Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.10.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.10.2021 15.21
Tiedote 604/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Assi Salminen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta (HE 215/2020 vp; EV 126/2021 vp)

Ulkoministeriö

Olli Kantanen, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 359
- Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 73. istuntoon Kööpenhaminassa 1.-4.11.2021

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Jouko Narikka, budjettineuvos p. 0295 530 017
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain 2 ja 2 c §:n muuttamisesta

Leena Aine, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 032
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja p. 0295 162 296
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC) liittymiseksi

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta lihan ja vuodelta 2020 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2021 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 004
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista

Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Ronja Kava, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 071
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Aino Koskinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 045
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)

Sonja Töyrylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 459
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elise Pekkala, hallitusneuvos p. 0295 063 731
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä (HE 116/2021 vp; EV 135/2021 vp)

Johanna Osenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 937
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hyväksyminen
- Suomen EU-ohjelmien kumppanuussopimuksen 2021−2027 hyväksyminen

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028

Kanerva Sunila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 138
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Työsuojeluneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2021-31.10.2024

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Elina Vaara, erityisasiantuntija p. 050 572 3942
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija p. 0295 250 374
- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun