Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringens proposition
Ny allmän lag om informationshantering förenhetligar regleringen

Finansministeriet
5.12.2018 11.25
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Lagen är en allmän lag om informationshantering som gäller på ett enhetligt sätt för hela den offentliga förvaltningen. Syftet med reformeringen av informationshanteringslagstiftningen är att säkerställa mångsidigt, smidigt och säkert utnyttjande av uppgifter i den offentliga servicen och i myndigheternas verksamhet.

Nya sätt att utnyttja information, informationsanvändning i realtid samt nätverksbaserade handlingssätt ställer nya krav på regleringen av informationshantering. Målet är att de informationsbaserade offentliga tjänsterna och verksamheten ska kunna genomföras mera kvalitativt, med bättre resultat och effektivare med stöd av informationshantering.

Propositionens informationspolitiska målsättning är att är att förbättra effektiv och informationssäker överföring och utnyttjande av information mellan myndigheterna, övriga aktörer och olika serviceformer. Enhetlig och täckande allmän lagstiftning främjar ansvarsfullt utnyttjande av datalager.

Ur medborgarperspektiv främjas målet om att information frågas bara en gång. Myndighetsinformation bör utnyttjas om den finns tillgänglig på ett pålitligt ur myndigheters datalager som hålls uppdaterade.

Information frågas bara en gång

Den nya informationshanteringslagen innehåller bestämmelser om det tekniska genomföringssättet för informationsöverföring mellan myndigheter. De elektroniska förfaringssätten ska enligt de nya bestämmelserna förenhetligas inom hela den offentliga förvaltningen och man ska se till att information hanteras på ett säkert sätt och med hänsyn till kundens rättigheter.

Myndigheterna ska enligt propositionen inte få kräva att dess kunder visar upp eller lämnar in intyg eller utdrag om en myndighet har rätt att få samma uppgifter från en annan myndighets informationslager via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse.

Målet är att se till att information som redan erhållits av kunden eller som annars registrerats av en myndighet inte begärs på nytt. Detta lättar på medborgarnas och företagens administrativa börda.

Den nya lagen möjliggör avveckling av teknisk speciallagstiftning som gäller informationsöverföring. Informationshanteringslagen främjar också interoperabiliteten hos informationssystem och informationslager. Den nya lagen uppdaterar myndigheternas informationshanteringsförfaranden och främjar enhetlig säker behandling av medborgarnas uppgifter.

Ny informationshanteringsnämnd för främjande och utvärdering av informationshanteringsförfaranden

En ny informationshanteringsnämnd, som agerar styrmyndighet för informationshanteringen och som består av sakkunniga från staten, kommunerna och landskapen, föreslås bli inrättad med stöd av den nya informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämnden ska främja förverkligandet av enhetlig informationshanteringspraxis och bedöma hur statliga, kommunala och landskapsmyndigheter förverkligar de mest centrala krav om vilka det föreskrivs i informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämnden är nödvändig med tanke på sektorsövergripande utveckling av informationshanteringsförfarandena i ett tidevarv med ökande digitalisering. Informationshanteringsnämnden föreslås vara verksam vid finansministeriet.  

Regeringspropositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Informationshanteringslagen är en åtgärd i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. Informationshanteringslagstiftningen bör utvecklas även efter detta för att lagstiftningen i sin helhet ska svara mot de framtida behoven i fråga om utnyttjandet av information.

Den föreslagna regleringen ändrar inte bestämmelserna om offentlighet och sekretess eller om utlämnande av information. Allmänna bestämmelser om dessa frågor finns i offentlighetslagen.

Ytterligare information

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tomi.voutilainen(at)vm.fi, tfn 029553 0453

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, sami.kivivasara(at)vm.fi, tfn 029553 0023

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, tfn 029553 0216

Revideringen av informationshanteringslagstiftningen på ministeriets webbplats

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT norminpurku
 
Sivun alkuun