Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.3.2017 13.39
Tiedote 103/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 9.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 16/2017 vp) eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaissa tarkoitettujen maakuntien tehtäväksi. Pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen edellyttävät pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia. Pelastustoimen ohjausjärjestelmää esitetään tarkistettavaksi siten, että toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein, taloudellisesti ja tehokkaasti. Pelastustoimen organisoiminen sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämismallin pohjalta on puolestaan välttämätön, koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa ensihoitotehtäviä ja ensivastetehtäviä sen mukaan kuin sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (SM pelastusylijohtaja Esko Koskinen 0295 418 840)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 17/2017 vp) laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lakeja ehdotetaan muutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Energiavirastosta annettuun lakiin lisättäisiin viittaus biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.7.2017. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Hallituksen esitys (HE 18/2017 vp) eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, joka korvaisi nykyisen yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain. Laissa säädettäisiin työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, siihen kuuluvista yrityspalvelujen asiakastietovarannosta ja asiakkuudenhallintajärjestelmästä sekä asiakastietojen ja henkilötietojen käsittelystä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmässä. Lailla lisättäisiin yrityspalveluissa tarvittavien tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Uuden teknisen toteutustavan mukaisesti asiakastietoja ei enää välitettäisi kyselyjärjestelmän kautta yksittäisten kyselyjen perusteella, vaan asiakastietoja talletettaisiin yhteiseen asiakastietojärjestelmään, jossa ne olisivat yhteisen asiakastiedon käyttäjien saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhteisen asiakastiedon tuottajien ja käyttäjien joukko laajenisi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi esityksen johdosta tarpeelliset muutokset valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin ja Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 02965 063 523)

Hallituksen esitys (HE 19/2017 vp) eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia väliaikaisesti siten, että vuonna 2017 työvoimakoulutuksena voitaisiin hankkia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi henkilöasiakkaalle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2017. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.3.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan komission 16.2.2017 hyväksymiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutoksia vastaavat muutokset vuodelle 2017. Asetuksen 37 §:n 3 momenttiin tehdään tarkennus, jonka mukaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaa sopimusta ei voi tehdä jättiputken torjunnasta pysyvää nurmea olevalla alalla, koska jättiputken poisto on jo osa täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Asetuksen 20, 36, 37 ja 40 §:iin tehdään vähäisiä täsmennyksiä perustason vaatimuksiin, jotka muodostavat vähimmäistason, jota toimenpiteen valinneen on noudatettava, jotta ympäristökorvaus voidaan maksaa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutosten lisäksi ympäristösopimuksen tekemisen edellytyksiä tarkennettaisiin asetuksen 36 ja 37 §:ssä. Jos sopimusaluetta on koskenut aiempi vastaava sopimus, uuden sopimuksen voi tehdä vain, jos aiemman sopimuksen ehtoja on noudatettu. Asetuksen 31 §:ään tehdään lisäksi vähäinen säännöksen sanamuotoa selventävä muutos. Asetus tulee voimaan 15.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017. Asetuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei ole mahdollista antaa vuonna 2017. Ympäristösopimuksista voi tehdä ainoastaan kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vuonna 2017 voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädetään myös luonnonhaittakorvauksen ja ei-tuotannollisten investointien korvauksen hakemisesta. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus tulee voimaan 15.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Kansainvälinen yleissopimus, laki (472/2016), laki (473/2016), laki (474/2016) ja asetus tulevat voimaan 8.9.2017. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista. Asetuksella määritellään yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit sekä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, aluehallintoviraston ja kunnan tehtävistä. Asetuksella säädetään myös lääkärin ja laboratorioiden tartuntatauti-ilmoituksesta ja sen sisällöstä sekä eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavista zoonooseista ja eläintautitapauksista. Lisäksi asetuksella säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen otosseurannalla seurattavista taudeista ja oireyhtymistä sekä hoitoon liittyvistä infektioista, raskaana olevien verinäytteen tutkimuksista ja yhdistämisaikavälistä tartuntatautirekisterissä. Asetus tulee voimaan 13.3.2017. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetuksen kaavaselostusta koskeviin säännöksiin lisätään Euroopan komission EU Pilot -tiedusteluun vastaamiseksi säännökset SEA-direktiivin mukaista ympäristöselostusta koskevien vaatimusten huomioon ottamisesta. Asetus tulee voimaan 10.3.2017. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250 055)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.3.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Rehulan vuosilomaan rinnastettava vapaa 10.-14.3.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia valtion puolesta hyväksymään järjestely, jonka seurauksena valtion osuus Gasum Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta kasvaa nykyisestä 26,5 prosentista 50,2 prosenttiin muuntamalla 2 800 000 A-sarjan osaketta K-sarjan osakkeiksi ja antamalla kullekin K-sarjan osakkeelle 10 ääntä. (VNK finanssineuvos Marko Hyvärinen 0295 160 151)

Päätös asettaa valtuuskunta Suomen ihmisoikeustilanteen tarkasteluun YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (Universal Periodic Review, UPR) työryhmän 27. istuntoon 1.-12.5.2017 Genevessä sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä sekä jäsenet ovat ministerin erityisavustaja Tiina Ullvén-Putkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, ministeri, pysyvän edustajan sijainen Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, yksikönpäällikkö Nina Nordström ulkoasiainministeriöstä, yksikönpäällikkö Krista Oinonen ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Katja Koskela ulkoasiainministeriöstä, johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen oikeusministeriöstä, johtava asiantuntija Veli-Pekka Rautava sisäministeriöstä, erityisasiantuntija Kukka Krüger sisäministeriöstä, hallitussihteeri Teija Pellikainen puolustusministeriöstä, opetusneuvos Aki Tornberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, sosiaalineuvos Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriöstä, lakimies Maija Iles sosiaali- ja terveysministeriöstä, hallitussihteeri Ville Koponen ympäristöministeriöstä, lähetystöneuvos Linda Ekholm Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, ulkoasiainsihteeri Katariina Tervakangas Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja neuvonantaja Heini Leppänen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Riippumattomat tarkkailijat ovat ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen Kaari Mattila Ihmisoikeusvaltuuskunnasta ja ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkoston jäsen Markku Jokinen Kuurojen liitosta. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2015 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2015 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Päätös myöntää vientilupa Image Soft Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Vietnamiin seuraavat tuotteet: vedenalainen valvontajärjestelmä UNWAS-27 1 kappale ja vedenalaisen valvonnan simulaattori UNWAS Simulator FMBT 6 1 kappale. Tuotteiden vastaanottaja on Vietnamin merivoimat. Tuotetta käytetään vedenalaisten kohteiden tunnistamiseen ja paikantamiseen. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös myöntää vientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Intiaan seuraavat kiväärin osat: lämpötähtäin (N-vision TWS-13E), varaosia ja työkaluja 177 kappaletta ja kiikaritähtäin Steiner 3-12x50mm, varaosia ja työkaluja 177 kappaletta. Tuotteiden vastaanottaja on Naval Armament Depot ja tuotteiden loppukäyttäjä on Intian merivoimat. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös asettaa Geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2017-28.2.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Tarmo Tuominen Nordkalk; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: toimitusjohtaja Matti Mannonen Teknologiateollisuus ry, markkinointijohtaja Jaana Mäkelä Spatineo Oy, ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopisto, rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja ympäristöneuvos Susanna Wähä ympäristöministeriö. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.3.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos). Asetusehdotuksen tavoitteena on vähentää Euroopassa lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä sopimalla lentoliikenteen päästökauppaan (ETS) sovellettavista säännöistä vuosille 2017-2020. Komissio esittää, että lentoliikenteen ETS jatkuisi vuosina 2017-2020 samoilla säännöillä kuin vuosina 2013-2016. Päästökauppaa sovellettaisiin siis vain Euroopan talousalueen sisäisiin lentoihin ja päästöoikeuksien kokonaismäärä olisi 95 prosenttia vuosien 2004-2006 keskimääräisistä päästöistä. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Risto Koponen valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 1.4.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Kimmo Lähdevirran tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jukka Pietikäisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kuuban välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksella pyritään vapauttamaan markkinoiden toimintaa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön Ann-Marie Nyroosin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Vesa Vasara Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Seija Kaarina Kaijanen Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Katja Maria Sorsimo Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marja Kaarina Peltoniemi Turun hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anna Veronica Storträsk Turun hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan sekä määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Riitta Liisa Arjas Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Eversti Tuomo Väinö Petter Repolle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja eversti Tommi Marko Haapalan määrääminen tähän tehtävään 1.6.2017 lukien asemapaikkana Bryssel, eversti Matti Esko Juhani Lampiselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen ja eversti Pertti Juhani Kelloniemen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana New York, kommodori Juhani Karjomaalle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Hannu Juhani Teittisen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Timo Petteri Vehviläiselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Jukka Olavi Kotilehdon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana Mons. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Majuri Veli-Matti Kemppilä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2017-30.4.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

 
Sivun alkuun