Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.7.2017 13.26
Tiedote 329/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 87/2017 vp) eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Farossa, Portugalissa lokakuussa 2005 tehdyn kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2011. Yleissopimus kohdistuu kohteiden ja suojelun sijasta yksilöihin, yhteisöihin ja kulttuuriperinnön määrittelyyn. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 88/2017 vp) eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta. Painelaitelakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös puolustusvoimien painelaiterekisteristä painelaitelain valvontaviranomaisten työnjaon selkeyttämiseksi. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi paineen määritelmästä sekä täsmennettäväksi säännöksiä koskien painelaitteiden merkintöjen ja ohjeiden kielivaatimuksia ja painelaitteen määräaikaistarkastusten siirtämisajankohtaa. Lisäksi esitetään täsmennettäväksi turvallisuusvaatimuksia sellaisten painelaitteiden yhdistämisessä, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu sekä vaatimuksia koskien kuljetettavan painelaitteen ja kuljetettavan painelaitteen kaltaisen painelaitteen täyttöä ja täyttöpaikkaa. Lisäksi tarkennettaisiin siirtymäsäännöstä. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan painelaitteita koskevan Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla olevia tilapäisiä rajanylityspaikkoja koskevat muutokset. Asetuksen 5 §:n 2 momentista poistetaan Haapovaaran, Karttimon, Kurvisen ja Leminahon tilapäiset rajanylityspaikat. Jatkossa tilapäiset rajanylityspaikat ovat Inari (Lieksa) ja Parikkala. Asetus tulee voimaan 1.8.2017. (SM rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus 0295 421 608)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.7.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös vahvistaa 15.6. ja 28.6. vahvistettujen valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavien vapaiden lisäksi seuraavat vapaat: ministeri Orpo 3.-7.7. ja ministeri Berner 4.8. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös määrätä ulkoasiainministeri Timo Soinin tilalle raha-asiainvaliokunnan jäseneksi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös määrätä ulkoasiainministeri Timo Soinin tilalle talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Valtioneuvoston puolustusselonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelun yhteydessä. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Antti Lehtisalo 0295 140 330)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön suunnittelija Katariina Vuorela valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM neuvotteleva virkamies Ulla Kaleva 0295 342 088)

Päätös nimetä ehdokkaat Suomen edustajaksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä ilmoittaa eräiden jäsenten toimikauden jatkumisesta. Kuntavaalien tuloksen johdosta vapautuneille paikoille alueiden komiteaan nimetään varsinainen jäsen ja kolme varajäsentä seuraavasti: varsinainen jäsen: Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Ilpo Heltimoinen; varajäsenet: Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Terhi Koulumies, Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen Jari Andersson ja Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Mikko Aaltonen. Seuraavien kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden toimikauden jatkumisesta alueiden komiteassa lähetetään ilmoitus: varsinaiset jäsenet: Laitilan kaupunginvaltuustonjäsen, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsen Pauliina Haijanen, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Markku Markkula, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen, Lapin liiton maakuntavaltuuston jäsen Antti Liikkanen, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen, Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsen Ossi Martikainen, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen Satu Tietari, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell; varajäsenet: Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen Matias Mäkynen, Liperin kunnanvaltuuston jäsen, Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston jäsen Sanna Parkkinen, Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen Merja Lahtinen, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Tiina Elovaara ja Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen Patrik Karlson. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Päätös siirtää periaatteellisesti tärkeänä asiana yleisistunnossa ratkaistavaksi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan toimivaltaan kuuluvan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) alueellistamista koskevan päätöksen muuttamista koskeva päätös. Ministeriön päätettäväksi kuuluva asia on yksittäistapauksessa siirrettävä yleisistunnossa ratkaistavaksi, jos sen katsotaan olevan niin laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkaistava yleisistunnossa. (STM osastopäällikkö Kirsi Varhila 0295 163 338)

Päätös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) alueellistamispäätöksen muuttamisesta. Fimean alueellistamista koskevia aikaisempia päätöksiä muutetaan siten, että Fimean päätoimipaikkana säilyy Kuopio, mutta Fimea toimii jatkossakin monitoimipaikkaisesti ja päättää virkojen sijoittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Fimealla on myös toimipaikka Helsingissä. Virasto voi palkata osaajia paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan, mikäli kokonaistehokkuuden edellytykset täyttyvät. (STM osastopäällikkö Kirsi Varhila 0295 163 338)
Tiedote

Päätös myöntää Maritta Hirvelle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan I sivutoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen maisteri Inka Hassinen 6.7.2017 lukien lautakunnan 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Päätös myöntää asiantuntija Katja Veirtolle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Paula Ilveskivi, myöntää lakimies Paula Ilveskivelle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Heikki Taulu 5.7.2017 lukien lautakunnan 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.7.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta. Asetusehdotus on osa komission Euroopan ilmailustrategiaa koskevan tiedonannon täytäntöönpanoa (E 4/2016 vp), jonka mukaisesti pyritään löytämään keinoja kolmansien maiden ja niiden lentoyhtiöiden epäreilujen käytäntöjen estämiseksi. Komission arvion mukaan joidenkin kolmansien maiden yhtiöt saattavat saada epäreilua kilpailuetua niiden harjoittamien syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien vuoksi. Epäreilut käytännöt voivat johtaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden määrän vähenemiseen ja saattavat johtaa määräävän markkina-aseman tai monopolien muodostumiseen. Matkustajien näkökulmasta epäreilut käytännöt voivat johtaa valinnanmahdollisuuksien ja saavutettavuuden vähenemiseen sekä korkeampiin lipunhintoihin. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut lentoliikennemarkkinat ja luoda mekanismi, jolla Euroopan komissio voi tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen). Esityksessä esitetään, että aikaan perustuva maksu (ns. vinjetti) tulisi korvata vähitellen ajettuun matkaan perustuvalla kilometrimaksulla. Edistääkseen kilometrimaksun käyttöönottoa, komissio ehdottaa ajoneuvoverojen vähimmäismäärien asteittaisesta alentamisesta nollaan. Direktiivin soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi tieverkon ja ajoneuvojen osalta. Kilometrimaksu voisi sisältää useita eri maksukomponentteja. Tiemaksu tulisi porrastaa ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot. EETS-direktiivin osalta komissio esittää soveltamisalan laajentamista koskemaan yhteentoimivuuden lisäksi myös maksamattomien tietulleihin liittyvää rajojen ylittävää tiedonvaihtoa. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen). Direktiiviehdotus on osa 31.5.2017 julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta. Sekä ajoaika- että ajopiirturiasetus ovat osa laajempaa pyrkimystä parantaa kuljettajien työoloja, varmistaa tasapuolinen kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja parantaa liikenneturvallisuutta Euroopassa. Ehdotuksen tavoitteena on korjata sääntelyssä ja täytäntöönpanossa ilmenneitä yksilöityjä puutteita ja auttaa parantamaan työskentely- ja liiketoimintaedellytyksiä alalla. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö). Asetus- ja direktiiviehdotus on osa 31.5.2017 julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Valtioneuvoston kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen. Ehdotuksen tavoitteena on osana muita maantieliikennepaketin ehdotuksia tukea maantieliikenteen sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä selkeyttää nykysääntelyä ja yhdenmukaistaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Toinen osa kirjelmästä koskee ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta. Ehdotuksella pyritään parantamaan direktiivin alkuperäisten tavoitteiden toteutumista, vähentämään yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja varmistamaan liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistaminen). Direktiiviehdotus on osa 31.5.2017 julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Ehdotuksen tavoitteena on osana muita maantieliikennepaketin ehdotuksia selkeyttää ajoaikojen ja lähetettyjä kuljettajia koskevien säännösten valvontaa, yhdenmukaistaa säännösten täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja parantaa valvontaviranomaisten valvontamahdollisuuksia sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tavoitteena on parantaa kuljettajien työoloja ja varmistaa tasapuolinen kilpailu liikenteenharjoittajien välillä niin, että kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja ovat tasapainossa. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi). Asetusehdotuksessa esitetään, että jäsenvaltioiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien velvollisuudeksi tulisi kerätä tietoa uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä sekä polttoaineenkulutuksesta sekä toimittaa tiedot komissiolle. Kerätyn tiedon perusteella tehtäisiin vuosittain analyysi hiilidioksidipäästöistä sekä raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston kehittymisestä EU:ssa sekä samanlainen analyysi yksittäisten valmistajien osalta. (LVM yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen 0295 342 626)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.7.2017 seuraavat nimitysasiat:

Diplomi-insinööri Erja Metsäranta opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (OKM hallintojohtaja Pia Nyblom 0295 330 235)

Valtioneuvosto myönsi kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmille virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden johtajan virasta 21.8.2017-30.6.2020. (MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)

Valtioneuvosto myönsi Antti Tapani Närhiselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017-30.6.2020. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)

Hallitussihteeri, oikeustieteen tohtori Eriika Melkas ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2017-30.9.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tuuli Lovénin virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

 
Sivun alkuun