Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.12.2015 14.17
Tiedote 692/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.12.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksessa säädetään kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2016. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle annetaan valtakunnalliseksi tehtäväksi aluehallintovirastoille säädetyt uudet vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvontaa ja siihen liittyvää ohjausta koskevat tehtävät. Lapin aluehallintovirastolle annetaan valtakunnalliseksi tehtäväksi aluehallintovirastoille eläintautilain (441/2013) 85 §:n 2 momentin 4 kohdassa säädetty eläintautivalvonta sekä eläinsuojelulain (247/1996) 35 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä lopetusasetuksen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Lapin aluehallintovirastolle valtakunnalliseksi tehtäväksi osoitettu vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain (945/2009) mukaisten poikkeuslupien myöntäminen poistetaan asetuksesta mainitun lain kumoamisesta johtuen. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista. Asetuksella säädetään haitallisista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa Suomen luonnon monimuotoisuudelle tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Asetuksella nimettyjä vieraslajeja ei saa tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, kasvattaa tai myydä eikä pitää hallussa. Asetuksen liitteessä A yksilöidään haitallisina vieraslajeina pidettävät eläinlajit tai eläinlajiryhmät. Luetteloon otetaan tässä vaiheessa erityisesti ne lintu- ja nisäkäsvieraslajit, joiden maahantuontiin Suomen riistakeskus ei ole metsästyslain 42 §:n mukaisesti myöntänyt lupaa ja joiden maahantuonnin lupamenettelystä luovutaan vuoden 2016 alussa voimaan tulevalla metsästyslain muutoksella. Kansalliseen haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvat lajiryhminä nisäkkäistä petoeläimet ja lepakot. Petonisäkkäistä luetteloon kuuluisivat myös muun muassa kesykoiran ja suden sekä kesykissan ja toisen kissaeläinlajin risteymät sukupolvissa F1-F4. Linnuista luetteloon kuuluvat lajiryhminä päiväpetolinnut, pöllölinnut ja varikset sekä lajeina kiljuhanhen risteymät muiden hanhilajien kanssa. Luetteloon sisältyy myös yksi matelijalaji sekä eräitä sammakkolajeja, joista tiedetään aiheutuneen viime vuosina vahinkoa erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Asetuksen mukaan maahantuonti- ja muita kieltoja ei sovelleta lajien sellaisiin yksilöihin, joita käytetään esimerkiksi eläintarhoissa taikka turkiseläiminä. Luettelossa tarkoitettuihin koiran ja suden risteymiin sovelletaan tässä vaiheessa ainoastaan maahantuontikieltoa. Asetuksen liitteessä B nimetään kansallisesti merkityksellisenä haitallisena vieraslajikasvina tässä vaiheessa kaukasianjättiputki, joka toisin kuin muut Suomessa esiintyvät jättiputkilajit ei sisälly EU:n vieraslajiasetuksen nojalla säädettyyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston ajoneuvon rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukset liittyvät 1.1.2016 voimaan tuleviin lakimuutoksiin liittyen hallituksen esitykseen ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta. Muutoksilla päivitetään ja täydennetään kansallisia vaatimuksia L-luokkien ajoneuvojen sekä traktorien ja niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen käyttöä koskien sekä eräistä rakenteellisista vaatimuksista. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi momentti liikennetraktoreiksi 1.1.2016 alkavalla siirtymäkaudella rekisteröitävien liikennetraktoreiden kuljettamiseen maatalouden kuljetuksissa vaadittavasta ajokortista. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetuksissa annetaan tarkemmat määräykset eri kokoisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksissä annettavista tiedoista. Asetusten antaminen liittyy kirjanpitolain muuttamiseen. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 0295 063 586)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa keskitetään ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtäviä. Tehtäviä keskitetään sekä alueellisesti muutaman ELY-keskuksen hoidettavaksi että valtakunnallisesti (yhden ELY-keskuksen) hoidettavaksi. Keskittämisellä pyritään säästämään toimintamäärärahoja ja tehostamaan henkilöstövoimavarojen käyttöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. Asetuksen 5 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kasvihuonetuotannon tukien hoitamiseen sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2016 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 2 a §:n muuttamisesta. Yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen (358/1962) 16 §:ää muutetaan siten, että yksityistieavustusten maksajavirastona toimii kehittämis- ja hallintokeskus ELY-keskuksen sijasta. Siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1446/2007) 2 §:ssä säädetään siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikaudesta ja kokoonpanosta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustaja korvataan kehittämis- ja hallintokeskuksen edustajalla. Asetuksen 2 a §:ssä säädetään siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan koulutusjaostosta. Pykälän 2 momentin mukaan koulutusjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan Kaakkois-Suomen ELY-keskusta edustava jäsen. Pykälää muutetaan niin, että Kaakkois-Suomen ELY-keskusta edustava jäsen korvataan kehittämis- ja hallintokeskusta edustavalla jäsenellä. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä. Asetuksessa säädetään Vankiterveydenhuollon yksikön johtokunnan tehtävistä sekä Vankiterveydenhuollon yksikön johtavista virkamiehistä sekä heidän kelpoisuusvaatimuksistaan. Asetus liittyy vankiterveydenhuollon tehtävien siirtämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen perustettavaan uuteen Vankiterveydenhuollon yksikköön. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki sopeuttaa Suomen maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän Euroopan unionin valtiontuen suuntaviivojen mukaiseksi. Koska komission tulee hyväksyä maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmä kilpailupolitiikan mukaiseksi ja sisämarkkinoille sopivaksi, voidaan laki saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella vasta, kun Suomi on saanut komission hyväksynnän lomitusjärjestelmälle. Komissio on hyväksynyt Suomen maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän sisämarkkinoille sopivaksi 15.12.2015. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Sivun alkuun