Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.11.2015 13.28
Tiedote 635/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 26.11.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 129/2015 vp) eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 130/2015 vp) eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Ammattimaiseen kalastukseen käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin tehtäisiin vuoden 2016 alusta voimaan tulevan uuden kalastuslain edellyttämät muutokset. Ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutettaisiin kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Kalastusaluksen polttoaineet olisivat esityksen mukaan edelleen verottomia edellyttäen, että kalastusalus olisi rekisteröity kaupalliseksi kalastusalukseksi ja kaupallisen kalastuksen harjoittaja olisi rekisteröity kaupallisten kalastajien ryhmään I kalastuslaissa säädetyn mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Hallituksen esitys (HE 131/2015 vp) eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita, jotka annetaan aiempien säännösten nojalla myönnettyjen 70 ikävuoteen voimassa olevien ajokorttien perusteella. Kaksoiskappaletta voidaan joutua hakemaan esimerkiksi ajokortin varastamisen vuoksi. Kaksoiskappale annettaisiin uudeksi ajokorttilaissa säädetyksi määräajaksi. Samaa menettelyä sovellettaisiin annettaessa korvaava ajokortti esimerkiksi nimenmuutoksen vuoksi. Ajokorttilakiin tehtäisiin lisäksi ehdotetuista muutoksista aiheutuvat tarkistukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2016. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.11.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (370/2014) ja asetus tulevat voimaan 13.12.2015. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295 351 836)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2015 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden verotettavaksi puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 5,27 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja sitä sovelletaan vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta. Nykyinen asetus (1193/2004) korvataan uudella samannimisellä asetuksella kyseessä olevia ryhmittymiä sekä luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä koskevien EU-lainsäädännön muutoksien johdosta. Asetuksen voimaantulon jälkeen kirjanpitoarvoon perustuvan menetelmän käyttäminen vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa ei ole enää mahdollista. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen 0295 530 339)

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta. Asetus täydentää uudessa kalastuslaissa (379/2015) olevaa sääntelyä. Sen keskeistä sisältöä ovat kalojen rauhoittamiseen, pyyntimittoihin ja pyydysten käyttöön sekä istutettavien kalojen merkintävelvollisuuteen liittyvät säännökset, jotka sisältävät muutoksia suhteessa nykytilaan. Lisäksi asetuksessa on pääpiirteissään voimassaolevaa kalastusasetusta vastaavia säännöksiä pyydysten asettamisesta ja merkinnästä sekä kalastuksenvalvojan kokeesta ja koulutuksesta. Tavoitteena on tehostaa uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalojen suojelua sekä edistää muidenkin kalalajien kestävän kalastuksen toteutumista. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 0295 162 404)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihantuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015. EU:n kokonaan rahoittamaa väliaikaista poikkeuksellista tukea täydennetään kansallisella tuella sianlihantuottajien osalta koko maassa ja maidontuottajien osalta Etelä-Suomessa korottamalla tätä EU-tukea komission delegoidun asetuksen sallimalla kansallisella tuella. Sianlihantuottajille maksetaan koko maassa enintään 4,0 miljoonaa ja Etelä-Suomen maidontuottajille enintään 1,0 miljoonaa euroa. Tukea maksetaan sianlihantuottajien osalta 1.5.-31.8.2015 kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä merkittyjen emakkojen ja muiden sikojen keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tukea myönnetään enintään 14 euroa emakosta ja enintään 4 euroa muusta siasta. Maidon tuotannon osalta tukea maksetaan Etelä-Suomessa 1.1.-31.3.2015 kiintiörekisteriin merkitystä ja valvonnassa todetusta markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään 0,82 senttiä litralta. Asetus tulee voimaan 3.12.2015 lukuun ottamatta asetusluonnoksen 2 §:ää, joka tulee voimaan 1.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 27 §:n muuttamisesta. Vuodelta 2015 maksettavaa maidon pohjoista tukea korotetaan marras- ja joulukuun 2015 tuotannon osalta. Tukitaso on näille kuukausille tukialueittain porrastettuna enintään 10,0-35,5 senttiä litralta. Pohjoista tukea korotetaan 1,5 senttiä litralta marras- ja joulukuun tuotannolle verrattuna elo- ja lokakuun välisellä jaksolla maksettuun tukeen. Samalla korotetaan maidon tuotannolle kohdennetun tuen enimmäismäärää valtioneuvoston asetuksessa (44/2015) säädetystä 166,1 miljoonasta eurosta. Uusi maidon pohjoisen tuen enimmäismäärä on 170,1 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 3.12.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015. Asetus säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n perusteella. Tukea maksetaan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1853 1 artiklan perusteella markkinahäiriöistä edellä mainituille kotieläintalouden tuottajille aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi. Asetuksella säädetään tuen tarkemmista myöntöperusteista ja tuen määrästä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 53 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksiin tehdään ajokorttien ja eräiden tieliikenteessä kuljettajilta vaadittavien lupien myöntämisessä vuoden 2016 alusta tapahtuvan toimivallan siirron ja sen yhteydessä toteutettavien menettelytapamuutosten edellyttämät muutokset. Lisäksi kevennetään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen liittyvän kokeen sääntelyä. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksia muutetaan siten, että asetuksissa otetaan huomioon Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla hyväksytyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutokset. Säännöstön uusi muutossarja tulee kansainvälisessä liikenteessä pakollisena sovellettavaksi vuoden 2016 alusta. Lisäksi asetuksiin tehdään muita vähäisiä muutoksia. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (LVM hallitusneuvos Maija Audejev 0295 342 566)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että otetaan huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaarallisten aineiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset (ICAO-TI). Lisäksi asetukseen tehdään vähäisiä muita muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (LVM hallitusneuvos Maija Audejev 0295 342 566)

Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta. Valtioneuvoston asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta selkiinnytetään tehtäväkuvaa siten, että siitä poistetaan säätiövalvonnan menettelytapojen kehittäminen tarpeettomana, koska eri toimintojen menettelytapojen kehittäminen kuuluu ilman erillistä mainintaa Patentti- ja rekisterihallituksen tehtäviin. Lisäksi asetukseen lisätään uusi pykälä koskien vuodenvaihteessa Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtyvää Tilintarkastusvalvontaa ja sen organisointia sekä johtajalta edellytettyjä vaatimuksia. Valtioneuvoston asetuksessa tilintarkastuksesta säädetään lähinnä Tilintarkastusvalvonnan toiminnan organisointia, kuten rekisterinpitoa. Lisäksi asetuksessa säädetään säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan avoimuutta koskevista velvoitteista, joiden taustalla on EU:n tilintarkastusdirektiivi. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295 047 025)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 26.11.2015 seuraavat päätökset:

Päätös eräiden maahantulijoiden rekisteröinnistä. Kansainvälistä suojelua hakevien määrä on vuoden 2015 kesästä lähtien kasvanut Suomessa ennen näkemättömällä tavalla. Hakijoita on 21.11.2015 mennessä saapunut jo 29 793, kun koko edellisvuonna hakijoita oli yhteensä 3 651. Päivittäin hakijoita saapuu maahan tällä hetkellä noin 100-200. Maahanmuuton hallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki maahantulijat saadaan rekisteröidyiksi oikea-aikaisesti. Myös turvapaikkapäätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi ja vastaanoton kustannusten pitämiseksi kurissa on välttämätöntä suorittaa prosessin alkuvaiheen toimet mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvosto päätti 17.9.2015 ulkomaalaislain nojalla, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 3 §:ssä määriteltyyn järjestelykeskukseen. Päätös oli määräaikainen ja sen voimassaolo päättyy 17.12.2015. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt korkeana, ja siksi on perusteltua, että nykyistä järjestelykeskustoimintaa voidaan jatkaa ja tarvittaessa perustaa myös uusia. Päätös tulee voimaan 18.12.2015 ja on voimassa 17.3.2016 saakka. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)
Tiedote

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä seuraavan puolustusmateriaalin: Sako TRG tarkkuuskiväärin kehyksiä 500 kappaletta, kehyksen osia 500 kappaletta, lukkoja 500 kappaletta, lukon osia 500 kappaletta, piippuja 500 kappaletta, piipun osia 500 kappaletta, laukaisulaitteita 500 kappaletta, laukaisulaitteen osia 500 kappaletta, tukkia 500 kappaletta, takatukkia 500 kappaletta, etutukkia 500 kappaletta, tukin osia 1 000 kappaletta, lippaita 5 000 kappaletta ja lippaan osia 500 kappaletta. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää vientilupa Patria Land Systems Oy:lle Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä Patria AMV 8x8 panssaroituja pyöräajoneuvoja 40 kappaletta ja Patria AMV 8x8 panssaroitujen pyöräajoneuvojen varustelun, käytön ja ylläpidon edellyttämän teknologian ja teknisen tuen 40 ajoneuvoa varten sekä ajoneuvojen varaosat. Tuotteiden loppukäyttäjä on Yhdistyneiden arabiemiraattien puolustusvoimat. Ajoneuvot toimitetaan loppukäyttäjälle Puolasta Rosomak S.A.:lta. (PLM neuvotteleva virkamies Sanna Poutiainen 0295 140 418)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 26.10.2015 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta ajalle 1.1.-31.12.2016. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. (VM neuvotteleva virkamies Lauri Liusvaara 0295 530 126)

Päätös määrätä Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Maailman ilmatieteen järjestössä 1.1.2016 lukien. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)

Päätön myöntää Elenia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Nivalan ja Haapajärven kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2 x 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Nivala-Haapajärvi). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.11.2015 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Risto Koponen valtiovarainministeriön finanssineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2016-31.12.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Aino Still opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Olli Kuukasjärvelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.2.2016-31.1.2019. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Palaa sivun alkuun