Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.12.2015 13.30
Tiedote 678/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.12.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 135/2015 vp) eduskunnalle Argentiinan, Brasilian, Israelin, Serbian ja Vietnamin kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Perhe- ja puolisosopimusten tavoitteena on mahdollistaa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston sekä kansainvälisessä järjestössä toimivan edustuston henkilöstön perheenjäsenten työnteko kyseisissä maissa ilman, että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan niissä tapauksissa, jossa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön mukaan muutoin olisi työskentelyn edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksissa työnteon edellytykset kyseisten maiden vastaavassa asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille Suomessa. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Hallituksen esitys (HE 136/2015 vp) eduskunnalle laiksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:ää siten, että Suomessa hyväksyttäisiin myös Norjan ja Tanskan tuomioistuimen sekä muun hallintoviranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus siitä, että velkakirja, vekseli tai shekki, joka kelpaa täytäntöönpanon perusteeksi ilman oikeudenkäyntiä, on kyseisessä valtiossa täytäntöönpanokelpoinen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Hallituksen esitys (HE 137/2015 vp) eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Ulosoton yleisiä menettelysäännöksiä muutettaisiin vastaamaan nykyaikaisen sähköisen asioinnin vaatimuksia. Asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistettaisiin postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen sähköiseen asiointijärjestelmään.  Myyntiä koskevissa säännöksissä otettaisiin huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edellytyksiä lievennettäisiin ja mahdollistettaisiin kolmas myyntiyritys. Kirjallista valvontamenettelyä nopeutettaisiin. Velan vanhentumisesta annettua lakia muutettaisiin sen selkeyttämiseksi, milloin oikeudellinen katkaisutoimi ei johda vanhentumisajan katkeamiseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 138/2015 vp) eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta. Kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain vastaavasti kuin työeläkelainsäädännössä ehdotetaan nostettavasti ikää, johon asti eläkettä karttuu. Kunnallisen virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan valitusmahdollisuutta laajennettaisiin. Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin säännös, jonka perusteella kunnalliseen virkasuhteeseen perustuvan saatavan viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 139/2015 vp) eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:ään sisältyvää polttoaineen laadun perusteella veronalennukseen oikeutetun parafiinisen dieselöljyn määritelmää laajennettaisiin ja tehtäisiin sääntelyn muuttumisesta johtuva parafiinisen dieselöljyn määritelmän tekninen täsmennys. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Hallituksen esitys (HE 140/2015 vp) eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen. Alkuperäinen sopimus on tullut voimaan vuonna 1997 ja sen tarkoituksena on syventää pohjoismaista yhteistyötä ja lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua ja päästä korkeampaan koulutukseen toisessa Pohjoismaassa. Sopimusta on muutettu siten, että se on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sopimus on allekirjoitettu Kööpenhaminassa 2 päivänä marraskuuta 2015. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Hallituksen esitys (HE 141/2015 vp) eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin kasvinterveyden suojelemisesta tehdään maa- ja metsäalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöksistä johtuvat muutokset. Laissa säädettäisiin rajauksista, joilla tarvittavin osin suljettaisiin kasvintuhoojista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset. Lain mukaiset korvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.20 Eläinlääkintä ja kasvintuhoojien korvaukset. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Hallituksen esitys (HE 142/2015 vp) eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia lisäämällä siihen naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jäsenvaltion hyväksymä eräiden naudanliha-alan tuotteiden tai eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajista koostuva tuottajaorganisaatio voi neuvotella jäsentensä puolesta tarjontaan liittyviä sopimuksia. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa näiden säännösten soveltaminen Suomessa. Kyseisten tuotealojen tuottajaorganisaatiot voisivat lisäksi toteuttaa muita tuottajaorganisaatioille Euroopan unionin lainsäädännössä sallittuja toimia. Tuottajaorganisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuisi nykyiseen kilpailulainsäädäntöön. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 143/2015 vp) eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta. Määritelmät Suomen omista tarkentavista säännöksistä siitä mikä on kabotaasikuljetus ja milloin kabotaasi on tilapäistä kumottaisiin ja korvattaisiin viittauksella asiaomaiseen EU:n säädökseen. Komissio on antanut Suomelle huhtikuussa määritelmistä tuomioistuinkäsittelyä edeltävän perustellun lausunnon. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 144/2015 vp) eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia korottamalla Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta seitsemästä miljardista eurosta 13 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta seitsemästä miljardista eurosta 13 miljardiin euroon. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi enimmäispääomamäärän laskemistapaa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia siten, että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään 15 miljardia euroa nykyisen yhdeksän miljardin enimmäismäärän sijasta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostettaisiin 17 miljardista eurosta 19 miljardiin euroon. Tarkoituksena on edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään maalis-, huhtikuussa 2016. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 145/2015 vp) eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilomalakia, merimiesten vuosilomalakia ja sairausvakuutuslakia. Vuosilomalain työssäolon veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia päiviä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta. Sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus korvauksiin olisi vain lakisääteisen vuosiloman ajalta. Lisäksi vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työntekijän, virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää olisivat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon. Työntekijälle, virkamiehelle tai viranhaltijalle, joka on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään neljän viikon vuosiloman, turvattaisiin omavastuupäiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 0295 048 952)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 146/2015 vp) eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan muutoksia, joilla sopeutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä vastaamaan niiden voimavaroja ja kevennetään sääntelyä. Velvollisuutta merkitä luonnonsuojelualueet maastoon kevennettäisiin nykyisestä siten, että osa muista luonnonsuojelualueista voitaisiin jatkossa jättää maastossa merkitsemättä. Tähän liittyen muutettaisiin myös lain rangaistussäännöstä. Metsänkäyttöön liittyvästä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajausmenettelystä luovuttaisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös poikkeamisesta yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevasta rauhoitusmääräyksestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (YM hallitusneuvos Satu Sundberg 050 550 9483)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 147/2015 vp) eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tarvittavat muutokset osallistumisoikeutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lisäksi ympäristönsuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi ympäristömelua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Muutoksilla ilmansuojelusuunnitelmien, meluntorjunnan toimintasuunnitelmien, ympäristönsuojelua koskevien valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä valtakunnallisten jätesuunnitelmien laatimista koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin sen selventämiseksi, että osallistumismahdollisuus koskee direktiiveihin sisältyvän yleisön määritelmän mukaisesti kaikkia. Lisäksi sääntelyä täydennettäisiin säännöksillä mielipiteiden esittämiselle varattavasta määräajasta sekä suunnitelmien ja ohjelmien tarkistamisessa noudatettavasta menettelystä. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laativa viranomainen velvoitettaisiin tiedottamaan siitä, miten suunnitelmaluonnoksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon. Ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin lisättäisiin eräät aluskierrätystä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät säännökset. Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan aluskierrätysasetuksen edellyttämät ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset on otettava huomioon ympäristölupa-asiaa käsiteltäessä. Jätelain jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevaa sääntelyä täydennettäisiin viittauksella aluskierrätysasetukseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pieniä turvetuotantoalueita koskevaa ympäristönsuojelulain siirtymäsäännöstä siten, että pidennettäisiin viidellä vuodella määräaikaa, jonka kuluessa uuden ympäristönsuojelulain voimaan tullessa toiminnassa olleiden enintään 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea toiminnalleen ympäristölupaa. Lisäksi ympäristönsuojelulakiin tehtäisiin eräitä muitakin merkitykseltään vähäisempiä tarkistuksia. Nämä koskisivat toiminnan muutoksiin liittyvää ilmoitusvelvollisuutta sekä menettelyä valtion rajat ylittävien vaikutusten huomioonottamiseksi. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Hallituksen esitys (HE 148/2015 vp) eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia sekä kumottavaksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskeva säännös. Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille. Lisäksi alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.12.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen eräiden tehtävien siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin. Asetus liittyy valtion tietohallintotehtävien uudelleen järjestelyihin. Valtion perustietotekniikkapalvelut tulee siirtää vuoden 2015 loppuun mennessä valtion tieto- ja viestintätekniikan palvelukeskus Valtorille. Julkisen hallinnon turvallisuusverkon palvelut (TUVE -palvelut) tulee siirtää vuoden 2016 loppuun mennessä Valtorille. Sisäministeriön hallinnonalalla näiden palveluiden tuottaminen on keskitetty vuonna 2008 perustettuun Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKiin. Asetuksessa säädetään Hallinnon tietotekniikkakeskuksen niin sanottujen toimialasidonnaisten tehtävien ja niitä hoitavien henkilöiden siirtämisestä Poliisihallitukseen, Hätäkeskuslaitokseen ja Rajavartiolaitokseen. Poliisihallituksen alaisissa poliisiyksiköissä nykyisin hoidettavat poliisitoimintaan kiinteästi liittyvät tieto- ja viestintätekniset tehtävät siirretään asetuksella pääosin Poliisihallitukseen. Asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitavat henkilöt ja vastaavat virat siirtyvät Poliisihallitukseen ja Hätäkeskuslaitokseen viimeistään 31.12.2016. Poliisihallitus voi tuottaa toimialasidonnaisia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja muillekin valtion virastoille. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (SM hallitusneuvos Henri Helo 0295 488 303)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016. Asetuksella säädetään aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista vuonna 2016. Nykyisen aluehallintovirastojen maksuasetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2015 lopussa. Uusi asetus vastaa rakenteeltaan lähtökohtaisesti voimassa olevaa asetusta. Maksujen korotuksilla sekä eräiden suoritetyyppien maksujen rakenteisiin tehtävillä muutoksilla pyritään parantamaan aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta sekä kohdentamaan maksuja nykyistä paremmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Asetukseen tehdään lisäksi muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Ympäristölupavastuualueen suoritteissa tavoitellaan edelleen 50 prosentin kustannusvastaavuutta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta. Kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamiseksi voidaan siemenkauppalain 35 §:n mukaan kasvinjalostusyritykselle maksaa huoltovarmuusrahaston varoista korvausta Suomessa tapahtuvasta lajikkeiden jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta. Asetuksella säädetään korvaukseen oikeuttavista kasvilajeista ja -lajikkeista sekä muista korvausperusteista. Korvausta voidaan maksaa vain sellaisen peltokasvin jalostusohjelman ja kantasiementuotannon kustannuksista, joilla on merkitystä siemenhuollon turvaamisella ja kansalliselle huoltovarmuudelle. Tavoitteena on, että jalostettavat lajikkeet ovat viljelyvarmoja lajikkeita satoa käyttävän teollisuuden, kotieläintuotannon ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on jalostaa lajikkeita, joita voidaan viljellä Suomessa merkittävässä laajuudessa. Vastaavat säännökset ovat sisältyneet lailla 1338/2015 kumotun kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain nojalla annettuun vastaavan sisältöiseen asetukseen (344/2003). Myös peltokasvilajit, joista korvausta voidaan hakea, ovat samat kuin aiemmassa asetuksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan niin, että siihen tehdään 1.1.2016 voimaan tulevan kalastuslain (379/2015) edellyttämät muutokset. Asetuksen 14 §:ää muutetaan siten, että siinä viitataan kumoutuvan kalastuslain mukaisen kalastuksenhoitomaksun ja sen maksamista osoittavan tositteen sijasta uudessa kalastuslaissa säädettyyn kalastonhoitomaksuun ja sitä koskevaan todistukseen. Asetuksen viehekalastusmaksua koskeva 15 § kumotaan tarpeettomana, sillä viehekalastuksen harjoittaminen ilman suoritettua kalastonhoitomaksua on kalastusrikkomuksena rangaistavaa ja rikesakko määräytyy ehdotetun 14 §:n nojalla. Rikesakon määrään ei tehdä muutosta. Näin ollen kalastonhoitomaksua koskevasta rikkomuksesta voidaan määrätä 100 euron suuruinen rikesakko. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetuksella jaetaan neuvoston asetuksella 2015/2072 Suomelle vuodelle 2016 vahvistettu Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö sekä kilohailikiintiö troolikalastusta harjoittavien suomalaisten kalastusalusten kesken. Kiintiöt jaetaan enintään 24 metrin pituisille ja sitä suuremmille kalastusaluksille siten, että jako on mahdollisimman tasapuolinen ja varmistaa kiintiöiden riittävyyden ja täysimääräisen hyödyntämisen sekä pienimuotoisen kalastuksen tarpeet. Silakan ja kilohailin troolikalastusta ei ole tarpeen rajoittaa Pohjanlahdella. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta. Väliaikaista tukea voidaan myöntää komission asetuksessa (EU) N:o 1408/2013 tarkoitettuna tukena 15 000 euroa yritystä kohti kolmen verovuoden aikana. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnetään enintään 0,42 prosenttia hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31.12.2014 kohdistuvan vieraan pääoman määrästä, josta on vähennetty osto- ja siirtovelat. Tuen korotusta myönnetään enintään 1,29 prosenttia investointikustannusten määrästä. Asetus tulee voimaan 23.12.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävistä eläinyksikkökertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n määritelmien, 5 §:n ja liitteen muuttamisesta. Eläinten keskimääräisen lukumäärän tarkennuksena lisätään maininta eläinryhmäkohtaisesta laskennasta ja lisäksi tehdään eräitä muita tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia määritelmiin ja liitetaulukkoon. Asetus tulee voimaan 23.12.2015. Sitä sovelletaan kuitenkin maatalouden tukiin tukivuodesta 2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset rataverkon vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin kuuluvista palveluista ja radan käyttöoikeudesta sekä rataverkon lisä- ja oheispalveluista. Asetuksella säädetään myös niistä palveluista ja raideyhteyksistä, joita rataverkon haltija, rautatieyritys tai palvelupaikan ylläpitäjä on velvollinen tarjoamaan rautatieliikenteen harjoittajan käyttöön. Lisäksi säädetään liikenteen luokittelusta ja sen mukaisesta hinnoittelusta, koulutuspalveluiden tarjonnasta sekä palveluiden saatavuuden ja niiden hinnoittelun seurannasta. Sääntely liittyy yhtenäisestä rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2012/34/EU) täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 18.12.2015. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta. Asetuksella annetaan rautatielain nojalla tarkemmat säännökset rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta ja jakamisesta. Sääntely liittyy yhtenäisestä rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2012/34/EU) täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 18.12.2015. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ssä on tarkemmat säännökset luotsinkäyttövelvollisuudesta. Luotsauslain (940/2003) 5 § 1 momentin mukaan aluksen on Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritellyillä vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetuilla yleisillä kulkuväylillä käytettävä luotsia, jos aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus taikka aluksen koko sitä edellyttää. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset aluksista, joita luotsinkäyttövelvollisuus koskee. Asetus tulee voimaan 18.12.2015. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 0295 342 369)

Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetuksen kumoaminen merkitsee, että sopimusta koskeva voimaansaattamislaki (562/2013) ei ole voimassa 1.3.2016 alkaen. EU on liittynyt sopimukseen 20.7.2015, joten sopimus sitoo Suomea kuitenkin EU:n kautta. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyviin eräisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin eräisiin säännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.1.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Saaristokunniksi nimetään kahdeksan kuntaa (nyt 8 kuntaa) ja näiden lisäksi muiden kuntien saaristo-osiksi nimetään 40 saaristo-osaa (nyt 38 saaristo-osaa). Kirkkonummen kunnan ja Porin kaupungin saaristo-osa lisätään uudeksi saaristo-osaksi ja Helsingin saaristo-osaa laajennetaan Santahaminan saarella. Päätös lisää saaristoväestön määrää 2 212 asukkaalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Alho 0295 064 914)

Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016-2020. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.01.40 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen) perusteella myönnettävien yleisavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2020 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen 0295 060 055)

Valtioneuvoston asetus avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016-2020. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.20.41 (Valtionavustus Finpron toimintaan) perusteella myönnettävän yleisavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2020 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen 0295 060 055)

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutoksen kansalliseksi toimeenpanemiseksi. Muutoksella rajoitetaan eräiden kemikaalien (TCEP, TCPP, TDCP ja BPA) käyttöä alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa. Kyse on EU:n ns. CLP-asetuksen mukaisesti syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitelluista aineista ja seoksista (CMR-aineet). Asetus tulee voimaan 21.12.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta ja valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Ydinenergialakia (990/1987) ja säteilylakia (592/1991) muutettiin lailla 676/2015 muun muassa siten, että yleisten turvallisuusmääräysten antovalta siirrettiin 1.1.2016 lukien Säteilyturvakeskukselle. Säteilyturvakeskuksen uudet yleiset turvallisuusmääräykset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta lukien ja samalla vanhat valtioneuvoston asetukset ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013), ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008), ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) kumoutuisivat. Kumoutuvissa asetuksissa on joitakin sellaisia muita kuin teknisluontoisia säännöksiä, joista ei voi säätää Säteilyturvakeskuksen määräyksillä vaan niiden osalta asetuksenantovalta jää myös lainmuutoksen voimaantulon jälkeen valtioneuvostolle. Uudella asetuksella nämä säännökset siirretään ydinenergia-asetukseen. Samalla tehdään ydinenergia-asetukseen muutamia pienempiä tarkennuksia. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia, annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslain 5 luvun 7 §:ää on muutettu siten, että kliinisten ravintovalmisteiden 35 prosentin korvausprosentti muutettiin 40 prosentiksi. Lisäksi on muutettu erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista koskevaa sairausvakuutuslain 6 luvun 9 §:ää. Asetuksiin tehdään näiden muutosten edellyttämät muutokset. Valtioneuvoston asetusta lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia, tarkistetaan vastaamaan 35 korvausprosentin muutosta 40 prosentiksi. Lääkkeiden hintalautakunnasta annetun asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että se vastaa sairausvakuutuslain 6 luvun 9 §:ään tehtyä muutosta. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta. Asetuksella säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisten työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksettavaksi erääntymisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Toimenpiteet ovat voimassa 31.10.2015 lukien. Asetus tulee voimaan 18.12.2015. (YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0295 250 364)

Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimukseen tehdyt muutokset ovat voimassa 26.8.2014 lukien. Laki (103/2014) ja asetus tulevat voimaan 18.12.2015. (YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0295 250 364)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta. Asetuksen 65 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että naapurin kuulemiselle rakennuslupahakemuksesta asetettu määräaika pidennetään vähintään 14 päiväksi niiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Asetus tulee voimaan 1.2.2016. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.12.2015 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa parlamentaarinen neuvottelukunta kokeilutoiminnan vahvistamiseksi Suomessa. Neuvottelukunnan toimikausi on nykyisen eduskunnan toimikauden loppuun saakka. Kokoonpano: puheenjohtaja: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen; jäsenet: Martti Talja Keskustan eduskuntaryhmä, Mirja Vehkaperä Keskustan eduskuntaryhmä, Olli Immonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Maria Tolppanen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Sari Raassina Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Juhana Vartiainen Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Krista Kiuru Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Joona Räsänen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Antero Vartia Vihreä eduskuntaryhmä, Jari Myllykoski Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Mikaela Nylander Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Antero Laukkanen Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä: pysyvät asiantuntijat: toimitusjohtaja Jari Koskinen Suomen Kuntaliitto, johtaja Paula Laine Sitra ja kehitysjohtaja Sirkku Linna Aalto-yliopisto. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Taina Kulmala valtioneuvoston kansliasta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 28.12.2015-8.1.2016, ministeri Soini 28.12.2015-8.1.2016, ministeri Stubb 28.12.2015-8.1.2016, ministeri Vehviläinen 21.-23.12.2015, ministeri Rehula 28.12.2015-5.1.2016, ministeri Orpo 21.-31.12.2015, ministeri Toivakka 7.-15.1.2016, ministeri Grahn-Laasonen 23.12. ja 28.12.2015 sekä 31.12.2015-4.1.2016, ministeri Tiilikainen 21.12.2015-5.1.2016, ministeri Rehn 21.12.2015-5.1.2016, ministeri Niinistö 23.12.2015-5.1.2016, ministeri Lindström 21.-31.12.2015, ministeri Mäntylä 22.-29.12.2015 ja 31.12.2015-10.1.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös määrätä ministeri Sanni Grahn-Laasonen toimimaan puolustusministeri Jussi Niinistön viidentenä sijaisena sekä ministeri Lenita Toivakka oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin viidentenä sijaisena. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Ministereiden sijaisuudet

Päätös asettaa valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta 3.1.2016 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: yksikön päällikkö Katarina Petrell valtioneuvoston kanslia; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Ann-Marie Malmsten oikeusministeriö; jäsenet: ryhmäpäällikkö Mikael Ekholm valtioneuvoston kanslia, ylikielenkääntäjä Carola Grönholm Kansaneläkelaitos, johtava kielenkääntäjä Kari Raunio eduskunnan ruotsin kielen toimisto, kieliasiantuntija Rune Skogberg TeliaSonera, erikoistutkija Eivor Sommardahl Kotimaisten kielten keskus ja lainsäädäntöneuvos Anneli Tahvanainen valtioneuvoston kanslia. (VNK hallitussihteeri Heidi Viitala 0295 160 394)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan valitsemien valtakunnanoikeuden jäsenten ja heidän varajäsentensä vaalista pöytäkirjaan. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Päätös määrätä oikeusministeriön erikoissuunnittelija Tuuli Herlin valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Anne Hartoneva 0295 150 344)

Päätös täydentää valtioneuvoston päätöstä 10.12.2015 mainitsemalla nimeltä myös ne jäsenet, jotka on valittu äänimäärän perusteella saamelaiskäräjien jäseniksi kaudelle 2016-2019. Äänimäärän mukaan valitut jäsenet: Pentti Ilmari Pieski, Tanja Sanila, Veikko Armas Feodoroff, Heikki Yrjänä Paltto, Janne Saijets, Kirsti Maarit Kustula, Neeta Anár Jääskö, Jouni Aikio ja Antti Sujala. (OM neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen 0295 150 278)

Päätös määrätä henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan tuomarinvirassa olevat jäsenet toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä Helsingin hovioikeus; jäsenet: laamanni Aija Peltola vakuutusoikeus, hovioikeudenneuvos Helena Lindgren Itä-Suomen hovioikeus ja käräjätuomari Riitta Savolainen Helsingin käräjäoikeus. (OM hallitussihteeri Anne Rautiainen 0295 150 299)

Päätös myöntää hallintoneuvos Irma Telivuolle vapautus kutsunta-asiain keskuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 1.1.2016-27.2.2016 ja määrätä hänen tilalleen lautakunnan puheenjohtajaksi hallintoneuvos Matti Pellonpää. Lautakunnan varapuheenjohtaja Pellonpään siirtyessä lautakunnan puheenjohtajaksi nimitetään hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos Outi Suviranta. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)

Päätös myöntää vientilupa Marine Alutech Oy Ab:lle Omaniin. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä Omaniin Watercat K13 -veneitä 14 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Omanin poliisivoimien rannikkovartiosto. (PLM neuvotteleva virkamies Sanna Poutiainen 0295 140 424)

Päätös jatkaa valtioneuvoston periaatepäätöksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi 2012-2015 voimassaoloa ajalle 1.1.-31.12.2016. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehallintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Nuorisolain uudistamista valmisteleva työryhmä on 14.10.2015 tehnyt ehdotuksen nuorisolain uudistamiseksi. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa hyväksyä uutta ohjelmaa vuosiksi 2016-2019. Nuorisolain ennakoitavissa olevan uudistamisen myötä ohjelman sisältöä sekä voimassaoloa voidaan tarkastella uudestaan. (OKM johtaja Georg Henrik Wrede 0295 330 345)
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Päätös nimittää professori Päivi Ojala Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 1.1.2016-31.12.2018 professori Anneli Pohjolan tilalle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

Päätös kalastuslain ja valtioneuvoston asetuksen kalastuksesta julkaisemisesta Suomen säädöskokoelmassa pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Saamen kielilain 9 §:ssä säädetään, että saamelaisia erityisesti koskevat lait ja muut säädökset sekä valtiosopimukset ja muut Suomen säädöskokoelmassa julkaistavat asiakirjat ja tiedonannot julkaistaan valtioneuvoston tai asianomaisen ministeriön niin päättäessä myös saamenkielisinä käännöksinä. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan päätöksen julkaisemisesta tekee valtioneuvoston yleisistunto. Kalastuslakiin ja valtioneuvoston asetukseen kalastuksesta sisältyy erityisesti saamelaisia koskevia säännöksiä, minkä vuoksi on tarpeen julkaista säädökset myös pohjoissaamenkielisinä käännöksinä. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Päätös määrätä Fintoto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yrittäjä Reijo Paajanen sekä hallituksen jäseniksi budjettineuvos Seija Kivinen, hallitusneuvos Timo Tolvi ja hallintojohtaja Kai Järvikare  tilikaudeksi 1.1.2016-31.12.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Päätös vahvistaa Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2016 käyttösuunnitelma. Valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion vuoden 2016 talousarvion momentilta 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) 507 948 000 euroa, jotka käyttösuunnitelmassa osoitetaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan 100 000 euron kustannukset rahaston hallinnoinnista. Viestintävirastolle osoitetaan maanpäällisen televisioverkon seuraavaan teknologiasiirtymään (DVB-T2) liittyvään viestintään 345 000 euroa ja liikenne- ja viestintäministeriölle 100 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:n mukaisten ennakkoarviointien kustannuksiin varataan 50 000 euroa. Yleisradio Oy:lle osoitettava määräraha katetaan määrärahasiirrolla valtion talousarviosta rahastoon. Muut käyttösuunnitelman mukaiset menot katetaan rahaston vuoden 2016 alkusaldosta, joka koostuu aiemmista televisiomaksusuorituksista. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2014 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Päätös myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen hakijoille Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf, Radio Foni Oy, Kaimax Media Oy, Kristillinen Media Oy, Mediatakojat Oy, Kevyt Kanava Oy, NRJ Finland Oy, Järviradio Oy ja hylätä muut hakemukset. Toimiluvat myönnetään hakijoille valtakunnallisen tai alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Joensuun, Kokkolan, Lappeenrannan, Loviisan, Mikkelin, Pietarsaaren, Raaseporin, Rauman ja Seinäjoen taajuuksilla. Toimiluvat koskevat taajuuskokonaisuuksia Pietarsaari, Rauma 2, taajuuskokonaisuuksia 18, 19 ja 20 ja taajuuksia Loviisa 106.7 MHz (osana taajuuskokonaisuutta Porvoo), Kokkola 100.7 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 9), Joensuu 101.2 MHz, Kokkola 101.3 MHz, Mikkeli 98.9 MHz ja Seinäjoki 107.4 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 12) sekä Rauma 107.7 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 14). Viestintävirasto julisti 30.6.2015 haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi 28.8.2015. Viestintävirasto on myöntänyt toimiluvat 5.11.2015 siltä osin kuin taajuuksista ei ole ollut niukkuutta. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset on siirretty 2.10.2015 Viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Kutakin haettavana olevaa toimilupaa voi hakea joko uuden paikallisen tai alueellisen radiotoiminnan käynnistämistä varten tai niin, että sitä haetaan liitettäväksi osaksi olemassa olevaa paikallista, alueellista tai valtakunnallista taajuuskokonaisuutta, jonka käyttöön oikeuttava toimilupa hakijalla on. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat tietoyhteiskuntakaaren nojalla pyrkien tasapainoisesti sananvapauden edistämiseen, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamiseen, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämiseen. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 17.12.2015-31.12.2019. (LVM neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori 0295 342 595)
Tiedote

Päätös asettaa tilintarkastuslautakunta toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: asianajaja Manne Airaksinen Roschier Asianajotoimisto Oy - Roschier Advokatbyrå Ab; varapuheenjohtaja: asianajaja Mika Ilveskero Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy; jäsenet: tutkijatohtori, KTT Antti Fredriksson Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu (professori Jukka Mähönen Oslon yliopisto), professori Teija Laitinen Vaasan yliopisto (professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopisto), professori Mervi Niskanen Itä-Suomen yliopisto (professori Pontus Troberg Svenska handelshögskolan), talousjohtaja Pekka Pajamo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (talousjohtaja Riitta Palomäki Uponor Oyj), Head of Corporate Accounting Riikka Lamberg Fortum Oyj (talousjohtaja Paula Kupiainen Mainio Vire Oy), talousjohtaja Kaarina Muurinen Vaisala Oyj (varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos Oy Karl Fazer Ab), hovioikeuden neuvos Jussi Heiskanen (hovioikeuden neuvos Taina Tuohino) Helsingin hovioikeus, Senior Fellow Anders Tallberg Hanken & SSE Executive Education (päälakimies Timo Kaisanlahti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma); pysyvät asiantuntijat: KHT Kari Lydman Tilintarkastustoimisto Lydman Oy (HTM Jukka Prepula Tiliextra Oy) ja KHT, JHTT Pasi Leppänen BDO Oy (JHTT Virpi Ala-aho Espoon kaupunki). (TEM hallitusneuvos Antti Riivari 0295 063 742)

Päätös Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007-2013 rahoitusmuutoksesta. Rahoituskehystä muutetaan siten, että EU-osarahoitus muutetaan 40 prosentista 45 prosenttiin. EU-säädösten mukaan EU-osarahoitussuhde voi Suomen kaltaisessa maassa olla korkeintaan 50 prosenttia. Talouden lama on heijastunut Länsi-Suomen EAKR-ohjelmaan erityisesti ohjelmakauden viimeisinä vuosina. Yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettu toimintalinja (julkinen rahoituskehys 142,5 miljoonaa euroa) ei tule toteutumaan täysimääräisesti, vaan sen toteuma-aste jäänee 90 prosenttiin. Keskeisenä syynä tähän on taloustilanne, joka on hidastanut yritysten kykyä toteuttaa hankkeita ja investointejaan suunnitellussa mittakaavassa ja aikataulussa. Tämän johdosta Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman rahoituskehys ei tule toteutumaan täysimääräisesti jolloin Suomi saisi EU-rahoitusta ennakoitua vähemmän. Ainoa mahdollisuus tilanteen korjaamiseksi on esittää komissiolle osarahoitussuhteen muuttamista siten, että ohjelman EU-rahoituksen määrä pysyisi ennallaan (noin 159,376 miljoonaa euroa) mutta kansallisen julkisen vastinrahoituksen määrä pienenisi noin 44,3 miljoonaa euroa. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)

Päätös Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007-2013 rahoitusmuutoksesta. Rahoituskehystä muutetaan siten, että ohjelman julkista rahoituskehystä siirretään 24 miljoonaa euroa toimintalinjalta 1 toimintalinjalle 3. Muutoksella varmistetaan toteutuneiden maksatusten täysimääräinen hyödyntäminen ohjelmaa suljettaessa ja laskettaessa EU:n lopullista rahoitusosuutta. Ohjelmakaudelle 2007-2013 laadittiin Manner-Suomeen neljä EAKR-toimenpideohjelmaa. Ne ovat rakenteeltaan samankaltaisia, mutta painotukset vaihtelevat alueittain siten, että Itä-Suomen EAKR-ohjelma laadittiin muita vahvasti yritystukipainotteisemmaksi. Yritystukien kysyntä kuitenkin väheni merkittävästi talouden laman aikana vuosina 2008-2009 ja kysyntä elpyi hitaasti. Tuolloin tehdyt elvyttävät julkiset investoinnit johtivat Itä-Suomessa erityisesti alueiden saavutettavuutta ja toimintaympäristön parantamista tukevan toimintalinjan 3 kehyksen ennakoitua nopeampaan käyttöön. Taantuman jatkuva paheneminen sekä Venäjän talouden romahtaminen ovat heijastuneet Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa edelleen erityisesti yritystukien kysyntään ja jo käynnistettyjen hankkeiden toteutukseen. Ennusteen mukaan toimintalinjan 1 julkisen rahoituskehyksen (290,9 miljoonaa euroa) toteuma-aste jäänee 89 prosenttiin. Toimintalinjan 3 (julkinen rahoituskehys 138,5 miljoonaa euroa) hankkeisiin on sen sijaan kertynyt kuntien rahoitusta ennakoitua enemmän siten, että toteuma-aste noussee 118 prosenttiin, jolloin osaa kehyksen ylittävistä maksuista ei enää voida laskea mukaan määritettäessä komission maksuosuutta Suomelle. Muutos kasvattaa toimintalinjan 3 rahoituskehystä siten, että kaikki toimintalinjalle 3 kertyneet ja vielä kertyvät maksatukset tulevat huomioiduksi ja ohjelmaa suljettaessa kompensoisivat alitoteutuvaa toimintalinjaa 1. Muutos ei vaikuta komission Suomelle maksamaan ohjelmanmukaiseen enimmäismäärään, eikä EU-rahoituksen ja kansallisen julkisen rahoituksen suhteeseen. Itä-Suomen EAKR-ohjelman EU-osarahoitussuhde on jo nyt korkein sallittu eli 50 prosenttia. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)

Päätös jatkaa Salon seudun nimeämistä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2017 loppuun. Salon seutu on ollut valtioneuvoston nimeämä äkillisen rakennemuutoksen alue vuodesta 2009 asti. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 0295 064 937)

Päätös asettaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta pääministeri Sipilän hallituksen toimikauden ajaksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: elinkeinoministeri Olli Rehn työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Taina Susiluoto (kehitysjohtaja Mari Anttikoski) työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: kansliapäällikkö Harri Pursiainen (osastopäällikkö Mikael Nyberg) liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Hannele Pokka (ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (korkeakouluneuvos Ari Saarinen) opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiosihteeri Martti Hetemäki (osastopäällikkö Päivi Laajala) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Päivi Nerg (pelastusylijohtaja Esko Koskinen) sisäministeriö, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (maatalousneuvos Taina Vesanto) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (osastopäällikkö Raimo Ikonen) sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntajohtaja Jari Parkkonen Päijät-Hämeen liitto (maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan liitto), ylijohtaja Leena Vestala Pirkanmaan ELY-keskus (ylijohtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan ELY-keskus), ylijohtaja Elli Aaltonen Itä-Suomen aluehallintovirasto (ylijohtaja Minna Karhunen Etelä-Suomen aluehallintovirasto), toimitusjohtaja Jari Koskinen (varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen) Suomen Kuntaliitto, pormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereen kaupunki (kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki), työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen SAK (järjestöpäällikkö Juska Kivioja STTK), johtaja Pekka Piispanen AKAVA (järjestöpäällikkö Juska Kivioja STTK), varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät (toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK) ja johtaja Kari Jääskeläinen Elinkeinoelämän keskusliitto (johtaja Timo Vuori Keskuskauppakamari). Järjestöjen edustajat ovat sopineet edustajakierrosta toimikauden aikana. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 0295 064 937)
Tiedote

Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö Petri Peltonen (teollisuusneuvos Heikki Vesa) työ- ja elinkeinoministeriö/elinkeino- ja innovaatio-osasto; jäsenet: neuvotteleva virkamies Taina Eckstein (apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Juuso Kalliokoski (neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Timo Koskinen (ylitarkastaja Pauli Pullinen) liikenne- ja viestintäministeriö, hallitusneuvos Kari Parkkonen (neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen) työ- ja elinkeinoministeriö/ elinkeino- ja innovaatio-osasto, osastopäällikkö Tuija Oivo (neuvotteleva virkamies Tuija Groop) työ- ja elinkeinoministeriö/työllisyys- ja yrittäjyysosasto ja hallitusneuvos Tuula Manelius (rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila) työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten oleva jaosto toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): työnantajien edustajat: vararehtori Mika Hannula Suomen yliopistot UNIFI ry/Tampereen teknillinen yliopisto (vararehtori Jari Hämäläinen Suomen yliopistot UNIFI ry/Lappeenrannan teknillinen yliopisto), vararehtori Tuija Pulkkinen Suomen yliopistot UNIFI ry/Aalto-yliopisto (palvelupäällikkö Niina Elo Suomen yliopistot UNIFI ry/Helsingin yliopisto), lakimies Päivi Ervast Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry/ Lapin ammattikorkeakoulu (T&K-asiantuntija Kari Kokkonen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry/Kymenlaakson ammattikorkeakoulu); työntekijäin edustajat: professori, varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto (varatuomari, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä 1.1.2016 alkaen) Professoriliitto ry, hallintoamanuenssi Tero Karjalainen Tieteentekijöiden liitto/Itä-Suomen yliopisto (laboratoriopäällikkö Pirkko Viitala Tieteentekijöiden liitto/Oulun yliopisto) ja yliopistolehtori Kirsti Vainio (lehtori Åke Finne) Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunta toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitus; puolueettomat jäsenet: varatuomari Marja-Leena Mansala (neuvotteleva virkamies, varatuomari Liisa Huhtala) työ- ja elinkeinoministeriö, johtava tutkijainsinööri Mari Komulainen (vanhempi tutkijainsinööri Pirjo Kauraala) Patentti- ja rekisterihallitus; työnantajien edustajat: asiantuntija Riikka Tähtivuori (asiantuntija Santeri Suominen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, asiantuntija Veli Sinda Teknologiateollisuus ry (erityisasiantuntija Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry), lainopillinen asiamies Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät (asiantuntija Miira Kaukolinna Teknologiateollisuus ry); työntekijäin edustajat: lakimies Anu-Tuija Lehto (lakimies Minna Tanska) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, yksikönjohtaja Ralf Forsén AKAVA ry/Tekniikan Akateemiset TEK ry (johtaja Jukka Ihanus Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry) ja toiminnanjohtaja Maunu Korpela (puheenjohtaja Petri Peltonen) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Päätöksessä selvennetään, että midcap-yrityksille aiemmin annettu rahoitusvaltuus koskee myös kohdan Suomessa toimivalle yritykselle kansainvälistymisen edistämiseksi myönnettävää rahoitusta, jota käytetään sitoumuksen mukaisesti yrityksen ulkomaisen liiketoiminnan rahoittamiseen (ns. kansainvälistymisrahoitus/etabloituminen). Kasvuyrityksiä koskevaa määritelmää laajennetaan koskemaan myös konsernimuodossa toimivaa yritystä. Finnveralle esitetään uuden pk‐ ja midcap‐ yritysten kasvua tukevan välirahoitusvälineen käyttöönottamista. Valtion korvausosuus yhtiön myöntämistä juniorilainoista on 75 prosenttia syntyneistä luottotappioista koko maassa. Kokonaismyöntämisvaltuus on 300 miljoonaa euroa kolmen vuoden sitoumuskauden aikana. Finnveran saatavien perintää koskevia periaatteita täsmennetään. Luotto- ja takaustappiositoumuksen voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella siten, että se on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Samalla jatketaan yhdenmukaisuuden vuoksi sitoumuksen midcap-yrityksille myönnettävän rahoituksen käyttövaltuuden sekä joukkovelkakirjojen merkintävaltuuden voimassaoloaikaa vuoden 2018 loppuun. (TEM erityisasiantuntija Jyrki Orpana 0295 060 133)
Tiedote

Päätös asettaa valtakunnallinen vammaisneuvosto toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: suunnittelija Jukka Sariola Lihastautiliitto ry (hallituksen jäsen Martti Avila Suomen Kuurosokeat ry); varapuheenjohtaja: puheenjohtaja Amu Urhonen Kynnys ry (arkkitehti Niina Kilpelä Selkäydinvammaiset Akson ry); jäsenet: budjettineuvos Jouko Narikka (budjettineuvos Outi Luoma-aho) valtiovarainministeriö, hallitussihteeri Annika Parsons (neuvotteleva virkamies Pasi Pajula) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Patrik Tötterman (ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz) työ- ja elinkeinoministeriö, erikoistutkija Mikael Åkermarck (hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin) liikenne- ja viestintäministeriö, asuntoneuvos Raija Hynynen (yli-insinööri Juha-Pekka Maijala) ympäristöministeriö, ylitarkastaja Jouni Pousi (ylitarkastaja Hanne Huvila) sisäministeriö, opetusneuvos Birgitta Vuorinen (suunnittelija Toni Piispanen) opetus- ja kulttuuriministeriö, kehittämispäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen (asiantuntija Stina Sjöblom) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, erityisasiantuntija Pirjo Poikonen (erityisasiantuntija Ellen Vogt) Suomen Kuntaliitto, Teuvo Taipale Me itse ry (tutkimuspäällikkö Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry), vastaava ohjaaja Katja Kuusela Näkövammaisten Keskusliitto ry (teologian maisteri Kristiina Kartano Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus), puheenjohtaja Jan-Mikael Fredriksson Autismi- ja Aspergerliitto ry (YTK Virpi Siiskonen Suomen CP-liitto ry), puheenjohtaja Eija Isaksson Kuuloliitto ry (toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen liitto ry), valtuuston varapuheenjohtaja Pirkko Daavitsainen Mielenterveyden Keskusliitto (hallituksen jäsen Kari-Pekka Rauhala Aivovammaliitto ry), lakimies Henrik Gustafsson Hengitysliitto ry (liittovaltuuston puheenjohtaja Helena Eskonmaa Neuroliitto ry) ja puheenjohtaja Anna Calden Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (kokemusasiantuntija Ibrahim Milanovic Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma). (STM johtaja Kari Ilmonen 0295 163 299)

Päätös myöntää Sinikka Näätsaarelle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen ekonomisti Ilkka Kaukoranta 1.1.2016 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös asettaa työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Antti Janas (neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Marianne Kivistö (hallitussihteeri Anne Vänskä) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lakimies Paula Ilveskivi Akava ry (kenttäpäällikkö Timo Ruoko Insinööriliitto ry/Länsi-Suomi), johtava asiantuntija Riitta Wärn (asiantuntija Mika Susi) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, työmarkkina-asiamies Taija Hämäläinen (neuvottelupäällikkö Jorma Palola) KT Kuntatyönantajat, lääkintöneuvos Kristiina Mukala (neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen) sosiaali- ja terveysministeriö, lakimies Minna Tanska (työympäristöasiantuntija Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lainopillinen asiamies Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät (lakimies Vesa Malila Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK), johtaja Heikki Ojanperä (kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb) Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen (sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, erikoistutkija Pia Perttula (erikoistutkija Tommi Alanko) Työterveyslaitos, työsuojeluinsinööri Satu Auno (ylitarkastaja Tuula Sahamies) työsuojelun aluehallinto ja neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola (neuvotteleva virkamies Mika Happonen) Valtion työmarkkinalaitos. (STM ylitarkastaja Toivo Niskanen 0295 163 504)

Päätös asettaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Minna Helle; varapuheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Heli Backman ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Lauri Pelkonen; lakimiesjäsenet: oikeustieteen maisteri Sanna Pekkarinen (oikeustieteen maisteri Hanna Tossavainen), oikeustieteen kandidaatti Jan Hjelt (oikeustieteen maisteri Tiina Muinonen), varatuomari Eeva Vahtera (oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri), oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario (varatuomari Jaakko Hannula), varatuomari Heidi Nummela (oikeustieteen kandidaatti Pia Nissinen), varatuomari Mikko Salmenoja (varatuomari Susanna Siitonen), oikeustieteen kandidaatti Lippe Koivuneva (oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen), oikeustieteen kandidaatti Liisa Heinonen (varatuomari Päivi Kantanen), oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki (oikeustieteen maisteri Milja Tiainen); lääkärijäsenet: työterveyshuollon erikoislääkäri Otso Ervasti (lääketieteen tohtori Risto Ihalainen), työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Mukala (työterveyshuollon erikoislääkäri Aki Vuokko), psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen (yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen); työnantajia edustavat jäsenet: varatuomari Hannu Rautiainen (varatuomari Mikko Nyyssölä), oikeustieteen kandidaatti Jyrki Hollmen (varatuomari Mika Kärkkäinen), varatuomari Katja Leppänen (varatuomari Riitta Wärn); työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavat jäsenet: oikeustieteen maisteri Samppa Koskela (lakimies Inka Douglas), sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen (sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari) ja asiantuntija Katja Veirto (lakimies Paula Ilveskivi). (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta lainsäädäntöneuvos Mervi Perelle 1.1.2016-30.11.2018. (UM lähetystöneuvos Jyri Pekka Järviaho 0295 351 449)

Yleisesikuntaupseeri Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)
Tiedote

Yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuusela puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2016-27.5.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Valtioneuvosto myönsi Kuuselalle vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen neuvottelevan virkamiehen virastaan puolustusministeriössä. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Anu Nousiaiselle virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.1.2016-31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 36/2015 vp). Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Korotukset ovat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa. Sovellettava verotaulukko muuttuu puolen vuoden välein. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)

Vuoden 2016 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 15 §:n muuttamisesta, laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 31/2015 vp). Vuoden 2016 tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 025 eurosta 1 260 euroon, vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 8,6 prosentista 11,8 prosenttiin ja poistumaprosenttia 1,2 prosentista 1,46 prosenttiin. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 970 eurosta 3 020 euroon. Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan asteittain siten, että vuonna 2016 vähennyskelpoinen määrä on 55 prosenttia, 45 prosenttia vuonna 2017, 35 prosenttia vuonna 2018 ja 25 prosenttia vuonna 2019. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Myös luonnollisille henkilöille säädetään oikeus vähentää yliopistolle tai korkeakoululle tehty rahalahjoitus. Finpro ry:n muuttuessa rekisteröidystä yhdistyksestä valtion omistamaksi osakeyhtiöksi tuloverolaissa oleva maininta muutetaan Finpro Oy:ksi. Pääomatulon ylempää verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maksamatta olevalle verolle suoritettavasta viivekoron vähimmäismäärästä luovutaan. Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia muutetaan siten, että lain soveltamisaikaa jatketaan vuosina 2016-2019 alkaneeseen työskentelyyn. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Tuloverolain asuntovelan korkovähennysoikeutta koskeva väliaikainen säännös on voimassa vuoden 2018 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)

Laki oikeustulkkirekisteristä (HE 39/2015 vp). Oikeustulkkirekisteriin merkitsemiseksi tulkilta edellytetään joko oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittamista taikka soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista ja riittävän määrän oikeustulkkausopintojen suorittamista. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on lisäksi, että tulkki antaa kirjallisen vakuutuksen, jossa hän sitoutuu tulkin työtä koskevien lakien ja ammattieettisten säännösten noudattamiseen. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä ja rekisterimerkinnän poistamisesta päättää Opetushallituksen yhteydessä toimiva oikeustulkkirekisterilautakunta, jonka Opetushallitus nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.  Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 63/2015 vp). Kirkkolain kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoa koskevaa lukua muutetaan siten, että kirkkohallitukselle annetaan oikeus käyttää kirkon yhteistä jäsenrekisteriä sille säädettyjen tai kirkkolain nojalla sille määrättyjen vastuiden mukaisesti. Hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia, jotka pohjautuvat hallintolain ja hallintolainkäyttölain uudistuksiin. Lain poikkeusoloja koskevia säännöksiä ajantasaistetaan ja otetaan uusi säännös poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumisesta ja varautumisen johtamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2015 vp). Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Hakemusten liiteasiakirjoja koskevat muutokset hieman keventävät eläinlääkäreiden laillistamismenettelyä. Lakiin lisätään säännökset hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja eläinlääkäreiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista. Lakiin lisätään myös säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Uhkasakon käyttöalaa Elintarviketurvallisuusviraston antamien määräysten tehosteena lisätään, minkä lisäksi laista kumotaan painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki eläintautilain muuttamisesta (HE 68/2015 vp). Eläintautilakiin tehdään maatalousalaa ja vesiviljelyalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöistä johtuvat muutokset. Laissa säädetään muun muassa rajauksista, joilla tarvittavilta osin suljetaan eläintaudeista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä muut kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Eläinten sperman varastointilaitosten hyväksymiseen sekä porojen kuljetukseen liittyviä vaatimuksia muutetaan hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia säännöksiin, jotka koskevat aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin välistä toimivallanjakoa, vesieläinten kuljetusta sekä vientitodistusmaksujen perintää. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 42/2015 vp). Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain varojen käyttötarkoitusta koskevia säännöksiä täydennetään siten, että pyyntilupamaksuina kertyviä varoja voidaan käyttää myös riistavahinkorekisteristä, muista hirvieläinten metsästyksen hallinnointiin liittyvistä tietojärjestelmistä ja hirvieläinkantojen hoidosta aiheutuviin menoihin sekä muihin vastaaviin menoihin. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 0295 162 391)
Tiedote

Laki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta (HE 83/2015 vp). Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muutoksella toteutetaan ne muutokset INSPIRE-direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa, joita Suomen ja komission asiasta käymän tietojenvaihdon perusteella edellytetään. Lain terminologiaa myös muutetaan vastaamaan direktiivin täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteen toimivuuden osalta annetun Euroopan unionin asetuksen mukaista terminologiaa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2015 vp). Valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2016 tehdä indeksin mukaista vuotuista korotusta. Laki tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa 31.12.2016 saakka. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta (HE 110/2015 vp). Joukkoliikennelakia muutetaan siten, että Kotkan seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimii Kotkan kaupunki ja Meri-Lapin alueella Meri-Lapin seudullinen kunnallinen joukkoliikenneviranomainen. Kotkan kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluvat sen oman alueen ohella Haminan ja Pyhtään kuntien alueet. Meri-Lapin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien alueet Tornion kaupungin toimiessa keskuskuntana. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, laki saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 86/2015 vp). Maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annettua lakia muutetaan sisällyttämällä lakiin myös saariston tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä säätämällä yhteistyöryhmistä. Saariston kehityksen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että saaristoasiain neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Lisäksi muutetaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia poistamalla siitä valtakunnallista maaseudun kehittämis- ja tutkimusrahaa ja maakunnan kehittämisrahaa koskevat säädökset sekä lisäämällä tarvittavat säädökset alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja seurannasta. Eräitä maaseudun ja saariston kehittämiseen liittyviä tehtäviä siirretään työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämisestä vastaavana ministeriönä kuuluu edelleen saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueiden kehittämisen kanssa. Siirrettäviin tehtäviin kuuluvat myös kansallisin varoin tapahtuva maaseudun kehittämistä koskevien valtakunnallisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus sekä Suomen kylätoiminta ry:n valtionavustuksen hallinnointi. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta ja laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta (HE 46/2015 vp). Kuluttajaturvallisuuslakia muutetaan siten, että kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvontaa koskeva ohjaustehtävä poistetaan. Muutoksen myötä kuluttajaturvallisuusvalvonta ja sitä koskeva lainsäädäntö irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Tämän vuoksi myös terveydenhuoltolakia vähäiseltä osin tarkistetaan. Lisäksi poistetaan eräitä kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)
Tiedote

Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta ja laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 64/2015 vp). Palkkaturvalakia ja merimiesten palkkaturvalakia muutetaan siten, että palkkaturva-asioiden käsittely voidaan myöhemmin annetulla valtioneuvoston asetuksella keskittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Lisäksi lakkautetaan työttömyysturvalaissa säädetyn työttömyysturva-asiamiehen tehtävä, koska erilliselle valtion etua valvovalle työttömyysturva-asiamiehelle ei ole enää tarvetta. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin tehdään eräitä vähäisiä työ- ja elinkeinohallinnon organisaatioon liittyviä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista ja laki tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2015 vp). Lailla tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista säädetään tilintarkastajana toimivien luonnollisten henkilöiden, tilintarkastusyhteisöjen, JHTT-tilintarkastajien sekä JHTT-yhteisöjen vuosimaksuista sekä laadunvalvonnan perusmaksusta. Kyseisessä laissa säädetään myös yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavilta tilintarkastajilta tai tilintarkastusyhteisöiltä perittävästä laadunvarmistuksen valvontamaksusta. Muista tilintarkastajamaksuista säädetään tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:ssä. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 97/2015 vp). Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin otetaan siirtymäsäännös siitä, että Finanssivalvonta voi vuoden 2017 loppuun asti vaatia, että vakuutusyhtiöt, jotka laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen sisäisellä mallilla, laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen vähimmäispääoman laskentaa varten ainoastaan standardikaavalla. Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin otetaan myös siirtymäsäännös siitä, että vakuutusyhtiön on toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä vähimmäispääomavaatimus 31.12.2016 mennessä, jos vakuutusyhtiö ei täytä vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista vähimmäispääomavaatimusta muutoslain voimaan tullessa, mutta se täyttää muutoslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset toimintapääomavaatimukset. Vakuutusyhtiölakiin otetaan myös täsmällisemmin Solvenssi II -direktiiviä vastaavia säännöksiä yhteisön rinnakkaisvakuutuksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 124/2015 vp). Toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyä perusosan määrää korotetaan, jotta kansaneläkeindeksillä tarkistettu toimeentulotuen perusosan määrä säilyy vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemisesta huolimatta. Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on yksin asuvalla henkilöllä 448,89 euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Laki jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta (HE 113/2015 vp). Lailla selkeytetään jätehuollon tarkastuksia koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset valvontaviranomaisten velvollisuudesta laatia riskinarviointiin perustuva suunnitelma sellaisten laitosten ja yritysten tarkastuksista, joiden toimintaan liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Tarkastettavat laitokset ja yritykset säilyvät ennallaan. Täsmennetyt valvontatoimet perustuvat jätteiden siirtoja koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, jossa säädetään yksityiskohtaisesti tarkastuksia koskevan suunnitelman laatimisesta ja jätehuollon tarkastusten toteuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Tarkastuksia koskevat suunnitelmat on laadittava viimeistään 1.1.2017.  (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi irtisanoa Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 104/2015 vp).  Suomi irtisanoo Pariisissa vuonna 2001 tehdyn Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Järjestöstä erotaan lähinnä taloudellisista syistä.  Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi Suomen osallistumisen jatkamisesta Naton Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa. Suomi jatkaa osallistumista Resolute Support -operaatioon Naton suunnittelun mukaisella tavalla pitäen joukon kokonaisvahvuuden nykytasolla, noin 40 sotilasta. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-2, VI ja XI-1 lukuun ja liitteen lisäykseen tehdyt muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyt muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 94. istunnossaan päätöslauselmat MSC.380(94) ja MSC381(94), joilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen II-2, VI ja XI-1 lukua ja liitteen lisäystä sekä yleissopimukseen liittyvää vuoden 2011 ESP-säännöstöä. Päätöslauselman MSC380(94) muutokset koskevat vaahtosammutuslaitteiden vaatimuksia, merikonttien punnitusta ja kannettavia ilmantestauslaitteita. Lisäksi päätöslauselmalla tehdään teknisiä muutoksia lastialusten turvallisuuskirjan varusteluetteloon. Päätöslauselmalla MSC381(94) tehdään teknisiä muutoksia vuoden 2011 ESP-säännöstöön (International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers), jota soveltavat valtuutetut luokituslaitokset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTT, VT Janne Erkki Ilmari Aer ja määräaikainen hallintoneuvos, veroasiantuntija, OTT, VT Vesa-Pekka Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden kahteen hallintoneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Määräaikainen hallintoneuvos, johtava lakimies, OTK, VT Heikki Juhani Harjula ajalle 1.1.–30.6.2016, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander ajalle 1.3.-31.12.2016, apulaisoikeuskansleri, OTL, VT Mikko Ilari Puumalainen ajalle 1.6.-31.12.2016 ja esittelijäneuvos, OTT, VT Anne Johanna Nenonen ajalle 1.5.–31.12.2016 korkeimman hallinto-oikeuden neljään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Eversti Pertti Immoselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävään Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 16.1.2016 lukien. RSM-operaatiossa toimiva suomalainen kriisinhallintajoukko Afganistanissa muuttuu 16.1.2016 lukien Suomen osastoksi Afganistanissa (SOA). (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kaartin jääkärirykmentin komentajan, prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen erityistehtävään pääesikunnassa 1.4.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun