Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.4.2018 14.00
Tiedote 201/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 19.4.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 55/2018 vp) eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjuntaan. Yksityisyyden suojan varmistamiseksi olisi säädettävä lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käsittelytarkoituksista ja niiden luovuttamista koskevista edellytyksistä. Esityksellä pantaisiin myös osittain täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 21.12.2017 antama päätöslauselma 2396. Terrorismin torjuntaan ja ns. vierastaistelijoihin liittyvä päätöslauselma muun muassa velvoittaa YK:n jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset keräämään myös lentoliikenteen PNR-tietoja. Esityksen tarkoituksena on myös vahvistaa poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu valtakunnallinen PTR- rikostiedusteluyksikkö matkustajarekisteritietoja käsitteleväksi kansalliseksi yksiköksi. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 56/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Laissa säädettäisiin elokuvan käsikirjoittamisen, tuotannon ja jakelun tukemiseksi sekä muutoin elokuvakulttuurin edistämiseksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta ja sen jakamisesta valtionavustuksina. Päätökset tekisi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Suomen elokuvasäätiön hallitus elokuvasäätiön johtajan ja tuotantotukiesittelijöiden esittelystä. Suomen elokuvasäätiö hoitaisi elokuvatukeen liittyvät valtionapuviranomaiselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämistä koskevia päätöksiä ja avustuksen takaisinperintäpäätöksiä. Nämä päätökset tekisi Taiteen edistämiskeskus (Taike). Julkisen hallintotehtävän hoitamista ja tämän tehtävän hoitamiseen osoitettujen määrärahojen käyttöä valvoisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Elokuvasäätiön hallitus vastaisi siitä, että julkinen hallintotehtävä hoidetaan hallintolain säännösten mukaisesti. Elokuvasäätiön johtaja vastaisi julkisen hallintotehtävän hoitamisen yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Suomen elokuvasäätiön yhteydessä toimisi säätiön asettama neuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi edistää lain tavoitteita ja elokuva-alan keskinäistä vuorovaikutusta. Lailla kumottaisiin elokuvataiteen edistämisestä annettu laki (28/2000). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2018. (OKM johtaja Jorma Walden 0295 330 338)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 57/2018 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että opetus- ja kulttuuriministeriölle annettua valtuutusta asetuksella säätää ammatillisen tutkinnon perusteisiin sisältyvistä osaamisaloista laajennettaisiin sikäli, kun se olisi tarpeellista johtuen osaamisalaan kohdistuvista muista säännöksistä, sopimuksista tai osaamisalaan kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista. Opiskeluoikeuden peruuttamista opiskelijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvistä syistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa paitsi kokonaiseen tutkintoon, myös tutkintoon kuuluvaan osaamisalaan. Järjestämisluvan myöntämistä koskevaa säännöstä täsmennettäisiin siten, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta voitaisiin poissulkea koulutuksen järjestäjän oikeus myöntää tutkintoja ja antaa koulutusta tiettyyn tutkintoon sisältyvällä osaamisalalla tai osaamisaloilla. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutettaisiin täsmentämällä sitä siten, että harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen on mahdollista myös varainhoitovuoden aikana. Lisäksi tehtäisiin tarpeelliset täsmennykset koskien mahdollisen lisätalousarvion mukaisen rahoituksen jakamista. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin tehtäisiin ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista ja ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetusta asetuksesta johtuvat tekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2018. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista tulisi voimaan kuitenkin 1.8.2018. (OKM hallitusneuvos Anna Kankaanpää 0295 330 403)

Hallituksen esitys (HE 58/2018 vp) eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia siten, että opintotukeen ja koulumatkatukeen oikeuttaviksi opinnoiksi katsotaan perusopetuslaissa säädetyn oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetty perusopetus. Kyseinen opiskelu katsotaan päätoimiseksi, jos opintojen laajuus olisi vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. Työttömyysturvalakiin tehtäisiin lisäksi opintotukea koskevan lainsäädännön muutoksista johtuva muutos päätoimisen opiskelun määritelmään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 59/2018 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Opintoja pidettäisiin tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018. Lain työllistymistä edistävän palvelun määritelmää koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan 1.1.2019. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.4.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lainsäädäntö, jolla toteutetaan käräjäoikeusverkoston kehittämishanke, tulee voimaan 1.1.2019 (HE 270/2016 vp, lait 860–867/2017) lukuun ottamatta eräitä uudistuksen yhteydessä toteutettuja teknisiä tarkistuksia, jotka tulivat voimaan jo 1.1.2018. Uudistuksen täytäntöönpanon edellyttämät valtioneuvoston asetukset (asetukset 1021–1026/2017) ja oikeusministeriön asetukset (1031–1035/2017) tulevat niin ikään voimaan 1.1.2019. Uudistuksella käräjäoikeusverkostoa kehitetään siten, että sen jälkeen Suomessa on 20 käräjäoikeutta nykyisten 27 käräjäoikeuden sijaan. Samalla käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään nykyisestä 57:stä 36:een. Uudistuksen seurauksena kaksikielisiä käräjäoikeuksia on nykyisten kahdeksan sijaan viisi. Kaksikieliä käräjäoikeuksia yhdistetään seuraavasti: Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi, Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin eteläiset kunnat (Hyvinkää ja Nurmijärvi), Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet Pohjanmaan käräjäoikeudeksi. Helsingin ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet olisivat uudistuksen jälkeenkin kaksikielisiä. Erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta on tarpeen muuttaa yhdistymisten mukaisesti. Eduskunta edellytti lakiin lisättäväksi säännöksen, jonka perusteella kaksikielisissä käräjäoikeuksissa voi kielellisten oikeuksien turvaamiseksi olla käräjänotaarin virkoja, joihin edellytetään erityistä kielitaitoa. Tämän toteuttamiseksi tuomioistuinharjoittelusta annetun lain (674/2016) 3 §:n 3 momenttia tarkistettiin. Sen perusteella tällaisten ns. kielinotaarin virkojen lukumääristä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sääntely on perusteltua sijoittaa samaan asetukseen kielituomareita koskevan sääntelyn kanssa. Asetuksella muutetaan erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin vikojen sijoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti tuomioistuinlain muuttamisesta annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön kanssa eli 1.1.2019 lukien. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Verohallinto ilmoittaa kunnalle tiedon maksettavasta kunnallisverosta ja seurakunnalle maksettavasta kirkollisverosta sekä kunnalle maksettavasta yhteisöverosta sitten, kun kaikkien verovelvollisten verotus on verotusmenettelystä annetun lain 49 §:n 5 momentin mukaan viimeistään päättynyt. Tietoja ei siten ilmoiteta kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisen päättymisen jälkeen. Asetus tulee voimaan voimaan 1.5.2018. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavan verotuksen tietoihin. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295 530 225)

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta. Asetuksella saatetaan voimaan tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehty sopimus ja laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus tulevat voimaan 26.4.2018. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta. Ilmailulta rajoitetuista alueista annettua valtioneuvoston asetuksen (930/2014) liitettä 2 muutetaan. Asetuksen liitteessä 2 esitetään rajoitusalueiden koordinaattimäärittelyt. Rajoitusalueilla ilmailu on asetuksen 5 §:n mukaan sallittu vain Puolustusvoimien luvalla tai Puolustusvoimien asettamilla erityisehdoilla. Asetuksen liitettä 2 muutetaan perustamalla uusia rajoitusalueita Lohtajalle sekä laajentamalla yhtä olemassa olevaa rajoitusaluetta Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Asetus tulee voimaan 26.4.2018. (LVM liikenneneuvos Jari Gröhn 0295 342 501)

Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Ilmatieteen laitoksesta annetun lain (212/2018) 3 §:n 4 momentin nojalla Ilmatieteen laitoksen henkilöstöstä, pääjohtajan sijaisesta, virkavapauden myöntämisestä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2018. (LVM erityisasiantuntija Tommi Nieppola 0295 342 546)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus kokouspalkkioista annettuun valtiovarainministeriön suositukseen. Jaoston kokoukset kestävät keskimäärin noin kolme tuntia ja niiden välissä on paljon perehtymistä asiaan. Jaoston jäseniltä kuluu jaostotyöskentelyyn vuodessa arviolta 20 henkilötyöpäivää vastaava määrä. Valtiovarainministeriön suosituksen mukaista korvausta on sen vuoksi pidettävä kohtuuttoman vähäisenä korvauksena suhteessa tehtävän edellyttämään työpanokseen. Asetus tulee voimaan 1.5.2018. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 0295 163 199)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.4.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: ministeri Niinistö 11.5., ministeri Lindström 30.4., ministeri Berner 23.-24.4. ja 30.4., ministeri Mattila 30.4., ministeri Leppä 30.4., ministeri Terho 27.4. ja 30.4. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa valtuuskunta kansainväliseen terrorismin rahoituksen vastaiseen ministerikonferenssiin 25.-26.4.2018 Pariisissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on oikeusministeri Antti Häkkänen ja valtuuskunnan jäseninä oikeusministeriöstä neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi ja erityisavustaja Lauri Koskentausta, sisäministeriöstä poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen sekä valtakunnansyyttäjänvirastosta valtiosyyttäjä Tom Laitinen. (OM lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen 0295 150 128)

Päätös opintotukiasiain neuvottelukunnan asettamisesta toimikaudeksi 1.5.2018–30.4.2021. Kokoonpano (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Puheenjohtaja: ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö (ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö); varapuheenjohtaja: opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö (johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö); muut jäsenet: neuvotteleva virkamies Kati Jussila, valtiovarainministeriö (budjettineuvos Merja Leinonen, valtiovarainministeriö), hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö), erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö (neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö), asiantuntija Jussi Karhunen, Finanssiala ry FA (lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry FA), ratkaisukeskuksen päällikkö Eija Aarnio, Kansaneläkelaitos (etuuspäällikkö Piia Kuusisto, Kansaneläkelaitos), osaamiskeskuksen päällikkö Regina Ollila, Kansaneläkelaitos (suunnittelun asiantuntija Ilpo Lahtinen, Kansaneläkelaitos), sosiaalipolitiikan asiantuntija Jani Sillanpää, SYL ry (sosiaalipolitiikan asiantuntija Sonja Raitamäki, SYL ry), asiantuntija Antti Hallia, SAMOK ry  (asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK ry), sosiaalipoliittinen asiantuntija Anni Koivisto, SLL ry (koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, SLL ry), asiantuntija Pinja Perholehto, SAKKI ry  (pääsihteeri Juuso Luomala, OSKU ry), vararehtori Marja Sutela, Tampereen ammattikorkeakoulu (opintopalveluiden päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas, Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä Biträdande rektor Henrik Wik, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/Prakticum (projektipäällikkö Nora Laine, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos). (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)

Päätös myöntää Silja Silvastille hänen pyynnöstään ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää Silvastin tilalle jäseneksi sosiaalipoliittinen sihteeri Jani Sillanpää opintotuen muutoksenhakulautakunnan 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)

Päätös hyväksyä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 muutosehdotuksen lähettäminen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Esityksessä esitetään muutettavaksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman rahoitussuunnitelmaa ohjelman toteutumisen ja arvioitujen tulevaisuuden tarpeiden perusteella. Vesiviljelyn painopisteestä ehdotetaan vähennettäväksi yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Kalastuksen painopisteeseen esitetään lisärahoitusta 1,55 miljoonan euron, kalanjalostuksen painopisteeseen esitetään lisärahoitusta 2,95 miljoonaa euroa ja ohjelman tekniseen tukeen ehdotetaan lisärahoitusta 1,31 miljoonaa euroa. (MMM neuvotteleva virkamies Timo Halonen 0295 162 411)

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan asettaminen 1.4.2018–31.12.2021 väliseksi toimikaudeksi. Neuvottelukunnan kokoonpano (varajäsenet suluissa): Puheenjohtaja: sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtava asiantuntija Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; jäsenet: toimialajohtaja Mika Forsberg, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami, Tuusulan kunta), johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (hallintojohtaja Saara Pesonen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri), ylitarkastaja Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö (neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö), hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, Kouvolan kaupunki  (yliopettaja Tuija Nummela, Saimaan ammattikorkeakoulu), palvelujohtaja Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki (professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto), perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen, Naantali (koulutus- ja tutkimuspäällikkö Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu), muutosjohtaja Jukka Lindberg, Oma Häme (palvelualueen johtaja Taina Niiranen), palvelualueen johtaja Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan sote-järjestämis- ja TKKI:n vastuuvalmistelu (sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala, Vaasan kaupunki), erityissuunnittelija Säde Pitkänen, Helsingin kaupunki (yliopistonlehtori Christian Kroll, Svenska social- och kommunalhögskolan), kehityspäällikkö Aki Siltaniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (Erja Saarinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry), erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto (johtaja Tarja Myllärinen, sosiaali- ja terveysasiat, Suomen Kuntaliitto), johtava asiantuntija Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), professori Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto (professori Merja Anis, Turun yliopisto), ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Valvira (lakimies Riitta Husso, Valvira), sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö) sekä johtaja Arto Rautajoki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SoNet Botnia (johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske). (STM johtaja Kari Paaso 0295 163 340)

Päätös nimittää terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston jäseniksi 30.6.2020 päättyvän toimikauden loppuun sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä ja terveyspalvelujen johtaja Jarmo Koski sekä Pikkujämsän henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen ja Kosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintoylilääkäri Matias Lahti. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.4.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2018) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta. Euroopan unioni ja Mercosur (Mercado Común del Sur eli Etelän yhteismarkkinat) ovat käyneet assosiaatiosopimusneuvotteluita huhtikuusta 2000 lähtien. Assosiaatiosopimus kumoaa ja korvaa joulukuussa 1995 allekirjoitetun puitesopimuksen Euroopan yhteisön ja Mercosurin välillä. EU:n ja Mercosurin välille neuvoteltava assosiaatiosopimus pitää sisällään muiden EU:n assosiaatiosopimusten tapaan kolme pilaria: poliittinen vuoropuhelu, yhteistyö ja vapaakauppasopimus. Tavoitteena on kehittää ja syventää alueiden välisiä suhteita vuoropuhelun ja yhteistyön pohjalta, lujittaa suhteet strategiseksi kumppanuudeksi sekä lisätä kauppaa ja investointeja osapuolten välillä. Sopimuksessa sitoudutaan kansainvälistä rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävään yhteistyöhön, muun muassa Agenda 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen soveltamiseen ja ihmisoikeuksien edistämiseen. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2018) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista. Asetusehdotuksella (COM(2018) 96 final) yhtenäistettäisiin yksityisoikeudellisten saatavien siirron sivullisvaikutuksiin sovellettavat lainvalintasäännöt. Ehdotuksella pyritään vähentämään saatavia koskeviin rajat ylittäviin toimiin liittyvää oikeudellista epävarmuutta ja siten vahvistamaan ja syventämään pääomamarkkinoiden toimintaa. Ehdotuksen mukaan määräytyvää lakia sovellettaisiin muun muassa siirronsaajan suojaan kilpailevia siirronsaajia ja siirtäjän velkojia vastaan. Ehdotuksen pääsäännön mukaan tällaisiin kysymyksiin sovellettaisiin siirtäjän kotivaltion lakia. Eräissä tapauksissa siirron sivullisvaikutuksiin sovellettaisiin kuitenkin saatavaan itseensä sovellettavaa lakia. Kyseiset poikkeukset koskevat tilirahaa ja rahoitusvälineisiin perustuvia saatavia sekä, jos osapuolet niin sopivat, arvopaperistamista varten siirrettäviä saatavia. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295 150 224)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2018) eduskunnalle Eurojustin ja Albanian välisestä yhteistyösopimuksesta. Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Albanian viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä työtavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä. (OM neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist 0295 150 171)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.4.2018 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Jouko Leinonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien sekä lähetystöneuvos Jukka Pesola ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Johanna Karille virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.8.2018-31.8.2021. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Valtioneuvosto myönsi poliisijohtaja Sanna Heikinheimolle virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajan virasta ajalle 1.5.2018-31.7.2020. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Eläinlääketieteen tohtori Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön virkaan 1.2.2019-31.1.2024. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 0295 162 357)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Äitiyslaki, laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 12 ja 18 §:n muuttamisesta, laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 6 ja 8 a §:n muuttamisesta, laki perintökaaren 2 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki elatustukilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta ja laki kansalaisuuslain muuttamisesta (KAA 3/2016 vp). Lait tulevat voimaan 1.4.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen 0295 150 332)
Tiedote

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 7/2018 vp). Maatalouden harjoittajille palautetaan valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksetaan 8,46 senttiä litralta. Laki tulee voimaan 1.5.2018. Lisäpalautus maksetaan vuodelta 2017 maksettavan energiaveron palautuksen yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2018 vp). Lailla tarkennetaan palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä velvoitetaan kalastuslupia myyvät tahot ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin rekisterinpitäjälle. Lisäksi mahdollistetaan matkailukalastuslupien myöntäminen alle 18-vuotiaille hyvin edullisesti tai maksutta. Laki tulee voimaan 23.4.2018. Laki julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)

Laki vakuutusten tarjoamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 156 §:n muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 172/2017 vp). Lakien tavoitteena on ylläpitää ja kohdennetusti parantaa vakuutuksia eri kanavien kautta ostavien asiakkaiden suojaa. Tavoitteena on myös panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi (EU) 2016/97. Lailla säädetään muun muassa suomalaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien rekisteröintivelvollisuudesta sekä ETA-alueella harjoitettavaan vakuutusten tarjoamiseen liittyvistä menettelyistä. Lisäksi säädettään kattavasti vakuutusten markkinointiin ja myyntiin liittyvistä menettelyistä ja velvollisuuksista. Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyy myös eräitä niin sanotun Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) täytäntöönpanoa tarkentavia säännöksiä, jotka tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 1.5.2018 lukien. Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki sekä siihen liittyvät, tarjoamista koskevat säännökset tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 1.10.2018 lukien. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 185/2017 vp). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Lakiin sisältyy säännökset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 197/2017 vp). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede- ja yritysasioissa ja teknisissä asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Lakiin sisältyy säännökset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen sekä vahvistaisi lain yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta ja lain kilpailulain muuttamisesta (HE 193/2017 vp). Sopimuksen tavoitteena on Pohjoismaiden kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön vahvistaminen ja virallistaminen sekä kansallisten kilpailulakien tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Budapestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikulan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 sekä Prahan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Helena Tuurin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Jouko Leinonen Brasiiliassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien, Brasiilian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Markku Virri Budapestissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien sekä ulkoasiainneuvos Jukka Pesola Prahassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Professori Eva-Maija Tammi-Salminen ja professori Jussi Tapani korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.8.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari Timo Matti Mäkeläinen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2018 lukien, käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja käräjätuomari Kirsi Marjaana Kännö Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. Käräjätuomari Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Riitta Päivi Hannele Huurre Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jon Patrick Sahlström Vaasan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Käräjätuomari Hannu Kari Tapani Kilpelä Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.8.2018-31.5.2022 väliseksi ajaksi, hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2018 lukien ja käräjätuomari Tuula Hannele Myllykangas Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2018 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri Heidi Tuulia Myllys Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari Juha-Pekka Tapani Heikkilä Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Tarja Marita Ylikoski Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)
Tiedote

Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Janne Markus Mononen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari Anniina Sofia Teronen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnasto Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kaisa Matleena Voima Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Arto Juhana Perälä Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja käräjätuomari Tea Marja Kangasniemi Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2018 lukien sekä käräjätuomari Marjut Tellervo Löfroth Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Sotilasedustaja, kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkonen amiraalin virkaan 1.7.2018-31.7.2020, Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiä kenraalin virkaan 1.10.2018-30.6.2022, Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeri kenraalin virkaan 1.1.2019-31.12.2019, Maavoimien esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Johannes Myllykangas kenraalin virkaan 1.1.2019-31.7.2021 sekä puolustusasiamies, prikaatikenraali Pekka Juhani Toveri kenraalin virkaan 1.1.2019-30.4.2022. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Tommi Lappalainen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2018-31.5.2021. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Korjaus 20.4.: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion tuleva virkakausi on: 1.2.2019-31.1.2024.

 
Sivun alkuun