Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.8.2017 13.41
Tiedote 370/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 24.8.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 90/2017 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä lokakuussa 2016 allekirjoitetun strategisen kumppanuussopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on laaja-alainen yhteistyösopimus, joka sisältää määrittelyt yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista. Sopimus heijastelee Euroopan unionin ja Kanadan yhteisiä arvoja ja siinä sovitaan yhteistyöstä muun muassa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ihmisoikeuksien edistämistä, kestävää kehitystä, oikeudellista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua koskien. Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona jälkimmäinen osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle sopimuksen hyväksymistä koskevien kansallisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (UM lähetystöneuvos Soili Kangaskorpi 0295 350 008)

Hallituksen esitys (HE 91/2017 vp) eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää 0295 530 231)

Hallituksen esitys (HE 92/2017 vp) eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta. Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohta muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia. (VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 0295 530 079)

Hallituksen esitys (HE 93/2017 vp) eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi ydinturvallisuusdirektiivin muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännökset ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvästä itse- ja vertaisarvioinnista sekä niiden toteuttamisesta, luvanhaltijan tietojenantovelvollisuudesta sekä lupaviranomaisen toteuttamasta kuulemisesta lupavaiheessa. Ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyviin luvanhaltijan velvollisuuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin eräitä täsmennyksiä. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset kansallisen ydinjätehuollon ohjelman laatimisesta ja seurannasta. Edellä mainittujen lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi siitä nykyisin puuttuvat säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamista koskevasta luvasta. Ydinlaitosten painelaitteita koskevia säännöksiä päivitettäisiin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä säädösteknisiä täsmennyksiä ja korjauksia ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista ja tutkimustoiminnan rahoittamista koskeviin säännöksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (TEM ylitarkastaja Netta Skön 0295 047 059)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 94/2017 vp) eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta. Työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä siihen säännös, joka velvoittaisi työnantajaa viipymättä ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle kaikista sellaisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista, joiden johdosta ympäristöön on saattanut levitä ihmiselle vaarallinen biologinen tekijä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännös, joka velvoittaisi työnantajaa pitämään luetteloa niistä työntekijöistä, jotka ovat altistuneet ihmisille vaarallisille biologisille tekijöille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295 163 505)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.8.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy ajoneuvolain uusiin säännöksiin. Lisäksi tehdään joitain yksittäisiä täsmennyksiä poikkeuksiin ajoneuvoja koskevista teknisistä vaatimuksista, ja lisätään poikkeus päästövaatimuksista tietyn panssarointitason ajoneuvoille. Asetus tulee voimaan 28.8.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy ajoneuvolain uusiin säännöksiin. Muutokset ovat teknisiä ja koskevat ajoneuvon valaisinten käyttöä, konttikuljetuksia ja ajoneuvoalustojen käyttöä tiellä. Asetus tulee voimaan 28.8.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy ajoneuvolain uusiin säännöksiin. Vaatimustenmukaisuuden osoittamista kansallisessa tyyppihyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa koskevien pykälien soveltamisalaan lisätään myös autot ja perävaunut muiden ajoneuvoluokkien rinnalle. Muutokset ovat teknisiä. Lisäksi asetusta päivitetään EU-direktiivi- ja standardiviittausten osalta. Asetus tulee voimaan 28.8.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös Suomen antamasta merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen 15 artiklan 3bis kohdan mukaisesta ilmoituksesta. Ilmoituksen mukaan Suomi säätää kansallisesti vastuunrajoitusjärjestelmän, jota sovelletaan aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuviin vaatimuksiin. Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen korkeampi vastuun raja näiden vaatimusten osalta on 250 000 erityisnosto-oikeutta kerrottuna sillä matkustajamäärällä, jonka alus on sille annetun todistuksen mukaan oikeutettu kuljettamaan. Asetus tulee voimaa 5.9.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merilain muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimuksen määräyksillä nostetaan rahdinkuljettajan vastuunrajoja matkustajia kohdanneista vahingoista, säädetään pakollisesta rahdinkuljettajan vakuutuksesta sekä vahingonkärsijän suorasta kanneoikeudesta vakuutuksenantajaa kohtaan. Yleissopimus on jaetun toimivallan sopimus ja Euroopan unionissa yleissopimuksen aineelliset määräykset on pääosin sisällytetty merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen eli ns. Ateena-asetukseen. Pöytäkirja, lait (248/2017), (249/2017) ja (250/2017) sekä asetus tulevat voimaan 5.9.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Asetuksella täydennetään erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden erikoissairaanhoidon tehtävien keskittämistä koskevia terveydenhuoltolain säännöksiä. Asetuksella säädetään valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalan keskitettävistä suunnittelu- ja koordinaatiotehtävistä sekä leikkauksista, hoidoista ja toimenpiteistä. Asetuksella säädetään suunnittelu- ja koordinaatiotehtävien alueellisesta keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Lisäksi säädetään tiettyjen erikoissairaanhoidon toimenpiteiden, hoitojen ja leikkausten keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan sekä ympärivuorokautista yhteispäivystystä ylläpitäviin asetuksessa mainitut edellytykset täyttäviin sairaaloihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2018, mutta asetuksen 7 §:ä on sovellettava viimeistään 1.7.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetusehdotuksella täydennetään päivystyksen rakenteiden uudistusta koskevia terveydenhuoltolain säännöksiä. Asetuksella säädetään päivystysyksiköiden kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan tehtävistä ja laatuvaatimuksista. Lisäksi asetuksella säädetään päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen sisältyvä valtion ja kunnan lupatoimivaltasääntely muutetaan vastaamaan niitä kevennyksiä, joita kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuuteen on tehty ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 24.8.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Finavian ja valtionyhtiöiden riskienhallinnasta pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta edellyttää, että hallitus 1. ryhtyy toimenpiteisiin ja antaa riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille, 2. tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä vuoden 2017 loppuun mennessä. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin Munkkiniemessä korttelissa 10 sijaitseva tontti 1 (91-0-10-1) rakennuksineen AALTO Ympäristökehitys Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 8 118 118 euron kauppahinnasta ja tietyin ehdoin. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastajat Upi Talsi ja Jaana Vehmaskoski valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)

Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumus C-Lion1 Oy -nimisen yhtiön tietoliikennemerikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 30 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus annetaan sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttää tietyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2017-31.8.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ministeri Jari Lindström; varapuheenjohtaja oikeusministeri Antti Häkkänen; jäsenet: ylijohtaja Pekka Timonen (kaupallinen neuvos Tomi Lounema) työ- ja elinkeinoministeriö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala (yksikön johtaja Sabina Lindström) liikenne- ja viestintäministeriö, lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen (neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen) maa- ja metsätalousministeriö, lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen (lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen) oikeusministeriö, neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala (neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde) sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja/kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen (apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko) Kilpailu- ja kuluttajavirasto, puheenjohtaja Pauli Ståhlberg (varapuheenjohtaja Päivi Korpiola) Kuluttajariitalautakunta, opetusneuvos Marjaana Manninen (opetusneuvos Kristina Kaihari) Opetushallitus, asiantuntija Elina Moisio Akava ry (asiamies Tuomas Viskari Suomen Ekonomit ry), asiantuntija Niina Harjunheimo (asiantuntija Jukka Lehtonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, lakimies Tiina Vyyryläinen Päivittäistavarakauppa ry (asiantuntija Janne Koivisto Kaupan liitto ry), lakimies Raisa Harju (varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa) Keskuskauppakamari, pääsihteeri Juha Beurling (kuluttajaekonomisti Paula Pessi) Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, johtava kuluttajaoikeusneuvoja Nina Konu (sihteeri Raija Marttala) Kuluttajaoikeusneuvojat ry, johtaja Päivi Timonen (yliopistotutkija Petteri Repo) Kuluttajatutkimuskeskus, toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt (järjestöpäällikkö Helena Velin) Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, lakimies Marica Twerin (lakimies Vesa Malila) Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, pääsihteeri Marianne Heikkilä (neuvonnan johtaja Teija Jerkku) Marttaliitto ry, hallituksen jäsen Henna Björkqvist (journalisti, ympäristö- ja kestävän kehityksen tieteilijä Tina Nyfors) Natur och Miljö rf, lakimies Karoliina Huovila Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), tutkija Kristoffer Wilén (suojeluasiantuntija Otto Bruun) Suomen luonnonsuojeluliitto, lainopillinen asiamies Petri Holopainen (lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen) Suomen Yrittäjät, toiminnanjohtaja Jonas Laxback (tiedottaja Mia Wikström) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f., päällikkö Antti Aarnio (työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, talouspoliittinen sihteeri Sakari Rokkanen (viestinnän asiantuntija Tuomas Tikkanen) Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Ville Vähämäki (puoluesihteerin assistentti Sirje Haaranen) Perussuomalaiset, kansanedustaja Kaj Turunen (tiedottaja Meri Leppänen) Uusi vaihtoehto, yrittäjä Antero Alku (media-analyytikko Maria Pohjamo) Suomen keskusta, sosiaaliohjaaja Elina Seitz (viestintäjohtaja Markku Tenhunen) Suomen Kristillisdemokraatit, kansanedustaja Mats Nylund (henkilöstöpäällikkö Cecilia Ehrnrooth) Suomen ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (puoluehallituksen jäsen Teemu Hirvonen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puoluevaltuuston jäsen Auli Herttuainen (puoluevaltuuston jäsen Mikko Raudaskoski) Vasemmistoliitto ja eduskunta-avustaja Tuija Brax (kauppatieteiden kandidaatti Miikka Keränen) Vihreä liitto. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)
Tiedote

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hylännyt nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä viisi lausumaa. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Päätös myöntää Jenni Ihalaiselle ero teollisoikeusasiamieslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Laura Roselius lautakunnan 30.6.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Päätös myöntää TuuliWatti Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Luvian kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Hangassuo-Oosinselkä). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Heli Backmanille ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varatuomari Irene Luukkonen sekä nimittää Luukkosen tilalle tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäseneksi oikeustieteen kandidaatti Riitta Kokko-Herrala ja Kokko-Herralan tilalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi oikeustieteen maisteri Kaisa-Liisa Laine 1.9.2017 lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.8.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen). Direktiiviehdotuksessa säädetään veroalan palveluja tarjoaville toimijoille ja verovelvollisille pakollinen etukäteinen ilmoittamisvelvollisuus koskien järjestelyjä, jotka mahdollisesti hyödyntävät aggressiivisen verosuunnittelun keinoja. Lisäksi säädetään, että kyseiset ilmoitetut tiedot vaihdetaan EU-valtioiden veroviranomaisten välillä automaattisen tietojenvaihdon menettelyin. Ehdotetuilla muutoksilla laajennetaan EU-valtioiden veroviranomaisten välistä yhteistyötä koskevan direktiivin 2011/16/EU, jäljempänä virka-apudirektiivi, soveltamisalaa ja täydennetään näin muita aloitteita, joilla on jo aiemmin pyritty lisäämään avoimuutta ja oikean tiedon saatavuutta verotuksessa. Virka-apudirektiivi koskee kaikentyyppisiä veroja pois lukien arvonlisävero, tulli ja valmistevero, joita varten on erilliset yhteistyötä koskevat EU-säännökset. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31.12.2018. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.8.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kaupallinen neuvos Ilkka Saarinen ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston apulaisosastopäällikön tehtävään edelleen ajaksi 1.9.2017-31.8.2019. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen maisteri Katri Aho valtiovarainministeriön hallitussihteerin virkaan 1.10.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen maisteri Maija Laurila maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 13.9.2017-31.12.2019. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta (HE 30/2017 vp). Puolustusvoimien eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti. Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset vastaavat muutosten jälkeen julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala 0295 140 072)
Tiedote

Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta, laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta ja laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 48/2017 vp). Laissa joukkolainanhaltijoiden edustajasta edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on sitoutunut joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun toimimaan joukkolainan ehdoissa sovitulla tavalla. Lain säännökset ovat pääosin tahdonvaltaisia eli niistä voidaan sopimuksella poiketa. Kuitenkin säännökset, jotka koskevat edustajan velvollisuutta kohdella joukkolainanhaltijoita yhdenvertaisesti ja noudattaa hyvää arvopaperimarkkinatapaa, edustajan tiedonantovelvollisuutta sekä velvollisuutta pitää toisen omaisuus erillään edustajan varoista ovat pakottavia. Vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa toimia edustajana, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite tai jos joukkolainan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Muutoin edustajana voi toimia myös rekisteröitymätön elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan on oltava oikeushenkilö eikä yksityishenkilö voi toimia edustajana. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Edustajalla on tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus joukkolainalle annettujen vakuuksien ja asiakasvarojen erillään pitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn luotettavalla tavalla. Lait tulevat voimaan 1.9.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

Maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 50/2017 vp). Lait sisältävät säännökset Suomen soveltamien maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksien päättymisestä. Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta, kun putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Keskeisiä muutoksia ovat verkkoon pääsy maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkon eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta ns. tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntely kevenee. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin hinnoittelun erityissääntelystä luovutaan suurelta osalta. Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien säännökset rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2018, kuitenkin laki sähkömarkkinalain muuttamisesta tulee voimaan 1.9.2017. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyi siotsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen (HE 54/2017). Montrealin pöytäkirja koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita. Pöytäkirjan lokakuussa 2016 Kigalissa hyväksytyllä muutoksella sovitaan fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Pöytäkirjan muutoksen täytäntöönpanokustannusten arvioidaan nostavan merkittävästi pöytäkirjan osapuolten pakollisia rahoitusosuuksia. Pöytäkirjan muutos tulee voimaan 1.1.2019 edellyttäen, että vähintään 20 osapuolta on tallettanut pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa siihen mennessä. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istuntokaudelle 12.09.2017–17.9.2018 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa sekä alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta sekä kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi, osastopäällikkö Jukka Salovaara, osastopäällikkö Satu Santala ja erityisavustaja Pasi Rajala ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksen hyväksyminen. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Euroopan talouskomission (ECE) alaisessa sisämaan liikennekomitean tieliikennetyöryhmässä 25.-26.10.2016 hyväksyttiin Norjan ja Suomen yhdessä tekemä esitys liitteen I muuttamisesta. Muutoksen seurauksena E45-tie jatkuu Kaaresuvannosta Ruotsin rajalta Suomen käsivarren läpi Norjan Altaan. Teiden tienumerointiin tulee oman kansallisen numeroinnin ohella uusi E45-numerointi. (LVM ylitarkastaja Eeva Ovaska 0295 342 354)

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Timo Mattilan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan kuningaskunnan hallituksen, Suomen tasavallan hallituksen, Islannin tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1.6.2017 hyväksyttyjen toimenpiteiden sekä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 17.4.2009 hyväksytyn toimenpiteen hyväksyminen. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet 1(2017)-8(2017) tulee hyväksyä 31.8.2017 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Barbadoksella. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Sivun alkuun