Hyppää sisältöön

Arvioinneista saadaan tukea virastojen tuloksellisuuden kehittämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2023 10.00
Tiedote
Kuvituskuva.

Valtiovarainministeriö julkaisi 8. marraskuuta virastoarvioinnit kuudesta eri virastosta, jotka ovat käyneet lähivuosina läpi merkittäviä uudistuksia. Arvioitavina olivat Liikenne- ja viestintävirasto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos sekä Väylävirasto. Arviointien tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.

Valtion virastoja arvioitiin nyt toista kertaa osana valtiovarainministeriön koordinoimaa, vuonna 2020 alkanutta virastoarviointien kokonaisuutta. Arvioinneissa kerättiin tietoa uudistusten tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta. 

Arvioinneista saatavaa tietoa hyödynnetään virastojen toiminnan, ohjauksen ja johtamisen kehittämisessä 

Jotta virastojen toiminnan kehitystä on mahdollista seurata järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti, arvioinnit toteutettiin kaikissa virastoissa samalla arviointikonseptilla kuitenkin virastojen erityispiirteet huomioiden. Arvioinnit tehtiin tiiviissä yhteistyössä arvioitavien virastojen ja niitä ohjaavien ministeriöiden kanssa.  

Arvioidut virastot onnistuivat uudistuksissa pääsääntöisesti hyvin. Arvioinneissa havaitut keskeiset kehittämiskohteet liittyvät henkilöstön hyvinvoinnin sekä osaamisen varmistamiseen, tehokkuustavoitteita koskevien konkreettisten mittareiden määrittelyyn sekä toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämiseen uudistuksen jälkeen. Myös sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, sähköisten järjestelmien kehittämisessä sekä seuranta- ja arviointisuunnitelmien laatimisessa jo suunnitteluvaiheessa löytyi kehitettävää.  

Virastokohtaisten arvioiden keskeisiä nostoja: 

 • Liikenne- ja viestintävirasto: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutettiin 1.1.2019 virastouudistus, jonka yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta yhdistettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Haasteellisista lähtökohdista huolimatta virastosta on tullut vahva asiantuntijaorganisaatio. Virastossa on panostettu määrätietoisesti yhtenäiseen toimintakulttuuriin. Tietojärjestelmien modernisoinnilla ja automatisoinnilla pystytään aiempaa paremmin edistämään uudistuksessa tavoiteltuja synergiaetuja.
   
 • Opetushallitus: Arviointi keskittyi useampiin Opetushallituksessa lähivuosina tapahtuneisiin uudistuksiin: Opetushallituksen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO yhdistämiseen uudeksi virastoksi 2017, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan siirtymiseen Opetushallituksen erillisyksiköiksi 2018 sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamiseen Opetushallituksen erillisyksiköksi 2021. Uudistukset ovat pääosin toteutuneet hyvin, ja viraston toiminta on vakiintunut. Organisaation yhtenäisyyden edistämistä tulee kuitenkin jatkaa ja viraston yhteiskunnallista roolia tulee kirkastaa. 
   
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: THL:ssä ei ole viime vuosina toteutettu varsinaista organisaatiouudistusta, vaan arviointi keskittyi THL:n vuonna 2019 uudistetun strategian ja sen toimeenpanoa tukemaan käynnistetyn THL2021-muutosohjelman arviointiin. Muutosohjelma vietiin onnistuneesti läpi, vastattiin koronakriisin hoitoon ja vastaanotettiin uusia tehtäviä. Tehokkuuden ja voimavarojen hyödyntämisen parantaminen edellyttävät delegoinnin ja päätöksenteon kehittämistä, priorisointia ja mahdollisesti joistakin tehtävistä luopumista. 
   
 • Tuomioistuinvirasto: Tuomioistuinvirasto perustettiin vuonna 2020 huolehtimaan tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä. Virastolle siirtyi suurin osa niistä keskushallintotehtävistä, joita aiemmin hoidettiin oikeusministeriössä. Viraston perustaminen on parantanut tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta, mutta viraston roolia suhteessa tuomioistuimiin tulisi edelleen täsmentää. 
   
 • Ulosottolaitos: Arvioinnissa tarkasteltiin uudistusta, jonka myötä ulosottotoimi organisoitiin 1.12.2020 alkaen yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi, Ulosottolaitokseksi. Samalla lakkautettiin paikalliset ulosottovirastot, Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto ja Valtakunnanvoudinvirasto. Valtakunnallisen organisaation perustaminen on luonut hyvät edellytykset tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitykselle. Toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi ja prosessien kehittämiseksi tulee kuitenkin jatkaa määrätietoisesti. 
   
 • Väylävirasto: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutettiin 1.1.2019 virastouudistus, jonka yhteydessä entisen Liikenneviraston väyläverkosta vastaavat toiminnot koottiin Väylävirastoon. Uudistuksen myötä viraston tehtäväkenttä on selkiytynyt entisestään ydintoimintojen ympärille, ja virasto kykenee keskittymään aiempaa paremmin väyläomaisuudesta huolehtimiseen. Uudistuksen myötä viraston tehtäväkenttä vahvana asiantuntijaorganisaationa on selkiytynyt entisestään ydintoimintojen ympärille. 

Virastoarviointien toteutuksesta vastasivat 4FRONT ja KPMG. Arviointia ohjasi valtiovarainministeriön sekä arvioitavien virastojen ohjauksesta vastaavien ministeriöiden edustajista koostunut ohjausryhmä. Myös virastot osallistuivat ohjausryhmän työhön pysyvinä asiantuntijoina. 
 
Lisätietoa: 
 
Arvioinnista kokonaisuutena: 
finanssineuvos Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 047, mikko.saarinen(at)gov.fi 
 
Väyläviraston arviointi: 
hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 043, matleena.kurki-suutarinen(at)gov.fi 
 
Opetushallituksen arviointi: 
Erityisasiantuntija Saara Ikkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 295 330 109, saara.ikkela(at)gov.fi 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointi: 
Erityisasiantuntija Niina Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö, puh 295 163 009, niina.kiviaho(at)gov.fi 
 
Tuomioistuinviraston arviointi: 
Hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö, puh.  295 150 049, anne.hallavainio(at)gov.fi 
 
Ulosottolaitoksen arviointi: 
Yksikönpäällikkö Sanna Appelberg, oikeusministeriö, puh. 0295 150 167, sanna.appelberg(at)gov.fi 
 
Liikenne- ja viestintäviraston arviointi: 
Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 295 342 374 marcus.merin(at)gov.fi

Raportit: 

Yhteenvetoraportti

Liikenne- ja viestintäviraston arviointi

Opetushallituksen arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointi 

Tuomioistuinviraston arviointi 

Ulosottolaitoksen arviointi 

Väyläviraston arviointi

Lisätietoa virastoarvioinneista VM:n verkkosivuilla