Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.3.2017 13.29
Tiedote 125/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 23.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 24/2017 vp) eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettuihin lakeihin sisällytetään säännös tuomion uudelleen tutkimisesta poikkeustapauksissa. Maksamismääräysmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavan siten, että siinä huomioidaan mahdollisuus jatkaa maksamismääräysmenettelyssä vireille laitetun asian käsittelyä vastineen johdosta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Tuomioistuinmaksulakiin ehdotetaan tehtäväksi täsmennys asetuksissa säädetyissä menettelyissä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista.  Lait on tarkoitetuttu tulemaan voimaan 14.7.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Hallituksen esitys (HE 25/2017 vp) eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Ehdotetulla lailla pannaan osaltaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskeva direktiivi. Lailla pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuutta öljystä voidaan pienentää mahdollisimman paljon ja liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää. Ehdotetulla lailla pyritään edistämään Euroopan unionissa ja kansallisesti asetettujen päästövähennystavoitteiden toteutumista liikennesektorilla. Lakiehdotuksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset eritelmät vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi tarkoituksena on asettaa vaatimuksia kuluttajille ja käyttäjille kohdistetuista vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä, hintoja ja sijaintia koskevista tiedoista. (LVM liikenneneuvos Saara Jääskeläinen 0295 342 560)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 23.3.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 2.5.-5.5.2017 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.3.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Direktiivi koskee maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta. Komission direktiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattitaitoa koko EU:ssa. Direktiiviehdotuksella pyritään erityisesti vähentämään liikenteen vaaratilanteita lisäämällä kuljettajien tietoisuutta riskeistä ja siten parantamaan tieliikenneturvallisuutta. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on myös parantaa kuljettajatodistuksen vastavuoroista tunnustamista jäsenmaissa sekä edistää verkko-opintomahdollisuuden käyttöä kuljettajakoulutuksessa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 393)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi). Direktiiviehdotuksella täsmennettäisiin palveludirektiiviin sisältyvän ilmoitusvelvoitteen sisältöä ja menettelyä. Tavoitteena on parantaa palveludirektiivin toimeenpanoa jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä, määräyksissä ja hallinnollisissa säännöissä. Direktiiviehdotuksella säädettäisiin ilmoituksissa käytettävästä menettelystä ja siihen liittyvistä määräajoista. Palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvia palveluita koskevat kansalliset säädökset on ilmoitettava etukäteen luonnosvaiheessa komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jotka voivat esittää kommentteja. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti). Direktiiviehdotuksella ja siihen liittyvällä asetusehdotuksella luotaisiin järjestelmä, joka helpottaisi rakennuspalveluita ja yrityspalveluita tarjoavien yritysten sijoittautumista toiseen jäsenvaltioon ja rajat ylittävää palveluntarjontaa. Palvelukortin myöntäminen perustuisi jäsenvaltion viranomaisten välisiin yhteistyömenettelyihin. Palvelukortti olisi yrityksille vapaaehtoinen. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen). Muutoksella lisätään fluorihiilivedyt pöytäkirjan soveltamisalaan. Komission ehdotuksen tavoitteena on hyväksyä sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)
Tiedote 24.3.

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Härkönen valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 25.4.2017-15.8.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK neuvotteleva virkamies Riitta Kajander 0295 160 398)

Lähetystöneuvokset Mikko Kivikoski ja Leena Gardemeister ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

EU-erityisasiantuntija, varatuomari Anu Piritta Talus oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2017-30.4.2022. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Jutta Grasille virkavapautta sisäministeriön maahanmuutto-osaston lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.8.2017-31.7.2020. (SM kehittämisneuvos Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.4.2017 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Anne Erikssonille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2017-31.12.2017. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Valtiotieteiden maisteri Tuomas Leppo sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2017 - 31.12.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Valtiotieteiden tohtori, viestintäpäällikkö Katja Huumo ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2017-30.11.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 5/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että järjestyksenvalvojaksi hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttävät henkilöt voivat toimia edelleen laissa tarkoitettuina turvatarkastuksen suorittajina. Laki tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)

Laki rahankeräyslain muuttamisesta (HE 264/2016 vp). Rahankeräyslakia muutetaan siten, että Kansallisgallerian ja yliopistojen pääomittamista varten toimeenpantaville rahankeräyksille asetettua määräaikaa jatketaan vuoden 2019 loppuun ja ammattikorkeakouluille säädetään oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä sen lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi. Laki tulee voimaan 1.4.2017. (SM ylitarkastaja Sini Lahdenperä 0295 488 312)
Tiedote

Laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 265/2016 vp). Vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja vakuutuskassat saavat kattaa vakuutusteknistä vastuuvelkaansa eräillä OECD-jäsenvaltioissa tehdyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla samalla tavalla kuin vastaavilla ETA-jäsenvaltiossa tehdyillä sijoituksilla. OECD:n sellaiseen jäsenvaltioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, tehtyjen sijoitusten eläkevastuun tai vastuuvelan katteen bruttomäärän 10 prosentin rajoitus kumotaan. Kiinteistösijoituksia koskevat määrälliset rajoitukset kumotaan, ja niitä säännellään johdon yleisen huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimuksen sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden avulla. Lait tulevat voimaan 1.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)
Tiedote

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 185/2016 vp). Laissa säädetään muun muassa yhtenäisestä eurooppalaisesta koodista ihmisessä käytettäväksi jaeltujen kudosten ja solujen jäljitettävyyden parantamiseksi sekä tuontitodistuksesta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta kudoksia ja soluja Suomeen tuovalle kudoslaitokselle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle ja kudoslaitoksille säädetään ilmoitusvelvoitteita Euroopan komissiolle komission kudoksia ja soluja sekä kudoslaitoksia koskevista luetteloista ja eurooppalaisesta koodista. Laki tulee voimaan 29.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Tiedote

Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, laki säteilylain 32 ja 33 §:n muuttamisesta, laki säteilyasetuksen 13 §:n 1 momentin kumoamisesta (HE 172/2016 vp). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyy hakemuksesta oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä suorittanut vaadittavan säteilysuojelukoulutuksen. Kyseiset lääkärin oikeudet saanut lääkäri voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Lait tulevat voimaan 1.6.2017. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen, vahvistaisi lain kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä lain kalastuslain muuttamisesta (HE 239/2016 vp). Suomen ja Norjan välillä 30.9.2016 allekirjoitettu sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä korvaa maiden välillä vuonna 1989 tehdyn kalastussopimuksen. Sopimus luo puitteet Tenojoen vesistön lohikantojen kestävän kalastuksen säätelylle sekä keinot niiden elvyttämiseksi kutukantatavoitteet täyttävälle tasolle. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että Maanmittauslaitokselle varataan riittävät taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit Tenojoen kalastussääntöä koskevan sopimuksen ja kalastussäännön määräysten aiheuttamien menetysten korvaamiseksi annetun lain (501/1991) mukaisten vanhojen korvaustoimitusten loppuunsaattamiseksi nopealla aikataululla. 2) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö tarkastelee yhdessä Norjan kanssa sopimuksen yleistä toimivuutta ja kalakantojen kehityssuuntia viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Lisäksi saamelaisten sekä muualla asuvien kiinteistönomistajien kalastusoikeuksien laajuutta ja käyttöä tulee arvioida. Samalla on myös selvitettävä edellytykset siirtymiselle päivä- ja kausikohtaisiin kalastuskiintiöihin. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)
Tiedote 29.3.

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Astanan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ilkka Räisäsen edustuston päällikön tehtävän päättyminen ja Tunisin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Tanja Jääskeläisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Mikko Kivikoski Astanassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Leena Gardemeister Tunisissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien sekä ulkoasiainneuvos Anne Lammila Pietarissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.5.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kari Alangon sivuakkreditointi Lesothoon. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Asianajaja, Senior Counsel, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Leena Annikki Romppainen korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.5.2017-30.4.2018. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Laamanni Jorma Tapani Väyrynen Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.6.2017 lukien, käräjätuomari Ritva Liisa Ilona Hiltunen Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Terhi Marika Kettunen Keski-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2017 lukien, käräjätuomari Ismo Eino Juhani Räty Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Aino Helena Valkama Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Maria Irene Ahlström Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.5.2017 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Johanna Marjatta Helminen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Juhani Kalervo Laurinolli Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Andreas Christopher Wilhelm Uthardt Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien ja hallinto-oikeustuomari Maarit Virginia Alhonnoro Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Eve Johanna Saarikoski Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jussi Pentti Huttunen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan sekä määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Elina Anneli Halimaa Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Sivun alkuun