Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistuntojen ja presidentin esittelyn asialistat 6.10.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.10.2022 15.23
Tiedote 578/2022

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Strategisen tutkimuksen teema-alue ja painopiste vuodelle 2023
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Nina Brander, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 347
- Saamelaisten totuus- ja sovintokomission uudet komissaarit

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun työryhmän 41. istuntoon Genevessä 7.-18.11.2022

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän asettaminen

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta

Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen uudelleenlaatimiseksi (unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt; varainhoitoasetuksen uudelleenlaadinta)

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Valtioneuvoston selonteko Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden määräyksiin tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Hallituksen esitys eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Mira Karppanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Saara Leppinen, kehittämisneuvos p. 0295 163 630
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 27. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 17. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen neljänteen osapuolikokoukseen 6.11 - 18.11.2022

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Ministerityöryhmien kokoonpanot
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

 
Sivun alkuun