5.2023 15.16
Tiedote 215/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Päivi Kaukoranta, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 340
- Hallituksen esitys eduskunnalle tietoturvallisuudesta Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen ja turvallisuussääntöjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen irtisanomiseksi

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 16. istuntoon New Yorkissa 13.-15.6.2023

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Puolustusministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Peppiina Huhtala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 129
- Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta
- Valtioneuvoston asetus valtion toimitilavuokrauksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Kaunisto, yksikön johtaja, kehittämisneuvos p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Esa Aaltonen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 107
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos p. 0295 047 189
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös)

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aloitteesta kriittisten raaka-aineiden turvallisen, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamiseksi: (1) Komission tiedonanto kriittisten raaka-aineiden turvallisen ja kestävän saannin varmistamisesta kaksoissiirtymän tukemiseksi (2) komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta kriittisten raaka-aineiden turvatun ja kestävän tarjonnan varmistamisesta ja asetusten (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 ja (EU) 2019/1020 muuttamisesta (kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös)

Miia Lehmus-Niemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 163 521
- Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liisa Mäenpää, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 223
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Karin Cederlöf, hallitussihteeri p. 050 522 9146
- a) Eduskunnan kirjelmä vuoden 2022 ilmastovuosikertomuksesta (K24/2022 vp; EK 77/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot