Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.3.2018 13.31
Tiedote 130/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 17/2018 vp) eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä syyttäjälaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten, että Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Syyttäjälaitos muodostuisi keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä viraston osastoina toimivasta syyttäjäalueesta. Kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Ahvenanmaalla säilytettäisiin maakunnansyyttäjän virkanimike. Erikoissyyttäjät toimisivat vastedes erikoissyyttäjän virassa. Kaikki virat olisivat Syyttäjälaitoksen yhteisiä ja sijoittuisivat syyttäjäalueelle tai valtakunnansyyttäjän toimistoon. Syyttäjäaluetta johtaisi johtava aluesyyttäjä, joka nimitettäisiin virkaansa määräajaksi. Valtionsyyttäjää syytettäisiin virkarikoksesta hovioikeudessa ja syyttäjänä olisi joko oikeuskansleri tai oikeusasiamies. Laissa säädettäisiin lisäksi syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeudesta, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Muihin lakeihin tehtäisiin lähinnä teknistyyppisiä korjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.10.2018. (OM neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist 0295 150 171)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 18/2018 vp) eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Pääosa muutoksista johtuu maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä. Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja palosuojelurahastolakiin eräitä Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1.1.2019. Myös meripelastuslain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamista koskevat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (SM hallitusneuvos Ilpo Helismaa 0295 488 422)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 19/2018 vp) eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä tehtäisiin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin. Erityisesti muutettaisiin viittaukset henkilötietolakiin, selkeytettäisiin rekisterinpitäjälle kuuluvien velvollisuuksien jakoa sekä säädettäisiin poikkeuksesta rekisteröidyn oikeuteen rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Esityksessä ehdotetaan, että Maahanmuuttovirasto voisi tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot ilman henkilön erillistä pyyntöä, kun henkilölle myönnetään ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Lisäksi selkeytettäisiin sähköisen asiointitunnuksen muuttamista koskevia edellytyksiä ja muutettaisiin erinäisiä väestötiedon rekisteröintiä ja luovutusta koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari 0295 530 491)

Hallituksen esitys (HE 20/2018 vp) eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutettaisiin vastaamaan Euroopan unionissa voimaan tullutta ja marraskuun 2018 alusta lukien jäsenvaltioissa sovellettavaksi tulevaa uutta Euroopan unionin eläinjalostusta koskevaa, suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin sen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä. Eläinjalostustoiminnasta annettuun lakiin sisältyisi edelleenkin säännökset muun muassa kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön sekä jalostusohjelman hyväksymisestä, jalostusohjelmasta, kantakirjan ja jalostusrekisterin pitämisestä sekä eläimen merkitsemisestä niihin, jalostustodistuksesta ja jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista kolmansista maista. Mainittujen säännösten tarkempi aineellinen sisältö määräytyisi kuitenkin edellä mainitun Euroopan unionin eläinjalostusta koskevan lainsäädännön perusteella. Uudessa Euroopan unionin eläinjalostusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen olisi Elintarviketurvallisuusvirasto, joka on nykyisinkin toimivaltainen viranomainen eläinjalostustoiminasta annetussa laissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamisessa. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.11.2018. Ennen lain voimaantuloa kantakirjaa tai kantakirjaa vastaavaa rekisteriä pitäväksi yhteisöksi hyväksyttyjen yhteisöjen hyväksyntä jäisi kuitenkin edelleen voimaan. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.3.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella (601/2008) on pantu täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY I liite. Asetuksen 1 pykälään lisätään uusi 22 kohta sen johdosta, että komissio on 26.1.2018 lähettämässään perustellussa lausunnossa katsonut, että Suomi ei ole saattanut direktiivin I liitteen 11 kohtaa asianmukaisesti täytäntöön, kun Suomen lainsäädäntö ei sisällä tiedotusvälineen toimituksellisen sisällön käyttämistä koskevaa erityissäännöstä, vaan ainoastaan markkinoinnin tunnistettavuutta koskevan yleissäännöksen kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 4 §:ssä. Asetus tulee voimaan 26.3.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund 0295 150 554)

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että nuorisoneuvoston jäsenten määrää nostetaan 16 jäseneen sekä arviointi- ja avustustoimikunnan jäsenten määrää nostetaan kahdeksaan jäseneen. Asetus tulee voimaan 19.3.2018. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri -lentoliikennesopimuksesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 19.3.2018. (LVM yksikön johtaja Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.3.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Grahn-Laasonen 27.-29.3. ja 30.4., ministeri Lindström 26.-27.3. ja 29.3., ministeri Mattila 27.3.-2.4., ministeri Häkkänen 28.3., ministeri Saarikko 27.-29.3. ja ministeri Virolainen 29.3. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös hyväksyä esitys sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014-2020 muuttamisesta ja toimittaa se Euroopan komissiolle ja valtuuttaa sisäministeriö tekemään kansalliseen ohjelmaan vähäisiä tarkistuksia mikäli komission kanssa käytävät neuvottelut niitä edellyttävät. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Rahastolle on laadittu ohjelmakauden 2014-2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Rahaston kansallisen ohjelman muutostarve johtuu ohjelmakauden välitarkastelusta, jonka johdosta Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen lisärahoitusta 4 907 728 euroa. Välitarkasteluun liittyen Euroopan komission kanssa on käyty ohjelmavuoropuhelu, jossa on sovittu lisärahoituksen kohdentamisesta. Noin 2,4 miljoonaa euroa rahoituksesta esitetään kohdennettavaksi rajavalvonnan kehittämiseen ja noin 2,5 miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen ja automaattisten rajatarkastusporttien uudistamiseen. Euroopan komission myöntämä rahoitus tulee sisällyttää kansalliseen ohjelmaan ohjelman muutoksena. Ohjelmavuoropuhelun johdosta kansalliseen ohjelmaan lisätään myös poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista ja kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen sisäisiä uudelleenkohdennuksia, joilla mahdollistetaan muun muassa poliisin ensipartioiden varustaminen terrori-iskuihin varautumiseksi. Nämä muutokset on hyväksytty kansalliseen ohjelmaan valtioneuvoston yleisistunnossa jo 19.10.2017. Euroopan komissio lykkäsi kuitenkin syksyllä aikataulusyistä tiettyjen kansallisen ohjelman osien käsittelyä ja siksi ne etenevät Euroopan komission hyväksyttäväksi vasta nyt. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Tiedote

Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus toimikaudeksi 15.3.2018-14.3.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Pekka Ruuhonen; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriö; jäsenet: hallintojohtaja Reine Inkeroinen Keskusrikospoliisi, Head of Communications Ulla Parviainen Posti Group Oyj, tietohallintojohtaja Jaakko Oksala Tampereen kaupunki ja henkilöstön edustaja, jonka Valtorin henkilökunta nimeää keskuudestaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Päätös hyväksyä tehdyt valtion virkaehtosopimukset ja päättää alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 9.3.2018 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska tehdyistä sopimuksista aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, ne on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin ne ovat työehtosopimuksia. Nyt tehdyistä sopimuksista lisämenoja aiheuttavat valtion sopimus sopimuskaudelle 2018-2020, yleinen sopimus, vuosilomasopimus sekä sopimus matkakustannusten korvaamisesta, joten ne on alistettava sanotuin tavoin. (VM neuvottelujohtaja Seija Petrow 0295 530 100)
Tiedote

Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.5.2018 lukien ja 1.4.2019 lukien sekä kertaerällä 1.1.2019. (VM neuvottelujohtaja Seija Petrow 0295 530 100)

Päätös eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksymisestä ja alistamisesta. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 9.1.2018 tehneet virka- ja työehtosopimuksen eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska tehdystä sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, se on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin se on virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö alistaa sopimuksen ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin se on työehtosopimus. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 0295 530 374)

Päätös nimetä Suomen Pankin kansainvälisen toimiston päällikkö Satu Kivinen EU:n talous- ja rahoituskomitean varajäsenen tehtävään osastopäällikkö Mika Pösön tilalle 15.3.2018 lukien. (VM finanssineuvos Marketta Henriksson 0295 530 441)

Päätös asettaa kuvaohjelmalautakunta toimikaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck; varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitusneuvos Joni Hiitola; jäsenet: kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen (filosofian tohtori Heta Mulari), lääketieteen tohtori Riikka Riihonen (erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen), kasvatustieteen tohtori Satu Valkonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi) ja filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu). (OKM kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä 0295 330 222)

Päätös määrätä varatuomari Kirsi Päivänsalo työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajaksi, oikeustieteen maisteri Milja Tiainen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäseneksi sekä varatuomari Pekka Paaermaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenten varajäseneksi 1.4.2018 lukien lautakunnan 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös myöntää oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivelle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä 15.3.2018 lukien. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2018-31.7.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen tohtori Timo Makkonen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Oikeustieteen kandidaatti Wivi-Ann Wagello-Sjölund sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018-13.1.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Wagello-Sjölundille myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta sisäministeriön maahanmuutto-osaston neuvottelevan virkamiehen virasta. (SM erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295 488 313)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kalle Kekomäki sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2018 lukien. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M., eMBA Kirsi Leivo Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan virkaan 1.9.2018-31.8.2023. (TEM osastopäällikkö Pekka Timonen 0295 060 060)
Tiedote

Sivun alkuun