Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kehittyneen hyvinvointivaltion ongelmat ja vaihtoehtoiset sosiaaliturvamallit

26.11.2021 11.58
Kolumni

Sosiaaliturvakomitea on määritellyt sosiaaliturvan nykyjärjestelmän keskeiset ongelmat ja ne on konkretisoitu viiteen raporttiin. Komitea on pääsemässä yhteiseen näkemykseen siitä, mitkä raporttien kuvaamista ongelmista siirretään jaostoille jatkovalmisteluun.

Komitean kevään kokouksissa siirrytäänkin jo monien odottamaan konkretiaan eli todettujen nykyjärjestelmän ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen käsittelyyn. Sosiaaliturvakomitean jaostot valmistelevat ratkaisuvaihtoehdot komitealle. 

Tässä vaiheessa komitea ei linjaa sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen periaatteista, vaan aloittaa erikseen laajan selvityksen sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Komitea linjaa sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen periaatteista ja rakenteista välimietinnössään selvityksen valmistuttua.

Valittu etenemistapa mahdollistaa nykyjärjestelmän uudistusten valmistelun aloittamisen komitean ensimmäisellä kaudella, samalla kun selvitetään vaihtoehtoisia sosiaaliturvan järjestämistapoja välimietintöön.


Kehittyneen hyvinvointivaltion ongelmat

Nykyjärjestelmän ongelmien määrittely on tuonut selkeästi esiin, että komitea on ratkomassa kattavaksi ja laajaksi kehittyneen hyvinvointivaltion ongelmia, jotka ovat erilaisia kuin hyvinvointivaltion rakentamisvaiheen ongelmat. Ensinnäkin ongelmiksi nousevat laajan hyvinvointivaltion toimeenpanoon ja hallintoon liittyvät kysymykset, kuten sosiaaliturvan monimutkaisuus, asioinnin vaikeus, väliinputoamiset ja toimeenpanon siiloutuminen. Toiseksi ongelmiksi nousevat kysymykset, jotka ovat seurausta hyvinvointivaltion kasvun rajoista sekä olemassa olevan hyvinvointivaltion kyvystä vastata uusiin riskeihin. Tämä näyttäytyy näkemyseroina sosiaaliturvan tarkoituksesta sekä yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainosta. Käytännön esimerkkejä ovat etuuksien sovittelu ansioihin, sosiaaliturvan yksilöllistäminen tai velvoite osallistua palveluihin. 


Vaihtoehtoiset sosiaaliturvan mallit, kuten perustulo, perustili, yksi perusturvaetuus ja syyperusteisuus

Sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen linjauksia varten komitea selvittää myös syyperusteiselle järjestelmälle vaihtoehtoisia tapoja järjestää sosiaaliturva. Vaihtoehtoisten sosiaaliturvan mallien selvitystä varten asetetaan oma työryhmä sosiaaliturvakomitean tutkimus- ja arviointijaoston alaisuuteen. Työryhmä koostuu pääosin tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoista. Selvitystyössä konkretisoidaan, mitä muun muassa perustulo, perustili ja yksi perusturvaetuus voisivat olla ja vertaillaan niitä syyperusteiseen järjestelmään. Vaihtoehdoista muodostetaan konkreettiset mallit vuorovaikutuksessa komitean kanssa ja tuotetaan visualisoidut kuvaukset (1)  ja vaikutusarvioita (2) TOIMI-hankkeen tapaan. 

Selvityksiä käsitellään komiteassa useaan kertaan, ja vaihtoehtoisia sosiaaliturvan järjestämistapoja tarkastellaan rinnakkain nykyjärjestelmän uudistamisen kanssa.

Vaihtoehtoisten mallien ja nykyjärjestelmän vertailuja esitellään myös komitean avoimissa seminaareissa, tavoitteena vahvistaa komitean yhteiskunnallista vuorovaikutusta, yhteiskehittämistä sekä yhteistyötä tutkimusmaailman kanssa.

Pasi Moisio
Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja
 

 (1) https://vnk.fi/documents/10616/12347896/Oheismateriaali+Liite+1+(visualisointi)+Yksinkertaisettuja+aihioita+sosiaaliturvan+perusvalinnoista.pdf/e479d970-cc96-7b64-83c7-0d09a2efc032/Oheismateriaali+Liite+1+(visualisointi)+Yksinkertaisettuja+aihioita+sosiaaliturvan+perusvalinnoista.pdf?t=1550772283000
(2) https://vnk.fi/documents/10616/12347896/Oheismateriaali+Liite+1+Alustavia+laskelmia+tulonjakovaikutuksista.pdf/66813fd8-1538-df8b-7194-2c0fd5013a8a/Oheismateriaali+Liite+1+Alustavia+laskelmia+tulonjakovaikutuksista.pdf?t=1550772253000
 

 
Sivun alkuun