Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2016 13.36
Tiedote 393/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 22.9.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 157/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Pelastusopistosta annettua lakia ja Poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia siten, että ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirrettäisiin Savonia -ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Pelastusalan ammattikorkeakoulutus siirtyisi hallinnollisesti osaksi sisäministeriön hallinnonalaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 288 419)

Hallituksen esitys (HE 158/2016 vp) eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron perusteella myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Tavoitteena on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa. Vähennys tehtäisiin metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennyspohjaa muodostuisi tilan metsämaan arvostamislain mukaisen verotusarvon 30 000 euroa ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Vähennyspohjaa muodostuisi kuitenkin aina metsämaan 100 hehtaaria ylittävän osan perusteella. Vähennyksen vuosikohtainen enimmäismäärä olisi 195 000 euroa ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennys olisi käytettävä viimeistään viidentenätoista vuotena lahjoituksen jälkeen. Saman ajan kuluessa tapahtuva tilan vähintään kymmenen prosentin osan luovutus johtaisi tehtyjen vähennysten tuloutumiseen korotettuna. Vähennysoikeudesta aiheutuvaan valtiontukeen sovellettaisiin vähämerkityksistä tukea koskevaa komission asetusta. Verotusmenettelystä annettu lakia muutettaisiin laajentamalla metsätalouden harjoittajan muistiinpanovelvollisuus koskemaan metsälahjavähennystä vaativaa henkilöä, kun metsätaloutta harjoitetaan yhteisomistajien yhteiseen lukuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Lakia tuloverolain muuttamisesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa tuloverotuksessa. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyisi, jos lahja on annettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 159/2016 vp) eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiste- ja autoverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja siten, että Tullin tehtäviksi säädetyt valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi. Tullille jäisi kuitenkin näiden verojen valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaisi edelleen EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden valmisteverotuksesta eräissä tilanteissa. Verohallinto toimittaisi toistaiseksi valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin, joten esitys sisältäisi pääasiassa verotustoimivaltaa koskevat säännösmuutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 160/2016 vp) eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viranhaltijan eroamisikää nostetaan asteittain nykyisestä 68 vuodesta 70 vuoteen. Kirkon virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan muutoksenhakumahdollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovellettaisiin seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viranhaltijan virkasuhteeseen perustuvaan saatavaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 161/2016 vp) eduskunnalle laiksi liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennekaari, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla. Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaarella ehdotetaan avattavaksi liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot ja säädettäväksi lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta. Näin liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 162/2016 vp) eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin artikla julkisten elinten hankintojen energiatehokkuutta koskevista velvoitteista. Lisäksi lakia täydennettäisiin eräiden energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta. Ehdotuksen taustalla on tarve täsmentää energiatehokkuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa Euroopan komission Suomelle antamassaan perustellussa lausunnossa esille tuomien kohtien osalta. Muutosten tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä. Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan keskushallintoviranomaisia, näiden hankkiessa esityksessä tarkoitetun mukaisesti tuotteita, palveluja ja rakennuksia. Julkisten elinten hankintoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäviksi uuteen erilliseen lukuun ja lakiin ehdotetaan lisättäviksi keskeiset määritelmät. Sääntelyn sujuvoittamiseksi lakiin ehdotetaan myös joitain teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)

Hallituksen esitys (HE 163/2016 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Naisten tasa-arvoisen kohtelun ja työllistymisen edistämiseksi ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi 2 500 euron kertakorvauksella. Tuki ehdotetaan maksettavaksi työnantajille, jotka maksavat työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Lisäksi edellytetään, että työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Sen lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Tukea ehdotetaan maksettavaksi vastaavin edellytyksin myös adoptioäidin työnantajalle, jos palkkaa maksetaan adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.9.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 2.10.2016. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Asetuksen 20 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea korotetaan 0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus tulee voimaan 28.9.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea korotetaan 0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus tulee voimaan 28.9.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta. Sopimus on voimassa 19.9.2016 alkaen niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 23.9.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan väliaikaisesti siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuu korkotukilainan korosta alennetaan 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin valtion tukemien vuokra-asuntojen osalta. Asetus perustuu hallituksen budjettineuvottelussa tekemään päätökseen työllisyyttä lisäävistä toimista, ja sen tarkoituksena on lisätä valtion tukemien kohtuuvuokraisten asuntojen tuotantoa ja edistää työllisyyttä sekä työvoiman liikkuvuuden että rakennusalan näkökulmasta. Asetus tulee voiman 1.10.2016 ja sitä sovelletaan aikaisintaan 1.8.2016 ja viimeistään 31.12.2019 korkotukilainoiksi hyväksyttäviin lainoihin. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 22.9.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2017. Suunnitelman tavoitteena on luoda perustaa tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on toiminut valtioneuvoston toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä sosiaali- ja terveysministeri Mattilan sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös nimittää 22.9.2016 lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon professori Kalervo Hiltusen tilalle professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta. (OKM ylitarkastaja Riina Vuorento 0295 330 363)

Päätös hyväksyä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteisiin ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehdyt muutokset. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Päätös rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman vuonna 2016 ennakkobudjetoitujen myöntämisvaltuuksien jaosta. Päätöksellä jaetaan vuoden 2016 II lisätalousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) ennakkobudjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 45 481 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman toteutukseen sekä lisäksi vuoden 2016 talousarviossa budjetoitua myöntämisvaltuutta 5 727 000 euroa pk-yritysaloiteohjelman toteutukseen. Alueellisesti päätettävissä olevaa ESR-myöntämisvaltuutta jaetaan ohjelmakauden alussa sovittujen maakuntien välisten jakosuhteiden mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä teknisen tuen osuutta työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Pk-yritysaloiteohjelman osuudet jaetaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdot rahoituksen käytölle määritellään rahoitussopimuksella hallintoviranomaisen ja Euroopan Investointirahaston kesken. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Tiedote

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 4.10.2016-30.9.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen (tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen) valtiovarainministeriö, johtaja Mikael Forss (yksikön johtaja Marina Lindgren) Kansaneläkelaitos, johtaja Pekka Kahri (kehittämispäällikkö Salla Säkkinen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hallintojohtaja Ritva Kujala (tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ylitarkastaja Arto Ylipartanen (ylitarkastaja Marita Höök) Tietosuojavaltuutetun toimisto, johtaja Tarja Myllärinen (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto, palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopion kaupunki (kehittämisjohtaja Anu Niemi Siun sote), hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Oulun kaupunki (kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Kainuun sote), apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Vantaan kaupunki (kehittämisjohtaja Tuula Heinänen Espoon kaupunki), johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi (johtaja Pertti Mäkelä) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tietohallintojohtaja Antti Jokela (hallintoylilääkäri Eija Tomás) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo (tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, johtaja, ylilääkäri Markku Suokas (talousjohtaja Ari-Pekka Nurmela) Lääkäripalveluyritykset ry, puheenjohtaja Marja Ritala (farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala) Suomen Apteekkariliitto, lääketieteellisen toiminnan johtaja Anna Simonsen (juristi Johan Huldén) Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (STM lakimies Marja Penttilä 0295 163 404)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Herkko Riku Uolevi Plitille virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.10.2016-31.12.2021. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)

 
Sivun alkuun