Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.4.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.4.2024 15.31
Tiedote
Sähköinen päätöksentekojärjestelmä istuntosalissa.

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. 0295 160 366
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Bergqvist)

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtajan virasta

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. 0295 150 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 105/2023 vp; EV 5/2024 vp)

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaaren, kaupanvahvistajista annetun lain ja huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 106/2023 vp; EV 13/2024 vp)

Johtava asiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367
- Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Erityisasiantuntija Roope Jokinen, p. 0295 488 362
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Erityisasiantuntija Tiina Järvinen, p. 0295 488 625
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 20 ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Johtava asiantuntija Berit Kiuru, p. 0295 488 283
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Johtava asiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen Puolustusvoimissa

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, p. 0295 140 233
- Valtioneuvoston asetus puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdystä sopimuksesta ja sen täytäntöönpanomenettelyistä
- Valtioneuvoston asetus teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdystä Naton sopimuksesta ja sen täytäntöönpanomenettelyistä

Valtiovarainministeriö

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. 0295 530 116
- Yhteispalvelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 18.4.2024 - 31.12.2025

Neuvotteleva virkamies Antti Helin, p. 0295 530 609
- Valtioneuvoston asetus väestön rekisteröinnistä Viron kanssa tehdystä sopimuksesta ja kotikuntalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Neuvotteleva virkamies Suvi Neuvonen, p. 0295 530 176
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Hanna Heiskanen, p. 0295 530 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista sekä eräiksi muiksi laeiksi

Erityisasiantuntija Tea Niiranen, p. 0295 530 319
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 188
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110
- Opintotukiasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2024 – 30.4.2027

Hallitusneuvos Henna Närhi, p. 0295 330 006
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallitusneuvos Marja Penttilä, p. 0295 330 400
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 103/2023 vp; EV 7/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Erno Järvinen, p. 0295 162 150
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2023 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Lainsäädäntöneuvos Maija Mela, p. 0295 162 249
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. 0295 162 055
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 99 ja 108 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 162 436
- Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 0295 342 025
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Erityisasiantuntija Juuso Suomento, p. 0295 342 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, p. 0295 047 105
- Valtuuskunnan asettaminen Maailman henkisen omaisuuden järjestön diplomaattikonferenssiin 13.5–24.5.2024 Genevessä

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 0295 048 261
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 14.2.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. 0295 047 097
- Hallituksen esitys eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Laura Terho, p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario, p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 0295 163 242
- Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, p. 0295 163 419
- WHO:n hallintoneuvoston 155. kokous 3.-4.6.2024 Genevessä - Suomen valtuuskunta
- WHO:n 77. yleiskokous 27.5.-1.6.2024 - Suomen valtuuskunta

Erityisasiantuntija Aino Tuovinen, p. 0295 163 420
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ympäristöministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. 0295 250 433
- Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Erityisasiantuntija Noora Herranen, p. 0295 250 222
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 96/2023 vp; EV 6/2024 vp)