Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Heidi Tahvanainen: Läkemedelsområdet utvecklas som en del av social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet 31.10.2019 10.58
Kolumn
Heidi Tahvanainen

Målet för utvecklandet av läkemedelsområdet är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen samt säkerställa läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen. Målet är också att trygga tillgången på tjänster samt att tjänsterna är tillgängliga och fungerar smidigt. Statsminister Antti Rinnes regering har förbundit sig att reformera läkemedelsförsörjningen i enlighet med färdplanen i social- och hälsovårdsministeriets rapport 2019:35 (Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution).

I praktiken inleds utvecklandet av läkemedelsområdet vid sidan om social- och hälsovårdsreformen. Utvecklingsarbetet är uppdelat i tre helheter: utveckling av styrningen och finansieringen av läkemedelsbehandlingen, utveckling av informationshanteringen och de digitala verktygen samt utveckling av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel.

Genomförandet av färdplanen inleds med utredningar

I ministeriets lagberedningsarbete koncentrerar man sig i första hand på att på nytt bereda de regeringspropositioner som förföll under den förra regeringsperioden och som gällde reformer av apoteksbranschen. En regeringsproposition med förslag till ändring av läkemedelslagen kommer att överlämnas till riksdagen under våren 2020. Vid ministeriet har man dessutom börjat göra preliminära utredningar för att precisera utvecklingsåtgärderna enligt färdplanen.

Som ett led i reformen av äldreservicen och basservicen (programmet Framtidens social- och hälsocentral) kommer man att fortsätta främja rationell läkemedelsbehandling och inom social- och hälsovården utveckla sådana rutiner och verksamhetssätt som stöder rationell läkemedelsbehandling. Delvis också för att stödja dessa mål har vid Fimea inletts en uppdatering av handboken Turvallinen lääkehoito (Säker läkemedelsbehandling). Intressentgrupper har också i bred utsträckning bjudits in att delta i uppdateringsarbetet.

För närvarande har Institutet för hälsa och välfärd, Fimea och Folkpensionsanstalten på uppdrag av ministeriet utrett kostnaderna för läkemedelsbehandlingen samt apoteksekonomin och simulerat vilka effekter prissättningsstrukturen för läkemedel i de olika nordiska länderna har i Finland. En rapport om utredningsarbetet lämnas i början av 2020, och utifrån den görs fortsatta utredningar i enlighet med regeringsprogrammet.

I oktober inledde social- och hälsovårdsministeriet en utredning för att identifiera vilka aktörer som påverkar tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården och på vilka grunder de utarbetar sina rekommendationer. Samtidigt utreds vilka behov det finns av ändringar i lagstiftning och praxis. Med tjänsteutbud avses de tjänster inom hälso- och sjukvården som i Finland finansieras med offentliga medel. Läkemedelsbehandlingen är ett av de områden som granskas i utredningen. Resultaten av utredningen skapar en grund för utvecklandet av den nationella styrningen och finansieringen inom läkemedelsområdet.

Utvecklingsarbetet bör vara långsiktigt

Inledandet av genomförandet av färdplanen för läkemedelsområdet stöds genom de ovan beskrivna utredningarna, som syftar till att ta fram information till stöd för beslutsfattandet och att precisera utvecklingsåtgärderna. Vid den fortsatta beredningen beaktas också intressentgruppernas synpunkter, som sammanställdes i remissresponsen om tjänstemannapromemorian (SHM 2019:35) och publicerades i somras.

För utvecklingen av läkemedelsområdet och uppfyllelsen av de mål som satts upp förutsätts att tilläggsresurser anvisas vid ministeriet och inom  förvaltningsområdet. Det är en omfattande helhet, som kräver långsiktigt arbete under två eller tre regeringsperioder.

Heidi Tahvanainen
direktör
social- och hälsovårdsministeriets avdelning för styrning av social- och hälsovården

Ytterligare information

Läs mer om reformen av läkemedelsförsörjningen som helhet i social- och hälsovårdsministeriets rapport Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution 2019:35

Läs mer om utveckling av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen för äldre på SHM:s webbplats (på finska)

Läs mer om programmet Framtidens social- och hälsocentral i SHM:s pressmeddelande

Läs mer om uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito i Fimeas nyhet

Läs mer om remissresponsen på rapporten Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution i sammandraget av remissvaren (på finska)

Palaa sivun alkuun