Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2015 13.41
Tiedote 520/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että lyhytaikaisen viisumin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamispäätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.10.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 54/2015 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että lyhytaikaisen viisumin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamispäätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus tutkisi, onko viisumia koskeva päätös tehty viisumisäännöstön menettelysäännösten mukaisesti ja onko päätös perustunut säännöstössä säädettyihin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamisperusteisiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä käytettäisiin viisumiasioissa vain, kun on kyse ulkomailla Suomen edustuston tekemästä viisumin epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöksestä. Esityksen tavoitteena on parantaa viisumivelvollisen oikeusturvaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 0295 351 066)

Hallituksen esitys (HE 55/2015 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta, jotka korvaisivat yhden nykyisistä perusteista. Ympäristön turmelemista koskevia tunnusmerkistöjä selvennettäisiin. Luonnonsuojelulakiin, valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annettuun lakiin, Suomen talousvyöhykkeestä annettuun lakiin ja Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät muutokset viittaussäännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 56/2015 vp) eduskunnalle ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään valituksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Kyseessä on pykälään aikaisemman lainmuutoksen yhteydessä jääneen puutteellisen viittaussäännöksen korjaus. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)

Hallituksen esitys (HE 57/2015 vp) eduskunnalle Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pekingissä 29.6.2015 tehdyn Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Aasian infrastruktuuri-investointipankki on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta lukien. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Hallituksen esitys (HE 58/2015 vp) eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisradioverosta annettua lakia siten, että henkilön yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin 51 eurosta 70 euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 59/2015 vp) eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia yhteisöjen saamien osinkotulojen verovapautta koskevaan sääntelyyn. Muutokset perustuvat Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Osinkotulon verovapautta rajoitettaisiin siten, että osinko olisi veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle. Jos suoritus on maksajalle vain osittain vähennyskelpoinen, osinko olisi veronalaista vain vähennyskelpoista määrää vastaavalta osin. Elinkeinoverolain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn lisättäisiin myös yleinen osinkoveroetujen väärinkäyttöä estävä säännös. Säännöstä sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa järjestelyihin, jotka eivät ole aitoja ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä. Säännöksen soveltamisedellytysten täyttyessä osinko olisi veronalainen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 60/2015 vp) eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säteilyturvakeskuksesta annettua lakia muutettavaksi. Esityksen tarkoituksena on siirtää Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalvelujen hallinta perustettavalle osakeyhtiölle. Osakeyhtiö olisi valtion kokonaan omistama ja Säteilyturvakeskuksen hallinnoima. Osakeyhtiön omistajaohjauksesta huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö. Perustettavan osakeyhtiön osakkeet merkittäisiin valtion lukuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM lääkintöneuvos Mikko Paunio 0295 163 312)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.10.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Riitta Haapasaari valtioneuvoston esittelijäksi. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)

Päätös määrätä sisäministeriön ylitarkastajat Elina Hirttiö, Hanne Huvila ja Elina Johansson valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Henri Helo 0295 488 303)

Päätös hyväksyä sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014-2020. Esitys koskee EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston kansallista toimeenpano-ohjelmaa ohjelmakaudelle 2014–2020. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä. Sisäisen turvallisuuden rahastolle on laadittu koko EU-ohjelmakauden 2014-2020 kattava kansallinen ohjelma, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt 7.8.2015. Toimeenpano-ohjelma laaditaan lain sisäasioiden rahastoista (903/2014) § 4 mukaisesti täytäntöön panemaan rahaston kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelma on valmisteltu sisäministeriön johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa oli edustajia rahaston toimialoista vastaavista ministeriöistä ja niiden alaisista viranomaisista sekä rahaston kansallisen ohjelman seurantakomiteassa. Ahvenanmaan maakunnalle ja Manner-Suomelle on laadittu yhteinen kansallinen ohjelma. (SM ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 0295 488 250)
Tiedote

Päätös asettaa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2015 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Sofia Vikman Kansallinen Kokoomus r.p.; parlamentaariset jäsenet: kansanedustaja Markku Pakkanen (everstiluutnantti, evp Tapio Huhtanen) Suomen Keskusta r.p., projektipäällikkö Harriet Lonka (maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Heli Viiri) Suomen Keskusta r.p., talouspäällikkö Jorma Kallio (puheenjohtaja Teppo Säkkinen) Suomen Keskusta r.p., tilastotieteen ja soveltavan kansantaloustieteen ylioppilas Elina Lappalainen (poliittinen sihteeri Helena Pakarinen) Suomen Keskusta r.p., erityisavustaja Petteri Leino (levikkipäällikkö Ilpo Heltimoinen) Perussuomalaiset r.p., filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ammatillinen erityisopettaja Juha Mäenpää) Perussuomalaiset r.p., kansanedustajan avustaja Jenna Simula (piirisihteeri Heli Kupari) Perussuomalaiset r.p., Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (poliittinen suunnittelija Jussi Salonranta) Kansallinen Kokoomus r.p., toimitusjohtaja Esko Kurvinen (ylikomisario, viestintäjohtaja Juha Hakola) Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Sirpa Paatero (pääsihteeri Anni Lahtinen) Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (tiedottaja Heta Välimäki) Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., yhteyspäällikkö Harri Järvinen (ryhmäavustaja Antti Koskela) Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., diplomi-insinööri Hannele Piitulainen (luonnontieteiden kandidaatti Timo Perälä) Vihreä Liitto r.p., päätoimittaja Sirpa Puhakka (kansanedustajan avustaja Jan Koskimies) Vasemmistoliitto r.p., tiedottaja Anna Jungner-Nordgren (kasvatustieteen maisteri Mikko Ollikainen) Ruotsalainen Kansanpuolue r.p., toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (teologian maisteri Soili Haverinen) Suomen Kristillisdemokraatit r.p.; muut jäsenet: osastopäällikkö, viestintäjohtaja Markku Mantila valtioneuvoston kanslia, yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriö, viestintäjohtaja Mika Mäkinen sisäministeriö, yksikön johtaja, puolustusasiainneuvos Helena Partanen puolustusministeriö, viestintäjohtaja Marjo Merivirta-Helle opetus- ja kulttuuriministeriö, viestintäjohtaja, eversti Mika Kalliomaa pääesikunta, vararehtori, eversti Jyrki Heinonen Maanpuolustuskorkeakoulu, tutkija emeritus Unto Vesa Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktintutkimuslaitos, lähetyspäällikkö Petri Kejonen Yleisradio Oy, toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja Mika Pettersson STT-Lehtikuva Oy, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen Suomen Journalistiliitto-Finlands Journalistförbund ry ja toimitusjohtaja Jukka Viitasaari Viestinnän Keskusliitto ry. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaaria Nurminen 0295 140 602)

Päätös asettaa Opetushallituksen johtokunta toimikaudeksi 1.10.2015–31.12.2016. Kokoonpano: puheenjohtaja: apulaisrehtori Kari Salminen; jäsenet: kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, toimitusjohtaja Teemu Hassinen, puheenjohtaja Tatu Koivisto, pääsihteeri Maiju Korhonen, koulutuspäällikkö Mikko Koskinen, professori Kristiina Kumpulainen, johtaja Veli-Matti Lamppu, koulutusjohtaja Heljä Misukka, koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, Riksdagsledamot Mikaela Nylander, erityisavustaja Jouni Ovaska, kansanedustaja Sari Sarkomaa sekä varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)
Tiedote

Päätös asettaa Suomen valtuuskunta Madridissa 20. ja 21.10.2015 pidettävään seitsemänteen Euroopan metsäministerikonferenssiin ja ylimääräiseen metsäministerikonferenssiin sekä oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on valtiosihteeri Jari Partanen, varapuheenjohtaja metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Taina Veltheim maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Reima Sutinen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski ympäristöministeriöstä. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Päätös hyväksyä Suomen esitys pohjoisen tuen kehittämisestä ja tukea koskevan komission päätöksen uudistamisesta. Suomen esitys Euroopan komissiolle pohjoisen tuen päätöksen K(2009)3067 (muutettu komission päätöksillä K(2009)9122, C(2013)2809 ja K(2015)2790) uudistamisesta. Tukijärjestelmän yleistä rakennetta komission päätöksessä ja erityisesti komission edellyttämää tuen seurantaa ja raportointia esitetään selkiytettäväksi ja yksinkertaistettavaksi. Muutos vastaisi yleistä EU:n maatalouspolitiikan kehityssuuntaa, jossa korostetaan tukivälineisiin liittyvän hallinnollisen työn vähentämisen tarvetta. Samalla pohjoisen tuen nykyiset tukikohteet ja tukimuodot säilyisivät kuitenkin ennallaan. Tällä pystyttäisiin turvaamaan pohjoisen tuen tehokas käytännön toimeenpano alueen maataloustuotantoa ylläpitävänä tärkeänä välineenä. Komission päätöksessä asetettuun pohjoisen tuen maksuvaltuuteen esitetään vuodesta 2016 alkaen periaatteellista korotusta osana EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen kokonaisuutta. Korotus ei vaikuttaisi suoraan pohjoisen tuen vuotuiseen käyttömäärään, jota rajoittaa ensisijaisesti vuosittain käytettävissä oleva maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin (30.20.40) määräraha. Lisäksi komissiolle esitetään, että EU:n maatalouspolitiikan seuraavan ohjelmakauden valmistelussa voitaisiin sovittaa yhteen nykyistä paremmin pohjoisen tuen aluemäärittelyt ja aluehallinnolliset rajat. Pohjoista tukea koskevan tukiohjelman muutoksesta on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n mukaisesti. Muutosesityksestä saavutettiin yhteinen näkemys valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen kesken 21.9.2015. Lisäksi pohjoiseen tukeen kuuluvan porotalouden eläinkohtaisen tuen osalta saamelaiskäräjien ja maa- ja metsätalousministeriön välillä on pidetty saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 9 §:n mukainen neuvottelu 24.8.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Finpro Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan merkintähintana yhteensä 2500 euroa sekä muut perustamiskustannukset. (TEM teollisuusneuvos Severi Keinälä 0295 064 006)
Tiedote

Päätös asettaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 1.10.2015 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Elli Aaltonen Itä-Suomen aluehallintovirasto (johtaja Heli Backman sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: lääkintöneuvos Timo Keistinen (lakimies Erkki Papunen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: budjettineuvos Jouko Narikka (budjettineuvos Outi Luoma-aho) valtiovarainministeriö, kansanedustaja Aila Paloniemi (kansanedustaja Markku Rossi) Suomen Keskusta r.p., kansanedustaja, eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko (kansanedustaja Mari-Leena Talvitie) Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Mika Raatikainen (kansanedustaja Ritva Elomaa) Perussuomalaiset r.p., sosiaalineuvos Pertti Paakkinen (kansanedustaja Nasima Razmyar) Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., erikoislääkäri Kati Juva (eläkeläinen Jorma Jack) Vihreä Liitto r.p., kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (veteraanikansanedustaja Erkki Virtanen) Vasemmistoliitto r.p., kansanedustaja Mikaela Nylander (konsuli Bob Biaudet) Ruotsalainen Kansanpuolue r.p., sosiaalineuvos Leena Rauhala (kansanedustaja Päivi Räsänen) Suomen Kristillisdemokraatit r.p., puheenjohtaja Finn-Göran Wennström (sosiaalisihteeri Anni Grundström) Suomen Sotaveteraaniliitto r.y, puheenjohtaja, ministeri Matti Louekoski (toiminnanjohtaja Tero Tuomisto) Rintamaveteraaniliitto r.y., puheenjohtaja, varatuomari Juhani Saari (oikeustieteen kandidaatti Marja-Liisa Taipale) Sotainvalidien Veljesliitto r.y., eläkeläinen Kaija Uuksulainen (sosionomi Pirkko Kuorehjärvi) Veteraaniliittojen valtuuskunta; asiantuntijat: apulaisjohtaja Hans Ranta-aho (palvelupäällikkö Tiina Kyttälä) Valtiokonttori, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto r.y., puheenjohtaja Mauri Niskakoski (toiminnanjohtaja Jarmo Hietanen) Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y.; sihteeri: sivutoiminen sihteeri ylitarkastaja Hanna Nyfors sekä yksi muu sivutoiminen sihteeri. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Päätös myöntää sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puuralle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen maisteri ja kauppatieteen maisteri Samppa Koskela 1.10.2015 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Päätös Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpanon muuttamisesta. Hallituksen kokoonpanon muututtua tarkistetaan toimikunnan kokoonpanoa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten ja varajäsenten osalta. Uudet jäsenet: pääministeri Juha Sipilä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, kansanedustaja Aila Paloniemi tulevaisuusvaliokunta, kansanedustaja Satu Hassi ympäristövaliokunta, puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio Saamelaiskäräjät, maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitto, ekonomisti Sampo Seppänen Suomen yrittäjät sekä toiminnanjohtaja Tuulia Syvänen Luonto-Liitto. Uudet varajäsenet: valtiosihteeri Samuli Virtanen, erityisavustaja Juha Kirstilä, kansanedustaja Jukka Kopra, kansanedustaja Susanna Huovinen ulkoasiainvaliokunta, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ympäristövaliokunta, varapuheenjohtaja Heikki Paltto Saamelaiskäräjät, osastopäällikkö Juha S. Niemelä maa- ja metsätalousministeriö, maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto, lainopillinen asiamies Anja Tuomola Suomen yrittäjät, johtaja Hanna Ekman Energiateollisuus ry, järjestöpäällikkö Sami Säynevirta Luonto-Liitto, vs. toiminnanjohtaja Leo Stranius Suomen luonnonsuojeluliitto sekä kehityspoliittinen asiantuntija Jouni Nissinen Kepa. Toimikunnan toimikausi päättyy 31.12.2015. (YM ympäristöneuvos Jarmo Muurman 0295 250 185)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.10.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2015 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta. Ehdotuksella on tarkoitus muuttaa nk. Dublin-asetusta siten, että luodaan pysyvä mekanismi kolmannen maan kansalaisten siirtämisestä jäsenvaltiosta toiseen. Mekanismi voitaisiin ottaa käyttöön, kun jonkin jäsenvaltion alueelle tulleiden kolmansien maiden kansalaisten suhteettoman suuri määrä vaarantaa turvapaikkajärjestelmän toimimisen. Päätösvalta siirroista annettaisiin komissiolle. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2015 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta. Komission asetusehdotuksen mukaan otettaisiin käyttöön EU:n yhteinen turvallisten alkuperämaiden luettelo, johon esitetään ehdotuksen liitteessä mainittuja seitsemää kolmatta maata (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki). Asetuksella muutettaisiin myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/32/EU kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhtenäisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) eli niin sanottua turvapaikkamenettelydirektiiviä. Ehdotettu asetus ei aiheuttaisi muutoksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksella ei arvioida olevan kansallisia tai EU-tason taloudellisia vaikutuksia. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2015 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väliaikaisten toimenpiteiden perustamisesta kansainvälisen suojelun alalla Italian ja Kreikan tukemiseksi. Päätös koskee yhteensä 120 000 ensisijaisesti Italiassa ja Kreikassa turvapaikkahakemuksen jättäneen henkilön EU:n sisäistä siirtoa seuraavien kahden vuoden aikana. Italiasta siirretään ensivaiheessa 15 600 henkilöä ja Kreikasta 50 400 henkilöä. Suomen ensivaiheen osuus on 1 286 hakijaa. Lisäksi päätökseen sisältyy 54 000 henkilön osuus, joka jaetaan ensisijaisesti Italian ja Kreikan hyväksi edellä mainittujen lukujen suhteessa vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta. Tämä osuus allokoidaan jäsenmaille lähtökohtaisesti ensivaiheessa toteutettavien siirtojen jäsenvaltiokohtaisten lukumäärien suhteessa.  Komissio tekee tarvittaessa neuvostolle esityksiä päätöksen muuttamiseksi niin, että mekanismi mukautetaan vastaamaan kentällä tapahtuneita muutoksia. Mekanismiin sisältyy mahdollisuus poikkeuksellisessa tilanteessa osittain lykätä siirtoja johonkin jäsenvaltioon tilapäisesti. Päätöksen mukaiset toimenpiteet olisivat väliaikaisia eivätkä aiheuttaisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2015 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin muuttaminen). Euroopan komissio julkaisi 15.7.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi. Ehdotuksella on tarkoitus uudistaa päästökauppadirektiiviä erityisesti Eurooppa-neuvoston vuoden 2014 lokakuussa vahvistamien tavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Uudistuksella varmistetaan, että EU voi päästökaupan osalta saavuttaa vuodelle 2030 asetettua päästövähennystavoitetta kustannustehokkaalla tavalla. Direktiiviehdotuksen tarkoittama päästökauppadirektiivin muutos edellyttää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. (YM ympäristöneuvos Magnus Cederlöf 0295 250 060)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ylijohtaja Esa Pulkkiselle virkavapautta puolustusministeriön osastopäällikön virasta toisen tehtävän hoitamista varten 1.2.2016-27.5.2019. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen YK:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Malissa (MINUSMA). Suomi osallistuu YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa siten, että Suomella voi jatkossa olla operaatiossa enintään 20 sotilasta. Tällä hetkellä Suomella on operaatiossa viisi esikuntaupseeria. Tarkoituksena on lisätä osallistumista yksittäisillä sotilailla ensisijaisesti sotilastarkkailijatehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Sivun alkuun