Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.1.2018 13.37
Tiedote 32/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 25.1.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 197/2017 vp) eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede- ja yritysasioissa ja teknisissä asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Hallituksen esitys (HE 198/2017 vp) eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslain sääntelyä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, johon koottaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Perustuslaissa ehdotetaan säädettäväksi, että lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. (OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 199/2017 vp) eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta. Uudella lailla järjestettäisiin siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvonta sekä säädettäisiin eräistä parlamentaarisen valvonnan yksityiskohdista. Myös valtion virkamieslain 7 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että laillisuusvalvonnasta vastaavalle tiedusteluvaltuutetulle ja hänen toimintonsa virkamiehille asetettaisiin vaatimus Suomen kansalaisuudesta. (OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 200/2017 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla kevennettäisiin oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa. Käräjäoikeuden yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa rikosasioissa laajennettaisiin. Korkeimman oikeuden kokoonpanoja kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä. Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennettäisiin. Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutettaisiin siten, että sakon maksamiseen voisi saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeenkin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 201/2017 vp) eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on kehittää Rajavartiolaitoksen normaaliolojen toimivaltuuksia siten, että Rajavartiolaitos voi varautua sekä nopeasti ja tehokkaasti vastata Suomen turvallisuusympäristössä ilmeneviin uhkiin sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Esityksen tarkoituksena on erityisesti täydentää rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen toimitiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä. Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet antaa ja saada virka-apua tarkistettaisiin. Rajavartiolaitos voisi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi osittain myös maa-alueilla. Lisäksi Puolustusvoimat voisi antaa nykyistä laajemmin virka-apua Rajavartiolaitokselle. Laissa säädettäisiin myös muun muassa Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista, rajavartiomiehen oikeudesta puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin kulkuun ja Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksista sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävässä. Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajoilla ulotettaisiin koskemaan myös sisärajaliikennettä silloin, kun rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajavartiolakia, ulkomaalaislakia, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja poliisilakia. (SM rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus 0295 421 608)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 202/2017 vp) eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa sekä muutettavaksi poliisilakia niin, että siihen lisättäisiin uusi luku, jossa säädettäisiin tiedustelumenetelmistä ja niiden käytöstä siviilitiedustelussa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia poliisin hallinnosta, lakia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, rikoslakia, esitutkintalakia, pakkokeinolakia ja lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. Esitys liittyy samanaikaisesti annettaviin hallituksen esityksiin, joissa ehdotetaan säädettäviksi uusi sotilastiedustelulaki ja uusi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta. Esitys liittyy myös perustuslain tarkistamista koskevaan hallituksen esitykseen. Luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvat toimivaltuudet kytkeytyvät ehdotettuun perustuslain muutokseen. Kaikki tiedustelutoimintaan liittyvät hallituksen esitykset ovat riippuvaisia toisistaan, ja ne tulisi saattaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi yhtäaikaisesti. (SM lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi 0295 488 561)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 203/2017 vp) eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa Puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, toiminnan ohjauksesta sekä valvonnasta puolustushallinnossa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Puolustusvoimien viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelutiedon ilmoittamisesta, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös puolustusvoimista annettua lakia, sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia, julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettua lakia sekä tuloverolakia. (PLM hallitusneuvos Hanna Nordström 0295 140 600)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 204/2017 vp) eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskeviin Euroopan unionin säädöksiin tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia, joita on muun muassa saaliin maihintuontia koskevan ennakkoilmoitusvelvoitteen käyttöönotto lohenkalastuksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.1.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksella korotetaan luonnollisen henkilön ulosmittauksessa erottamisedun euromäärää. Työvälineisiin rinnastettavat esineet voidaan erottaa 5 000 euroon ja erityisestä syystä enintään 7 000 euroon asti, jos ne ovat välttämättömiä velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten toimeentulon turvaamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.2.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 7 b §, jossa uuden Tulorekisteriyksikön toimialueeksi säädetään koko maa, yhdenmukaisesti muiden asetuksen mukaisten Verohallinnon yksiköiden toimialueiden kanssa. Asetus tulee voimaan 30.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1.3.2018 niin kuin niistä on sovittu. Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan arvonimiä: Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä toimii osastopäällikkö. Osaston päälliköllä ja johdon tuki -yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi. Asetus tulee voimaan 1.2.2018. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 25.1.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Saarikon vuosilomaan rinnastettava vapaa 26.1.-2.2.2018. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Lauri Rautio valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Päätös ratkaista Pirjo Irmeli Mattilan jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Markus Kari valtioneuvoston esittelijäksi. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Vilja Klemola ja erityisasiantuntija Tommi Nieppola valtioneuvoston esittelijöiksi. (LVM yksikön johtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 332. hallintoneuvoston kokoukseen 12.-22.3.2018 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

Päätös valtion vuoden 2018 talousarvion momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) 272 505 000 euron määrärahan jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja työ- ja elinkeinoministeriö valtuuttamisesta päättämään 54 545 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan lisäksi momentin 32.30.51 työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 56 200 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 13 800 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) ELY-keskusten käyttöön valtion vuoden 2018 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus ansiopäivärahasta) määrärahaa 54 600 000 euroa, momentin 33.20.51 (Valtionosuus peruspäivärahasta) määrärahaa 23 400 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) määrärahaa 183 420 000 euroa. Päätöksellä varataan sosiaali- ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin 5 000 000 euroa momentilta 33.20.50, 1 000 000 euroa momentilta 33.20.51 ja 3 180 000 euroa momentilta 33.20.52. (TEM erityisasiantuntija Sari Mutka 0295 047 158)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.1.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen valtakunnansyyttäjän virasta. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti Johanna Nyberg oikeusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.2.2018 lukien. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Oikeustieteen maisteri Karri Safo valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 29.1.2018 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajokorttilain muuttamisesta, laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta (HE 103/2017 vp). Sakkomenettelyn tosiasiallista käyttöalaa laajennetaan siirtämällä toimivalta ajokiellon määräämiseen poliisille. Muutoksen johdosta rattijuopumuksia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä. Sakkomenettelyn edellytyksenä ei enää ole teon tunnustaminen ja seuraamuksen hyväksyminen. Tämän johdosta muutoksenhakumahdollisuuksia lisätään. Ajokieltomenettelyä yksinkertaistetaan ja mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.6.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Tiedote

Laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 252/2016 vp). Pakkokeinolakiin lisätään säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto on riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tehostettu matkustuskielto voidaan määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja tuomittu rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille on muun muassa, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuu noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia. Tutkintavankeuslakia muutetaan siten, että aikaa, jonka tutkintavankia voidaan säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennetään nykyisestä ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennetaan. Muihin lakeihin tehdään pakkokeinolain muutosten edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 0295 150 520)
Tiedote

Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki tietoyhteiskuntakaaren 322 §:n muuttamisesta, laki aluevalvontalain 35 §:n muuttamisesta ja laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 114 §:n muuttamisesta (HE 41/2017 vp). Uuteen lakiin rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa siirretään nykyisin rajavartiolaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Rajavartiolaitoksen tutkittaviksi kuuluviin rikoksiin lisätään merilain ja meriteiden sääntöjen sekä sisävesisääntöjen rikkominen. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimivaltuutta valvoa tieliikennelain säännösten noudattamista laajennetaan rajanylityspaikoilla. Lakiin otetaan salaisten tiedonhankintakeinojen määritelmät ja niiden käyttöedellytykset Rajavartiolaitoksessa. Salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö ja käytön rajoitukset säilyvät Rajavartiolaitoksessa ennallaan. Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin lisätään televalvonta myös törkeän kätkemisrikoksen, ammattimaisen kätkemisrikoksen ja törkeän väärennyksen selvittämiseksi. Rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sovelletaan Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan, jollei Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta annettavassa laissa toisin säädetä. Rajavartiolaista kumotaan rikostorjuntaa koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.4.2018. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat kansainväliset asiat:

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13.2.2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetun selityksen muuttaminen. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat nimitysasiat:

Pariisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Teemu Tannerin sivuakkreditointi Monacoon. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen laamanni, hovioikeuden laamanni Pekka Martti Juhani Pärnänen työtuomioistuimen presidentin virkaan 1.3.2018-28.2.2025. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)
Tiedote

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Tapio Junttila amiraalin virkaan 1.4.2018-30.6.2018, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Juhani Korkiamäki kenraalin virkaan 1.7.2018-30.6.2020 ja puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2018 lukien, Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallio Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2018 lukien ja Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Kalervo Saari kenraalin virkaan 1.7.2018-30.6.2023 ja maavoimien operaatiopäälliköksi 1.7.2018 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote 30.1.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun