Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 24.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.11.2022 15.27
Tiedote 672/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Suomen osallistumisen kasvattaminen Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa

Anna Esko, lähetystöneuvos p. 0295 350 723
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2021 EK 48/2022 vp – K 11/2022 vp

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12, erityistä kielitaitoa edellyttävä) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 150/2022 vp; EV 120/2022 vp)

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Puolustusministeriön apulaisosastopäällikön viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön kaupalliselle neuvokselle

Valtiovarainministeriö

Jouko Hämäläinen, hallitusneuvos p. 0295 530 486
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 152/2022 vp; EV 134/2022 vp)

Anu Ranta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 510
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 69/2022 vp; EV 133/2022 vp)

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Viron jakoperusteeseen Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättyminen ja muutoksen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset
- Kroatian liittyminen Euroopan vakausmekanismin jäseneksi ja liittymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 123/2022 vp; EV 123/2022 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jäteverolain muuttamisesta (HE 185/2022 vp; EV 135/2022 vp)

Jenniina Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 003
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Tullin pääjohtajan virkaan nimitetyn oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 156/2022 vp; EV 125/2022 vp)

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta (HE 157/2022 vp; EV 113/2022 vp)

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nuorisolain muuttamisesta (HE 107/2022 vp; EV 109/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 160/2022 vp; EV 124/2022 vp)

Jenni Nuutinen, hallitussihteeri p. 0295 330 230
- Valtioneuvoston asetus erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2022 vp; EV 127/2022 vp)

Marja Penttilä, hallitusneuvos p. 0295 330 400
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta (HE 162/2022 vp; EV 128/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan kirjelmä vahvistamatta jääneenä palautuneesta laista lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 30/2022 vp - VJL 1/2022 vp)

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p.0295 162 055
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen) (EK 42/2022 vp; KAA 3/2020 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ronja Kava, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 071
- Liikenne- ja viestintäministeriön apulaiskyberturvallisuusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tiia Korhonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 147
- Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2025

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Holm, hallitusneuvos p. 0295 047 377
- Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 942
- Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajan määrääminen

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2022 vp; EV 129/2022 vp)

Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija p. 0295 047 241
- Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottaminen

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Viaatti GridCo Oy:lle

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen ja Belgian kuningaskunnan Brysselin alueen väliseen sopimukseen sitoutumiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö p. 0295 163 425
- Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön johtajalle

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta (HE 198/2022 vp; EV 131/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2022 vp; EV 116/2022 vp)

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Hallitussihteerin viran täyttäminen 1.1.2023 lukien
- Hallitussihteerin viran täyttäminen 9.1.2023 lukien

 
Sivun alkuun