Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.12.2015 13.52
Tiedote 664/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 10.12.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 134/2015 vp) eduskunnalle panostajalaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi panostajalaki, joka sisältäisi räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädettäisiin panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Lisäksi säädettäisiin pätevyyskirjojen voimassaolosta, panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä ja tietyistä ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista. Lailla kumottaisiin nykyinen panostajalaki. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa panostajia koskeva sääntely kokonaisuudessaan ja parantaa räjäytystyöhön liittyvää turvallisuutta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2016.  (STM neuvotteleva virkamies Marianne Kivistö 0295 163 284)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.12.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta. Muutoksella laajennetaan niiden hakemustyyppien luetteloa, joista maistraattien ei tarvitse pyytää nimilautakunnan lausuntoa. Luetteloa laajennetaan sellaisiin hakemustyyppeihin, joiden osalta nimilautakunnan soveltamiskäytännössä on muodostunut selkeä linjaus. Nimiasetuksen muuttamisella lyhennetään nimihakemuksen käsittelyaikaa ja helpotetaan kansalaisten arkea rutiininomaisten nimenmuutosten osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Silvola 0295 150 314)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta on tarkistettu viimeksi vuonna 2014 (asetus 1053/2014). Tämän jälkeen on tehty neljä kuntaliitosta, joiden johdosta on tarpeen tarkistaa asetus vastaamaan vuoden 2016 alusta lukien voimassa olevaa kuntajaotusta. Tarkistukset ovat siten teknisiä eikä niillä muuteta käräjäoikeuksien tuomiopiirejä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Valtion virkamieslain muuttamista koskeva laki (283/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Sen mukaisesti valtion ylimmän johdon yhteisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään jatkossa pääsääntöisesti valtion virkamieslaissa (750/1994). Valtion virkamiesjohdon erityiset kelpoisuusvaatimukset ovat lain 8 §:n 2 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan yksittäiseen 2 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta tutkinnosta tai muista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa säätää erikseen asianomaista virastoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa säädetään virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia koskevista lisävaatimuksista voidaan säätää ministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää muutetaan siten, että se vastaa voimassa olevaa valtion virkamieslakia, viranhoidossa edellytettäviä ministeriökohtaisia kelpoisuusvaatimuksia ja ministeriön nykyistä virkarakennetta. Asetus tulee voimaan 15.12.2015.(OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisen edellyttämä säädösmuutos. Maistraatit on yhdistetty 8.10.2015 hyväksytyllä maistraattien toimialueista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka tulee voimaan 1.1.2016. Samassa yhteydessä muutettiin muissa valtioneuvoston asetuksissa olevat säännöksiä niin, että aiemmin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraateille kuulunut toimivalta siirrettiin muodostuvaan uuteen Uudenmaan maistraattiin. Tässä yhteydessä kuitenkin väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 44 §:n 3 momentissa oleva säännös on jäänyt muuttamatta, mistä syystä se korjataan vastaamaan muuttuvaa oikeustilaa. Lisäksi asetuksen 20 §:n 3 momenttia muutetaan niin, että Verohallinto, Maahanmuuttovirasto ja paikallispoliisi voivat jatkossa tallentaa väestötietojärjestelmään tiedot ulkomaan kansalaisen syntyvaltiosta ja -paikasta. Muutoksella pyritään vähentämään eri viranomaisten selvitystyötä siitä, onko henkilötunnus annettu samalle henkilölle useampaan kertaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta, valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista, valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetukset liittyvät ns. ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanoon. Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta sisältää tarkemmat säännökset hakemuksen liitteistä ja korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnan maksullisuutta koskevia valtioneuvoston asetuksia täsmennetään mahdollisten tulkintaepäselvyyksien poistamiseksi. Maksujen suuruuteen ei tehdä muutoksia. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta. Voimaansaatettavalla lailla toteutetaan tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet komission ICOS ERIC -päätöksen soveltamiseksi Suomessa. Laki (1393/2015) ja asetus tulevat voimaan 11.12.2015. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta 2015 maksettavien viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo ensimmäisessä maksuerässä. Vuodelta 2015 maksettavan viherryttämistuen määrää tukialueella AB ja nuoren viljelijän tuen määrää sekä perustuen tukioikeuksien arvoa korotetaan, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien tukien määrät valtioneuvoston asetuksen (234/2015) tukitasoilla alittavat yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, liitteessä II säädetyn vuosittaisen kansallisen enimmäismäärän. Lisäksi nuoren viljelijän tuen enimmäismäärää vuonna 2015 korotetaan yhdestä prosentista kahteen prosenttiin vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä. Asetus tulee voimaan 14.12.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta 2015 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät ensimmäisessä maksuerässä. Lypsylehmä- ja nautapalkkioita korotetaan, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien palkkioiden määrät valtioneuvoston asetuksen (137/2015) tukitasoilla alittavat maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, lukuun ottamatta emolehmistä ja emolehmähiehoista tukialueen AB ulkosaaristossa ja lypsylehmistä Manner-Ahvenanmaalla maksettavaa palkkiota. Lisäksi asetuksen 7 §:ää muutetaan siten, että ensimmäisessä erässä palkkio maksetaan niiden eläinmäärien perusteella, jotka ovat kertyneet 1. päivästä tammikuuta 15. päivään syyskuuta 2015. Asetus tulee voimaan 14.12.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Baltic Connector Oy:tä koskevat asiat lisätään kuuluvaksi ministeriön toimialaan. Lisäksi korjataan Energiamarkkinaviraston nimi Energiavirastoksi. Asetus tulee voimaan 21.12.2015. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä. Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaisen ansionmenetyskorvauksen perusteena käytettävä työntekijän vuosityöansio perustuu lain 71 §:n nojalla pääsääntöisesti laskentaan. Asetuksella säädetään niistä laskentasäännöistä, joita vakuutuslaitosten tulee noudattaa. Laskentasäännöt ovat tarpeellisia lain yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta. Asetuksella säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen sisältyvästä opiskelusta ja opiskeluvälineistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Työtapaturma- ja ammattitautilain 89 §:n 1 momentin mukaan vahingoittuneelle korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset sellaisista vahingon vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Lain 98 §:n nojalla korvataan opiskelusta johtuvat välttämättömät matkakustannukset. Näiden kustannusten korvaamisesta annetaan tarkempia säännöksiä. Tarkemmat säännökset ovat tarpeen lain yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta. Asetuksella säädetään asian ratkaisemisesta tapaturma-asiain korvauslautakunnassa, lautakunnan päätösvaltaisuudesta ja hallinnosta sekä lausuntopyynnön ja lautakunnan lausunnon muodosta. Tapaturma-asiain korvauslautakunta on vakuutuslaitoksille suositusluontoisia lausuntoja työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antava elin, jonka toiminta perustuu 1.1.2016 alkaen uuteen työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015). Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Asetuksessa säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) nojalla annettavan kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan ja yhtenäistetään nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa. Eri koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien antamasta kuntoutuspsykoterapiasta maksetaan sama korvaus. Yksilöpsykoterapian korvaustaso on hieman alempi kuin nykyinen vaativan erityistason koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien antaman nuorten yksilöpsykoterapian korvaustaso. Muut korvaustasot nousevat tai pysyvät nykyisellä tasolla. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 10.12.2015 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä lepäämässä olleen lakiehdotuksen johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin (HE 55/2014 vp; LJL 1/2015 vp). Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2014 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Koolla oleva eduskunta, jolle perustuslakivaliokunta on antanut mietintönsä, on käsittelyt asian lopullisesti ja hylännyt lepäämässä olevan lakiehdotuksen. Eduskunta edellyttää, että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Eduskunta painottaa, että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 0295 150 280)

Päätös määrätä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet (suluissa) tehtäväänsä nelivuotiskaudeksi 2016-2019 seuraavasti: Enontekiö: Tuomas Aslak Juuso, Ulla-Maarit Magga ja Pigga Keskitalo (Nihkolas Valkeapää); Inari: Anu Aino-Sisko Maarit Avaskari, Tiina Sanila-Aikio ja Kari Kyrö (Pekka Tapani Pekkala); Sodankylä: Jouko Iisakki Hetta, Petra Biret Magga ja Saara Margareta Sara, arvottu jäsen; Utsjoki: Anne Nuorgam, Nilla Samuli Tapiola, Aslak Niilonpoika Holmberg (Asko Tapani Länsman). (OM neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen 0295 150 278)

Päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä. Luvian kunta lakkaa ja yhdistyy Eurajoen kuntaan. Päätös perustuu Eurajoen kunnanvaltuuston 23.3.2015 ja Luvian kunnanvaltuuston 30.3.2015 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Koska Luvian kunta yhdistyy Eurajoen kuntaan, kuuluu uusi Eurajoen kunta valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Eurajoen kunta. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki selviää, kun kuntien asukasluku 31.12.2015 on selvillä. 31.12.2014 kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä oli 9 294 asukasta ja yhdistymisavustuksen määrä olisi tällä asukasmäärällä 2 000 000 euroa. Mahdolliset liitoksesta koituvat valtionosuusmenetykset korvataan yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. Päätös tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Tiedote

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevat Rovaniemellä osoitteessa Kairatie 52 sijaitsevat tontit (698-3-318-11, 698-3-318-12 ja 698-3-318-13) rakennuksineen. Omaisuus luovutetaan Rakennusteho Group Oy:lle tai sen perustamalle yhtiölle tai yhtiöille kuuden miljoonan euron kauppahinnasta. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös määrätä alkoholiyhtiölle hallintoneuvosto toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Anna-Maja Henriksson; jäsenet: kansanedustaja Antti Kaikkonen, kansanedustaja Tuomo Puumala, kansanedustaja Ulla Parviainen, kuljetusyrittäjä Osmo Kokko, kansanedustaja Sari Sarkomaa, kansanedustaja Pauli Kiuru, kansanedustaja Susanna Huovinen, kansanedustaja Tuula Haatainen, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ja kansanedustaja Päivi Räsänen. (STM johtaja Kari Paaso 0295 163 340)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta ulkoasiainneuvos Antti Turuselle 1.1.2016-31.12.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtiotieteiden tohtori Catharina Groop oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2016-31.8.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM hallitusneuvos Anne Hartoneva 0295 150 344)

Hallintotieteiden maisteri Sari Nousiainen valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Ylijohtaja, filosofian tohtori Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtajan virkaan 1.1.2016-31.12.2020. Valtioneuvosto myönsi Tammilehdolle vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen määräaikaisesta johtajan virastaan ja opetusneuvoksen virastaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)
Tiedote

Terveydenhuollon maisteri, terveydenhoitaja, hankepäällikkö Margita Margaretha Alice Klemetti työ- ja elinkeinoministeriön hankejohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2016-31.12.2019, kuitenkin enintään työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen toimikauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi lääkintöneuvos Merja Saariselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virasta 1.1.2016-31.12.2016. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 71/2015 vp). Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun lakiin lisätään säännös päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevassa sekä niihin liittyvässä oleskelulupaa tai maasta poistamista ja maahantulokieltoa koskevassa valituslupa-asiassa. Korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, jollei ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Tiedote

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 17/2015 vp). Lailla helpotetaan sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Lisäksi lailla selvennetään henkilöyhtiön perustamista siten, että yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)
Tiedote

Tuomioistuinmaksulaki, laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta ja laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 29/2015 vp). Tuomioistuinmaksulailla nostetaan oikeudenkäyntimaksujen tasoa kaikissa tuomioistuimissa ja laajennetaan maksujen käyttöalaa. Markkinaoikeuden käsittelemissä julkista hankintaa koskevissa asioissa otetaan käyttöön hankinnan arvon perusteella määräytyvä oikeudenkäyntimaksu, joka on enimmillään 6 000 euroa. Maksut otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa esimerkiksi lähestymiskieltoasioissa, verotusta ja julkisia maksuja koskevissa valituksissa sekä ulkomaalaislain mukaisissa asioissa, ei kuitenkaan kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Maksut otetaan käyttöön tietyiltä osin myös vakuutusoikeudessa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OM hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen 0295 150 456)
Tiedote

Laki ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (HE 56/2015 vp). Ulkomaalaislaista muutetaan pykälää, jossa säädetään valituksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Kyseessä on pykälään aikaisemman lainmuutoksen yhteydessä jääneen puutteellisen viittaussäännöksen korjaus. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)

Laki autoverolain muuttamisesta ja laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 33/2015 vp). Autoverolakia muutetaan siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain. Autovero alenee auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019 mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä. Ajoneuvoverolakia muutetaan korottamalla ajoneuvoveron perusveroa kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Lisäksi autoverolakiin tehdään Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen veron määräämisessä. Käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen verotuksessa sovelletaan vertailuveroa, jolla varmistetaan, että tuontiautosta ei kanneta veroa enemmän kuin vastaavan Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä autoveroa. Veronalennukset toteutetaan asteittain neljässä vaiheessa vuosien 2016-2019 alusta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Korotettua ajoneuvoveron perusveroa sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)

Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 87/2015 vp). Finpro Oy on Suomen valtion täysin omistama voittoa tavoittelematon ja julkisia palveluita tarjoava osakeyhtiö, joka jatkaa Finpro ry:n toimintaa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (TEM teollisuusneuvos Severi Keinälä 0295 064 006)

Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 111/2015 vp). Lailla jatketaan yhteistoimintavelvoitteiden soveltamista vuoden 2018 loppuun saakka, eli siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksen toteuttamiseksi muodostettaville itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta. Laki tulee voimaan 14.12.2015.  (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 48/2015 vp). Lakia terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa muutetaan siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto valvovat puolustusvoimien järjestämää ja tuottamaa terveydenhuoltoa. lailla yhdenmukaistetaan puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta ja siihen liittyvä ohjaus vastaamaan muuta julkista terveydenhuoltoa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.3.2016.  (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ja laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta (HE 50/2015 vp). Takuueläkkeen lainmukaista määrää korotetaan 23 eurolla. Vammaisetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että ruokavaliokorvaus poistetaan vammaisetuuslain mukaisista etuuksista. Lisäksi täsmennetään sääntelyä, joka koskee Kansaneläkelaitoksen maksamien etuuksien rahoitukseen liittyvää valtion osuuden maksamista Kansaneläkelaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXIII-1 - XXXIII-15 hyväksyminen. Hyväksyttävänä olevat päätökset ovat luonteeltaan teknisiä mitoitusstandardeja, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla. (SM poliisijohtaja Sanna Heikinheimo 0295 488 553)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen (HE 91/2015 vp).  Sopimus koskee työvoimakoulutuksen hankkimista Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosina 2016 - 2019. Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 19.10.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen ja kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen sekä varajäseniksi kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeren ja prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2017. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti nimittäisi työtuomioistuimen sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Jäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- eikä työntekijäetuja, hallitusneuvos Tarja Kröger ja käräjätuomari Satu Saarensola sekä varajäseniksi hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltonen, työoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Ulla Liukkunen, työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja ja hallitusneuvos Susanna Siitonen. Työsuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, varatuomari Mikko Nyyssölä, työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sekä varajäseniksi varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, työmarkkinajohtaja Tapio Kari, työmarkkinajohtaja Mika Lallo, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja Eero Lindström, varatuomari Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja Merru Tuliara ja asiantuntija Kristel Nybondas. Työsuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi sopimusvastaava Heli Ahokas, lakimies Anu-Tuija Lehto, johtava lakimies Esa Schön ja päälakimies Timo Koskinen sekä varajäseniksi yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas, lakiasiainpäällikkö Arto Helenius, neuvottelupäällikkö Pekka Reinamo, työsuhdelakimies Satu Tähkäpää, lakiasioiden päällikkö Markku Kuoppamäki, lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm ja varatuomari Roni Jokinen. Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi hallitusneuvos Tuomo Vainio ja johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä sekä varajäseniksi hallitusneuvos Tuija Wilska, työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala, neuvottelupäällikkö Sari Ojanen ja lakimies Jutta Koivisto. Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi johtava lakimies Erkki Mustonen ja vastaava lakimies Ari Komulainen sekä varatuomari Niina Nurminen, lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, lakimies Minna Tanska ja neuvottelupäällikkö Markku Kojo. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Pullisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.3.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Haitiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Leena Marjatta Mikkonen Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Juha Emil Tapani Karvinen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Anna-Maria Susanna Sjöblom Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Pirjo Helena Tammio Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tapio Antero Kaarniemi Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Sivun alkuun