Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen esitys
Valtion virkamieslakiin säännös valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta

Valtiovarainministeriö 27.9.2018 13.35
Uutinen

Hallitus esittää valtion virkamieslakia muutettavaksi. Muutoksella lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädetään valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta.

Neuvottelukunta käsittelee virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Virkamiesetiikalla tarkoitetaan virkamiesten sekä viranomaisten arvoja ja periaatteita.

Neuvottelukunnan toiminnalla edistetään virkamieseettisten kysymysten entistä parempaa hallintaa ja virkamiesetiikan korkeaa tasoa. Neuvottelukunta on riippumaton valtiovarainministeriöstä eikä sen tehtäviin kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä. Neuvottelukunnan kokoonpanosta sekä sen tehtävistä tarkemmin säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tällä hetkellä valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on valtiovarainministeriön päätöksellä asetettu sen toiselle toimikaudelle (1.3.2018–31.12.2020). Lain tullessa voimaan jatkaa asetettuna oleva valtion virkamieseettinen neuvottelukunta toimikautensa loppuun. Neuvottelukuntaan sovelletaan uutta säännöstä vuoden 2019 alusta, jolloin lain on tarkoitus astua voimaan. 

Lisätietoja: 

Hallitussihteeri Anna Gau, puh. 029 553 0321, anna.gau(at)vm.fi
 

Palaa sivun alkuun