Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.3.2016 13.41
Tiedote 129/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 31.3.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 32/2016 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kansainvälistä suojelua koskevat asiat ehdotetaan käsiteltävän tuomioistuimissa kiireellisinä. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien kansainvälisen suojelun saamista koskevien valitusten muutoksenhakuaikoja lyhennettäisiin. Korkeimman hallinto-oikeuden valitusluvan myöntämisperusteita ulkomaalaisasioissa tarkistettaisiin. Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpanoja tarkistettaisiin. Ulkomaalaiselle annettavaa oikeusapua rajoitettaisiin hänen tekemäänsä kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa hallintovaiheessa käsiteltäessä. Oikeusapua antavien avustajien kelpoisuusvaatimuksia tarkistettaisiin. Kansainvälistä suojelua koskeville asioille voitaisiin jatkossa säätää kiinteät asiakohtaiset palkkiot valtioneuvoston asetuksella. Ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutettaisiin tarkoituksin tehostaa ja sujuvoittaa ulkomaalaisasioiden käsittelyä. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 33/2016 vp) eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta. Yhdistyslakiin ehdotetaan säännöksiä viranomaisaloitteisesta toimimattomien yhdistysten rekisteripoistosta. Lisäksi selvennetään yhdistyksen purkamista ja päätöksen pätemättömyyttä sekä helpotetaan rekisteri-ilmoituksia ja yhdistysrekisterin ajan tasalla pitämistä. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä teknisiä muutoksia yritys- ja yhteisötietolakiin ja uskonnonvapauslakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 34/2016 vp) eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ensirekisteröinnin yhteydessä olisi mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Kun ennakkoon myönnettävä palautus vähennettäisiin kannettavasta autoverosta, maksettavaksi jäisi vain ajoneuvon Suomessa tarkoitettuun käyttöaikaan suhteutettu osuus verosta. Kun ajoneuvo vietäisiin maasta vuokrasopimuksen päättyessä, tasattaisiin kaavamaisesti laskettu ennakkopalautus siihen todelliseen veron määrään, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientihetkellä. Autoveron vientipalautuksesta tehtävä 300 euron vähennys poistettaisiin ja pienin palautettava määrä alennettaisiin 500 euroon. Vientipalautuksen edellytyksiä muutettaisiin myös eräiltä muilta osin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)

Hallituksen esitys (HE 35/2016 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia siten, että Opetushallitus ylläpitäisi tutkintotoimikunnalle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisista tiedoista näyttötutkintojen suoritusrekisteriä. Lisäksi lakia ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin paitsi annettavaan valmistavaan koulutukseen niin myös suoritettavaan tutkintoon. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ehdotetaan säädettäväksi, että vuosina 2016 ja 2017 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa voitaisiin opiskelijamäärän osalta muuttaa myös ilman hakemusta niissä tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjä on toistuvasti tai ilman perusteltua syytä järjestänyt koulutusta järjestämisluvan enimmäismäärää vähemmän ja koulutuksen monipuolisen alueellisen tarjonnan turvaaminen tai koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu valtion talousarvion rajoissa sitä edellyttää. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 5 momentti sekä 18 a-d §:t tulisivat kuitenkin voimaan 1.8.2016. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n muutos olisi voimassa 31.12.2017 saakka. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Hallituksen esitys (HE 36/2016 vp) eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opetuksen maksuttomuutta koskevia säännöksiä siten, että hakemuksen käsittelymaksusta luovuttaisiin EU-ETA -alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä. Hakemuksen käsittelymaksua ei perittäisi enää otettaessa opiskelijoita 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Hallituksen esitys (HE 37/2016 vp) eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetusta laista kumottavaksi säännös, jonka mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen lisenssinhaltija tai tämän valtuuttama aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saalisilmoituksen myös niiltä kuukausilta, joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Hallituksen esitys (HE 38/2016 vp) eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annettu laki. Perusteena kumoamiselle on lain tarpeettomuus ja hallitusohjelman mukainen turhan sääntelyn purkaminen. Laki on säädetty vuonna 1938 ja sen säännöksille oli tuon ajan taloudellisessa tilanteessa tarvetta. Lain säännöksille ei nykyisin ole tarvetta asunnon turvaamisen tai valtion maahankintojen kannalta. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Hallituksen esitys (HE 39/2016 vp) eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä annettu laki. Laissa olisivat säännökset Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, lähettävän yrityksen velvollisuuksista, tilaajan velvollisuuksista, työsuojeluviranomaisten yhteistyöstä ja toimivaltuuksista sekä taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja sakkojen valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta. Lisäksi muutettaisiin työsopimuslakia, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, työturvallisuuslakia ja ulkomaalaislakia. Lailla pantaisiin täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 40/2016 vp) eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Laki olisi horisontaalinen tiettyjä tuotesektoreita koskeva valvonnan yleislaki. Ehdotettava laki on keskeinen osa kansallisen tuotesääntelyuudistuksen kokonaisuutta ja riippuvainen sen soveltamisalaan kuuluvien sektorilakien voimaantulosta. Euroopan unionin tuotedirektiivien toimeenpano edellyttää, että direktiivit tulee pääasiassa panna täytäntöön 20.4.2016 lukien. Markkinavalvontalailla on tarkoitus luoda sen soveltamisalaan kuuluvilla tietyillä tuotesektoreilla kansallisesti yleiset ja yhdenmukaiset sääntelypuitteet markkinavalvonnalle sekä valvontaviranomaisten toimenpiteille tuotteiden ulkorajavalvonnassa tuotaessa tuotteita Suomeen Euroopan unionin ulkopuolelta. Lailla korvattaisiin nykyisen sektorikohtaisen tuotelainsäädännön säännökset markkinavalvonnasta. Horisontaalinen markkinavalvontalaki perustuu Euroopan unionin akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetukseen, jossa säädetään markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista sekä direktiivipaketin tuotedirektiivien erityissääntelyyn Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.3.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Verohallintoon kuuluvan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmä lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 5.4.2016. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta. Asetuksen liitteenä 3 olevaan taulukkoon, jossa luetellaan maataloustukien täydentävinä ehtoina noudatettavat kansalliset eläinten hyvinvointia koskevat säännökset, tehdään vähäisiä täsmennyksiä. Niillä täydentävien ehtojen ulkopuolelle rajataan aiempaa tarkemmin ne vaatimukset, jotka eivät EU-lainsäädännön mukaan kuulu täydentävien ehtojen kokonaisuuteen eli jotka eivät koske eläinten hyvinvointiin liittyvien direktiivien täytäntöönpanoa. Näitä ovat eläinten puhtauteen, sikojen sorkkien tarkastamiseen, hevosten sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä hevosten, ankkojen, hanhien, kalkkunoiden ja broilereiden pito-olosuhteiden meluttomuuteen liittyvät vaatimukset. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2015 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Vuoden 2015 kasvukauden aikaisista viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan 90 prosenttia omavastuun ylittävästä määrästä. 90 prosentin korvausosuudella vuoden 2015 korvauksiin käytetään noin 9,60 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta 2015/2016 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 2,75-11,21 euroa tonnilta. Tuki maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun asetuksen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen korotus haettujen määrien perusteella. Tueksi säädetään 80,00 euroa/yksikkö. Asetukseen tehtävän muutoksen jälkeen tukialueella AB on mahdollista hyödyntää komission päätöksen K(2014) 510 maksuvaltuuksia mahdollisimman täysimääräisesti. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen korotus haettujen määrien perusteella. Tukimuodon yksikkötuen tasoja nostetaan rajoitteen ylittäviltä yksiköiltä, jotta koko maan tuottajia kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti. Tuen taso on rajoitteen ylittäviltä osin muutoksen jälkeen 83-114 euroa/yksikkö. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1-3 ja 5 pykäliä muutetaan ja 8 pykälä kumotaan. Ministeriön tehtäviä koskevasta 1 pykälästä poistetaan kansallisen maaseutupolitiikan yhteensovittaminen. Muutos on tarpeen, koska työ- ja elinkeinoministeriöstä on 1.1.2016 lukien siirretty eräitä maaseudun kehittämiseen liittyviä tehtäviä maa- ja metsätalousministeriöön. Ministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevaa 2 pykälää muutetaan hallinnonalalla tapahtuneiden organisaatiomuutosten ja uusien valtionyhtiöiden perustamisen vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä on toteutettu organisaatiouudistus, jossa on muun muassa päätetty lakkauttaa tieto-osasto ja organisoida uudelleen ministeriöön sijoittuvat yrityspalvelut. Ministeriön organisaatiota koskevaa 3 pykälää muutetaan siten, että alueosaston nimi muutetaan yritys- ja alueosastoksi, joka paremmin vastaa osaston laajentunutta toimialaa. Lisäksi pykälästä poistetaan maininta tieto-osastosta. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 6.4.2016. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella annetaan tarkentavat säännökset sähkömarkkinoiden osapuolten tasevastuusta, sähköntoimitusten alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä ilmoituksista sekä sähköntoimitusten selvityksestä. Sähkökauppojen selvityksessä siirrytään yhteispohjoismaiseen taseselvitysmalliin. Keskitetyt taseselvityspalvelut tarjotaan Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinaosapuolille Suomesta käsin yhdestä pisteestä siitä riippumatta, missä maassa nämä toimivat. Osuusvoimalaitosten tuotannon jakaminen osakkaille tapahtuu jatkossakin nykyisen menettelyn mukaisesti avoimina toimituksina. Tuottajien tasapuolisen kilpailuaseman varmistamiseksi tuotannon jako-osuuksiin ei kuitenkaan saa tehdä enää muutoksia tuotantosuunnitelmien ilmoituksen jättämisajankohdan jälkeen. Lisäksi annetaan tarkemmat säännökset sähkötaseiden korjaamisesta myyjänvaihtotilanteissa sekä täsmennetään myyjänvaihtoon liittyvän tiedonvaihdon menettelytapoja, kun kuluttaja käyttää etä- ja kotimyyntiin liittyvää peruutusoikeuttaan tai, kun sähkönkäyttäjä kiistää sähkönmyyntisopimuksen syntymisen uuden myyjän kanssa. Sähkönkäyttöpaikalla tuotettu sähkö voidaan myydä myös eri ostajalle kuin kulutukseen toimitettavan sähkön myyjälle. Pienimuotoisen sähköntuotannon osalta erillistä mittauslaitteistoa vaaditaan jatkossa vasta nimellisteholtaan yli 100 kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteistolta sähköverovelvollisuutta koskevan sääntelyn mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.5.2016. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta (1392/2014) muutetaan siten, että Pirkanmaan keskuksen valtakunnallisia tienpidon lupatehtäviä tarkennetaan ja keskuksen valtakunnallisiin tehtäviin lisätään pilaantuneiden maa-alueiden koordinaatiota, kunnostushankintoja sekä kunnostusavustuksia koskevat tehtävät. Pirkanmaan keskuksen tehtäviä päivitetään poistamalla viittaukset keksintöasioihin ja yritysten yhteishankkeisiin myönnettäviin kansainvälistymisavustuksiin, joita koskeva toimivalta on jo siirtynyt Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin keskusten hoitamien tierakentamisen ja kunnossapidon laajennettujen toimialueiden toimivaltaan lisätään maantielain mukaisia lupien ja päätösten valvontatehtäviä, tienpitoviranomaisen toimenpiteitä sekä eräitä muita tienpitoviranomaisen tehtäviä. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä säädösteknisistä syistä johtuvia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 31.3.2016 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Juha Sipilän ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös vahvistaa ministeri Grahn-Laasosen vuosilomaan rinnastettava vapaa 23.-24.3.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa saaristoasiain neuvottelukunta 1.5.2016 lukien eduskunnan vaalikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Hanna Kosonen Savonlinna (kunnallisneuvos Tuure Westinen Taipalsaari); varapuheenjohtaja: kansanedustaja Kaj Turunen Savonlinna (eduskunta-avustaja Vilhelm Junnila Naantali); jäsenet: luotsikutterinhoitaja Sauli Pramila Hailuoto (kulttuurijohtaja Viktoria Kulmala Kustavi), yrittäjä Marja-Leena Leppänen Lappeenranta (kansanedustaja Veera Ruoho Espoo), kansanedustaja Eero Lehti Kerava (kansanedustajan avustaja Emma-Stina Vehmanen Helsinki), kansanedustaja Saara-Sofia Siren Turku (poliittinen sihteeri Lauri Kattelus Turku), yhteiskuntatieteiden ylioppilas Teemu Hirvonen Savonlinna (matkailuyrittäjä Tiina Johansson Parainen), kansanedustaja Heli Järvinen Savonlinna (toimittaja Kirsikka Moring Helsinki), valtiotieteiden maisteri Nina Söderlund Parainen (entinen elinkeinojohtaja Tomy Wass Kemiönsaari), kansanedustaja Stefan Wallin Turku (kansanedustaja Mikaela Nylander Porvoo) ja terveydenhoitaja Pirkko Häli Kokkola (merianalyytikko Jere Riikonen Porvoo). Neuvottelukunnan pääsihteeri on neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Tiedote

Päätös asettaa maaseutupolitiikan neuvosto toimikaudeksi 1.5.2016-31.12.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: elinkeinoministeri Olli Rehn työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: liikenne- ja viestintäministeriö: viestintäneuvos Kari Ojala (ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi), maa- ja metsätalousministeriö: maatalousneuvos Taina Vesanto (osastopäällikkö Risto Artjoki), oikeusministeriö: erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen (neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson), opetus- ja kulttuuriministeriö: ylijohtaja Riitta Kaivosoja (johtaja Mika Tammilehto), sisäministeriö: kehittämisneuvos Harri Martikainen (ylitarkastaja Jutta Antikainen), sosiaali- ja terveysministeriö: neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom (ylitarkastaja Carolina Sierimo), työ- ja elinkeinoministeriö: osastopäällikkö, ylijohtaja Taina Susiluoto (teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman), valtiovarainministeriö: finanssineuvos Anne-Marie Välikangas (lainsäädäntöneuvos Jyri Inha), ympäristöministeriö: ylijohtaja Timo Tanninen (ylitarkastaja Anne Polso), aluehallintovirastot: ylijohtaja Elli Aaltonen Itä-Suomen aluehallintovirasto (ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lapin aluehallintovirasto), Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry: rehtori Jussi Halttunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu (rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulu), elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset: ylijohtaja Kari Virranta Pohjois-Savon ELY-keskus (ylijohtaja Pirkko Saarela Lapin ELY-keskus), folktinget: folktingssekreterare Markus Österlund (specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren), Kirkkohallitus: asiantuntija Kari Latvus (erikoismaatalousyrittäjä Mia Aitokari), AKAVA ry: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Agronomiliitto (toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitto), Leader-toimintaryhmät: toiminnanjohtaja Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry (paikalliskehittäjä Heikki Konsala Pirkan Helmi ry), maakuntien liitot: maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaa (vs. kehittämisjohtaja Eira Varis Pohjois-Karjala), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK: toiminnanjohtaja Antti Sahi (elinkeinopäällikkö Marko Mäki-Hakola), Maaseudun Sivistysliitto: toiminnanjohtaja Paula Yliselä (koulutussuunnittelija Vaula Hacklin), Marttaliitto: hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell (varatoiminnanjohtaja Asta Kuosmanen), Pro Agria: toimitusjohtaja Juha Nuutila ProAgria Keskusten Liitto ry (toimitusjohtaja Ritva-Liisa Nisula ProAgria Keski-Pohjanmaa ry), saaristoasiain neuvottelukunta SANK: puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen (varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kaj Turunen), Sitra: johtaja Mari Pantsar (johtava asiantuntija Nani Pajunen), Soste ry: erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen (Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry: elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen (elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka Kärnä), Suomen Kuntaliitto: toimitusjohtaja Jari Koskinen (erityisasiantuntija Taina Väre), Suomen Kylätoiminta ry: puheenjohtaja Petri Rinne (pääsihteeri Risto Matti Niemi), Suomen luonnonsuojeluliitto: varapuheenjohtaja Sirkku Manninen (erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen metsäkeskus), kehittämishankkeiden johtava asiantuntija Markku Granander (aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja), Suomen Metsästäjäliitto: Jani Nuijanmaa (yhteyspäällikkö Tiina Eklund), Suomen yliopistot UNIFI ry: dosentti Toivo Muilu Luonnonvarakeskus, Oulu (tutkimuskoordinaattori Sari Iivonen Ruralia-Instituutti, Mikkeli), Suomen Yrittäjät ry: elinkeinopoliittinen asiamies Hannamari Heinonen (elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama), Suomen 4H-liitto: aluejohtaja Riitta Huhtala (metsäasiantuntija Sampo Juhajoki), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC: ombudsman Rikard Korkman (verksamhetsledare Johan Åberg) ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry: puheenjohtaja Håkan Nystrand (työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi). (MMM hallitussihteeri Laura North 0295 162 334)
Tiedote

Päätös asettaa rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2016-31.3.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Anneli Pouta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen oikeusministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriö, erikoissuunnittelija Saija Sambou oikeusministeriö/rikoksentorjuntaneuvosto (kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriö/rikoksentorjuntaneuvosto), käräjätuomari Mika-Pekka Sarkkinen Oulun käräjäoikeus (hallintojohtaja Jaana Helander Helsingin käräjäoikeus), poliisitarkastaja Ari Evwaraye (poliisitarkastaja Antti Simanainen) sisäministeriö, kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää Itä-Suomen syyttäjänvirasto (valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto), suunnittelija Hannu Niemi (yliopistotutkija Martti Lehti) Helsingin yliopisto/Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, lakimies Maria Porko (johtava lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg (kehitysjohtaja Jaana Koivukangas) Rikosuhripäivystys ry, johtava sovittelunohjaaja Lars Rikberg (erityissosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen) Helsingin sovittelutoiminta, sovittelutoimiston johtaja Leena Sopanen (sovittelun ohjaaja Minna Kosonen) Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto; sihteeri: erityisasiantuntija Mari Kaltemaa-Uurtamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (STM johtaja Kari Paaso 0295 163 340)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Minna-Marja Jokinen valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2016 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen kandidaatti Laura Pauliina Kanerva työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.4.2016 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Hammaslääketieteen tohtori Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriön muutosjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 4.4.2016-31.12.2019. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 0295 163 519)
Tiedote

Sivun alkuun