Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.4.2018 13.39
Tiedote 171/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.4.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 29/2018 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 51 lakiin lähinnä niissä olevien viittaussäännösten johdosta. Erikoiskasvien markkinoimismaksuista annettu laki kumottaisiin tarpeettomana. Uudistuksen tarkoituksena on täsmentää hallintolainkäytön sääntelyä, tehostaa oikeudenkäyntimenettelyä hallintotuomioistuimissa sekä kehittää korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ennakkopäätöstuomioistuimeksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alussa tai alkupuolella. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 0295 150 450)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 30/2018 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan rikoslainsäädäntöön tehtäviksi muutokset, joita edellyttää terrorismin torjumisesta tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541. Jo rangaistaviksi säädettyjen terrorismirikosten rangaistavuuden alaa laajennettaisiin, mikä koskee esimerkiksi tiettyjä vakavia tietoverkkorikoksia terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten osalta, kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ja matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Lisäksi rangaistaviksi säädettäisiin terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos ja terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen. Salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi muutokset, joita rikoslainsäädäntöön tehtävät muutokset edellyttävät. Lait on tarkoittu tulemaan voimaan viimeistään 8.9.2018, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 0295 150 176)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 31/2018 vp) eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Lailla pantaisiin täytäntöön niin sanottu rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Direktiivissä edellytetään, että täytäntöönpanevan lainsäädännön tulisi olla voimassa 6.5.2018. Laki olisi soveltamisalallaan noudatettava yleislaki. Ehdotettuun lakiin liittyen esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikosrekisterilakia ja neljää muuta lakia. (OM lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen 0295 150 230)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 32/2018 vp) eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa. Lailla on tarkoitus suojata Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata viraston omaisuutta. Laissa säädettäisiin Maahanmuuttoviraston käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista. Toimivaltuudet liittyvät henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilöntarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 33/2018 vp) eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen määräämistä sekä kajoamislupaa koskevat asiat siirrettäisiin lakkautettavilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta Museovirastolle. Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen määräämisestä sekä kajoamisluvasta säädettäisiin yksityiskohtaisemmin. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin maakuntauudistuksesta johtuvia teknisiä muutoksia. Esitys liittyy maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 34/2018 vp) eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiön toimialana olisi meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen. Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Esitys sisältää yhtiöittämisen johdosta tarpeelliset ehdotukset 11 liitelain muuttamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 35/2018 vp) eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus lakiehdotusten yhteiseksi voimaanpanolaiksi, jolla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan ja maakuntauudistukseen. Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitettäisi merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi maakunnilla ja kunnilla alueillaan. Maakunta toimisi aluekehittämisviranomaisena. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Valtion ja maakuntien välille ehdotetaan vuosittaisia alueiden kehittämisen keskusteluja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 kuitenkin niin, että voimaanpanolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.4.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta. Ohjesäännön 3 § koskee valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavia yleisiä asioita. Sen 21 kohtaa muutetaan niin, että valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan kuuluu määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten. Lisäksi 3 §:ään lisätään uusi 21 a) kohta pääministerin esityksestä tapahtuvasta määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettamisesta. Ohjesäännön 45 § koskee kansliapäällikön tehtäviä. Siihen lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan kansliapäällikön tehtävänä on yhteen sovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa. Asetus tulee voimaan 1.5.2018. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset kalastuslupien siirrosta, lapsille tarkoitetusta aikuisen lupaan liitettävästä kalastusluvasta, kalastusveneen soutajan kalastuslupaa koskevasta määräyksestä, sivujokien suualueiden kalastuskieltoalueiden laajuudesta, lohipatojen patojohteiden rakenteesta, paikkakuntalaisen vapakalastusluvan ja yleisen paikkakuntalaisluvan saalisraportointivelvoitteen aikataulusta, sekä tieteelliseen tutkimukseen myönnettävien poikkeuslupien myöntöperusteista. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa huhtikuusta 2018 alkaen. Asetus tulee voimaan 9.4.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että sellaiset traktorikuljetuksiin liittyvät rajoitukset, jotka eivät perustu ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen, poistetaan. Samassa yhteydessä muutetaan ajoneuvon, perävaunun ja sen yhdistelmän pituutta koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 10.4.2018. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta. Asetuksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424 köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta. Voimassa oleva asetus (253/2002) on ollut kumottavan direktiivin täytäntöönpanosäädös. Voimassa olevan säädöksen korvaava uusi asetus ei enää sisällä köysiratalaitteistojen osajärjestelmien ja turvakomponenttien vaatimustenmukaisuutta koskevia säännöksiä, vaan vaatimustenmukaisuuteen ja talouden toimijoiden velvollisuuksiin tulee sovellettavaksi mainittu EU:n asetus. Uusi asetus sisältää köysiratalaitteistojen käyttöä ja tarkastamista koskevat säännökset, jotka vastaavat pääsääntöisesti voimassa olevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 21.4.2018. (STM hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993), joka on ollut Euroopan unionin henkilönsuojaimia koskevan direktiivin täytäntöönpanosäädös. Kyseinen direktiivi kumotaan ja se korvautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 21.4.2018. (STM hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.4.2018 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta, Jaettu ymmärrys työn murroksesta johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Kirjelmään sisältyy yhdeksän kannanottoa. (VNK neuvotteleva virkamies Taina Kulmala 0295 160 184)
Päätös

Päätös asettaa valtuuskunta sopimusneuvotteluihin biodiversiteetin suojelusta ja kestävästä käytöstä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla ja oikeuttaa ulkoministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat yksikönpäällikkö Sari Mäkelä ulkoministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Virpi Laukkanen ulkoministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Niina Nyrhinen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa sekä hallitussihteeri Sara Viljanen ympäristöministeriöstä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Päätös määrätä sisäministeriön poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, erityisasiantuntija Sanna Montin, erityisasiantuntija Johanna Räty, johtava asiantuntija Minna Bloigu, erityisasiantuntija Leena Morri, erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen, ylitarkastaja Ville Similä ja erityisasiantuntija Sanna Virtanen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Päivi Pekkarinen 0295 488 282)

Päätös myöntää Sako Oy:lle vientiluvat. Maastavientilupien perusteella yritys saa viedä Kanadaan seuraavat tuotteet: Sako TRG-22 tarkkuuskivääri 500 kappaletta, Sako TRG-42 tarkkuuskivääri 500 kappaletta, Sako TRG M10 tarkkuuskivääri 500 kappaletta, Sako TRG-22/42 varaosapiippu 500 kappaletta, Sako TRG-22/42 varaosalukko 500 kappaletta, Sako TRG M10 varaosapiippu 500 kappaletta, Sako TRG M10 varaosalukko 500 kappaletta ja Sako TRG M10 kaliiberinvaihtosarja 500 kappaletta. Kehyksen osat 500 kappaletta, kehys 100 kappaletta, lukko 100 kappaletta, lukon osat 500 kappaletta, piippu 100 kappaletta, piipun osat 300 kappaletta, laukaisulaite 100 kappaletta, laukaisulaitteen osat 300 kappaletta, tukki 200 kappaletta, takatukki 100 kappaletta, etutukki 100 kappaletta, tukin osat 400 kappaletta, lipas 1 000 kappaletta ja lippaan osat 1 000 kappaletta. Tuotteiden vastaanottaja on Stoeger Canada (1990) Ltd. Tuotteet menevät urheilu- ja metsästyskäyttöön. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 14.5.-18.5.2018 opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajanaan vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta ehdollinen suostumus Nord Stream 2 AG:n maakaasuputkien rakentamishankkeelle. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 50 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus annetaan sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää tietyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.4.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on muun muassa taata puhtaan veden saatavuus kaikille EU-kansalaisille ja siten edistää globaalin vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitetta varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Lisäksi ehdotuksella uudistettaisiin talousveden raportointia ja tiedottamista. (STM neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala 0295 163 315)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.4.2018 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Johanna Karanko ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien sekä edelleen ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään 1.9.2018-31.12.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, suunnittelija Kaarina Saramäki ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2018 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 168/2017 vp). Lain muutoksella pannaan täytäntöön edustusta vailla oleville Euroopan unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavaa konsuliviranomaisten suojelua koskevan direktiivin (EU) 2015/637 velvoitteet. Direktiivin täytäntöönpano Euroopan unionin jäsenvaltioissa tehostaa suomalaisten mahdollisuuksia saada konsulipalveluja niissä valtioissa, joissa Suomella ei ole omaa edustustoa. Edustusta vailla olevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset voivat kääntyä aikaisempaa useammin Suomen edustustojen puoleen. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (UM lähetystöneuvos Juha Savolainen 0295 351 508)

Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta (HE 191/2017 vp). Lain sanamuotoja yhdenmukaistetaan hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan direktiivin pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten sanamuotojen kanssa. Laki tulee voimaan 12.4.2018. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 1/2018 vp). Lain mukaan seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuva henkilö tai hänen läheisensä ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Samalla kirkkoherran jäsenyyden pakollisuudesta vaalilautakunnassa luovutaan. Lisäksi äänioikeutettujen luetteloa koskeviin säännöksiin tehdään tarkennuksia. Laki tulee voimaan 16.4.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta (HE 174/2017 vp). Lakiin lisätään säännös pitkäaikaistyöttömän ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työnantajalla on mahdollisuus pidentää koeaikaa tapauksissa, joissa viranhaltija on koeaikana ollut työkyvyttömänä tai perhevapaalla. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamista koskevaa säännöstä tarkistetaan työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Työllistymisvapaata sekä työllistymisvapaaseen liittyvien korvausvaatimusten käsittelyjärjestystä koskevia säännöksiä muutetaan ja täydennetään työsopimuslakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Virkasuhteen päättämismenettelyä koskevaa säännöstä täydennetään siten, että virkaehtosopimukseen perustuva yhteistoimintamenettely voi korvata hallintolain mukaisen kuulemisen. Lisäksi irtisanotun viranhaltijan takaisinottamista koskevaa määräaikaa lyhennetään. Laki tulee voimaan 16.4.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (HE 2/2018 vp). Laissa Suomen Akatemia määritellään hallinnollisesti tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Akatemian tehtävät määritellään nykyistä selkeämmäksi kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikausia rajataan lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan uudistumiskyky voidaan varmistaa jatkossakin. Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia muutetaan avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Hallintovirastoa ja valtuutussäännöksiä koskeviin pykäliin tehdään vähäisiä, teknisluonteisia tarkennuksia. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (OKM opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295 330 226)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 3/2018 vp). Lain hedelmä- ja vihannesalaa, sokerialaa, ruhonluokitusta ja eräitä hintaselvityksiä koskevat säännökset ja erityisesti niissä tehdyt viittaukset muutetaan vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutokset ovat luonteeltaan pääosin teknisiä. Laki tulee voimaan 11.7.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 204/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskeviin Euroopan unionin säädöksiin tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita muutoksia, joita on muun muassa saaliin maihintuontia koskevan ennakkoilmoitusvelvoitteen käyttöönotto lohenkalastuksessa. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Laki Ilmatieteen laitoksesta (HE 6/2018 vp). Lailla ajanmukaistetaan Ilmatieteen laitosta koskevat säännökset ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (LVM erityisasiantuntija Tommi Nieppola 0295 342 546)

Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi (HE 196/2017 vp). Eures-verkosto avataan yksityisille toimijoille. Eures-jäseniä voivat olla myös kaikki yksityiset tai kolmannen sektorin organisaatiot, jotka haluavat hakeutua ja hyväksytään mukaan Eures-verkostoon. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista (HE 177/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Lisäksi täydennetään yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa. Lain soveltamisalaan kuuluvat työsuhteeseen ja ammatinharjoittamiseen perustuvat lakisääteistä eläkettä täydentävät lisäeläkkeet henkivakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kassoissa sekä työnantajan lisäeläkesitoumus eli suora lisäeläkejärjestely. Lakia ei sovelleta lakisääteisiin eläkkeisiin. Lakia työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista sovelletaan ETA-valtiosta toiseen siirtyvän työntekijän ja ammatinharjoittajan lisäeläkeoikeuksiin. Laissa säädetään sallitusta odotusajasta ennen lisäeläkejärjestelmään liittämistä ja oikeuden saamista lisäeläkkeeseen, lisäeläkeoikeuksien säilymisestä tai maksujen palauttamisesta, vakuutetun sallitusta vähimmäisikärajasta, vakuutetun tiedonsaantioikeuksista ja lisäeläkkeen maksamisesta toiseen ETA-valtioon. Lähetettyjen työntekijöiden osalta säädetään oikeudesta suorittaa maksuja siihen lisäeläkejärjestelmään, johon työntekijä lähetettäessä kuului. Työntekijää tai ammatinharjoittajaa ei voi sopimuksella tai lisäeläkejärjestelmän säännöillä asettaa laissa säädettyä heikompaan asemaan. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala 0295 163 345)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 194/2017 vp). Lakimuutosten taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset henkilönsuojaimista ja köysiratalaitteistoista, jotka korvaavat aiemmat direktiivit. Kansallisessa lainsäädännössä säädetään edelleen ohjeiden ja muiden vastaavien tietojen kielestä, valvontaviranomaisista sekä seuraamuksista. Rikoslain muutos selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuotteita koskevaa rikoslakitasoista sääntelyä. Lait tulevat voimaan 21.4.2018. (STM hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Pääkonsuli Jari Sinkarin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi sekä siihen liittyvä pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä. Verosopimus ja siihen liittyvän pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2018 aikana. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Mikael Antellin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Muutossopimus on tarkoitus allekirjoittaa opetusministerikokouksessa Tukholmassa 25.4.2018. (OKM ylijohtaja Tapio Kosunen 0295 330 440)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Brysselin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Rannan edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Jakartan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivion edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Riadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Voutilaisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Riikan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Olli Kantasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen ja Varsovan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hanna Lehtisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 sekä Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Riitta Resch Brysselissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Hongkongin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Jari Sinkari Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Johanna Karanko Hongkongissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Antti Rytövuori Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Riitta Korpivaara Riikassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikkö ja ulkoasiainneuvos Eija Rotinen Santiago de Chilessä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien, Eurooppa-osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpoika Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 16.5.2018 lukien, Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Juha Ottman Varsovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien sekä alivaltiosihteeri, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläinen Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2019 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Piipposen sivuakkreditointi Bosnia ja Hertsegovinaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Kristian Erik Hellman Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Anna Maria Pitkänen vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari Kaisa Maaret Teivaanmäki Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kalle Henrik Kalliokoski Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari Harri Juhani Tuhkanen Etelä-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Niko Ilari Kiviluoto Etelä-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2018 lukien. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Käräjätuomari Seppo Martti Olavi Isometsä Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Tanja Eva Eudokia Makkonen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos Liisa Johanna Rintala Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hallinto-oikeustuomari Anne-Mari Keskitalo Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja hallinto-oikeustuomari Seija Kaarina Kaijanen Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Sivun alkuun