Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Meillä on välineet, joilla edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – hyödynnetään niitä rohkeasti!

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.5.2021 11.22
Kolumni

Pitkään valmisteltu kansallinen toimeenpanosuunnitelma hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on nyt kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä. Suunnitelma julkistettiin kaikille avoimessa webinaarissa 22.4.2021.

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään neljän painopistealueen mukaisesti. Näitä ovat: kaikille mahdollisuus osallisuuteen, hyvät arkiympäristöt, hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta. Painopisteiden alla on useita tavoitteita, ja niiden saavuttamiseksi on määritetty 144 toimenpidettä. 

Kaikkien toimenpiteiden iso yhteinen tavoite on vähentää eriarvoisuutta. Siksi erityistä huomiota kiinnitetään nimenomaan siihen, miten toimet vaikuttavat eriarvoistumiseen. Oikean suunnan löytäminen edellyttää, että toimintaan saadaan mukaan eri toimialoja, yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti ja toimet ovat läpileikkaavia.

Miten ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikutetaan? 

Käytännössä tulevina vuosina kiinnitetään huomiota jokaisen ihmisen osallisuuteen ja aiempaa parempiin mahdollisuuksiin elämässä. Ihmisen näkökulmasta töitä tehdään toimeentulon, asumisen, oppimisen ja työelämään osallistumisen parantamiseksi. Arkiympäristöjä kehitetään sellaisiksi, että myös ne kannustavat ihmisiä toimimaan oman hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Toimenpiteissä korostuvat esimerkiksi rakennusten terveellisyys, harrastusmahdollisuudet ja mielenterveyden vahvistaminen eri tavoin. 

Jotta toimenpiteillä olisi vaikutusta, kehitetään palveluja samalla ennaltaehkäisevään suuntaan niin, että ne tukevat ihmisten toimintakykyä. Samalla lisätään ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin. Päätöksenteon näkökulmasta tulevaisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, miten päätökset vaikuttavat ihmisiin. Tämän lisäksi päätöksentekijöille on tuotettava aiempaa enemmän luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen vaikuttavista menetelmistä.

Toimeenpano perustuu yhteistyölle alueiden erityispiirteet huomioon ottaen

Toimeenpanosuunnitelman julkistamistilaisuudessa huhtikuussa oli yli 400 osallistujaa. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa kuntien, alueiden ja järjestöjen edustajien näkemyksiä toimenpiteiden toteutuksen mahdollisuuksista. Viestinnän merkitystä toimenpiteiden jalkauttamisessa korostettiin. Samoin peräänkuulutettiin yhteistä tekemisestä ja eri sektoreiden välisen yhteisen toimintakulttuurin rakentamista. 

Kun kyse on hyvin syvällisesti ihmisen hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen kehityksen kulkuun vaikuttavasta toimintasuunnitelmasta, ei voi liikaa korostaa hallinnonalat ylittävän yhteistyön merkitystä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä. 
Toimenpiteiden toteutus on hyvä nähdä vaiheittaisena ja pitkäjänteisenä prosessina, jossa kunkin alueen tai kunnan erityispiirteet otetaan huomioon. On tärkeää rakentaa kumppanuuksia ja toimia verkostomaisesti, jotta tulokset olisivat kestäviä. Onnistunut lopputulos edellyttää myös sitä, että kunkin toimijan vahvuuksia eri toimenpiteissä hyödynnetään oikealla tavalla.

Periaatepäätöksen valmisteluun osallistui satoja asiantuntijoita ministeriöistä, kunnista, järjestöistä, organisaatioista ja muista sidosryhmistä. Jo tuossa vaiheessa otettiin huomioon eri hallinnonalojen linjauksia, ohjelmia ja kehittämishankkeita, jotka liittyvät hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Näin toimeenpanosuunnitelma edistää osaltaan myös niiden toimeenpanoa. 

Kun valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen kesällä 2020, alkoi myös toimeenpanosuunnitelman päivitys. Siitä on vastannut Kansanterveyden neuvottelukunta jaostoineen. Viimeisimmät osallistavat työpajat järjestettiin viime syksynä. Vielä kerran kiitos kaikille jo tehdystä työstä! Tästä on hyvä jatkaa.

Yhteinen alusta helpottamaan seurantaa

Kunkin toimintasuunnitelmaan kirjatun toimenpiteen etenemistä tarkastellaan vuosittain. Kumppaneiden ja sidosryhmien tuen avulla toimenpiteiden toteutusvaiheesta saadaan mahdollisimman tarkka ja ajantasainen kuva. Lisäksi on tärkeää täydentää suunnitelmaa tarvittaessa uusilla toimenpiteillä.

Jotta toimintasuunnitelman seuranta olisi mahdollisimman avointa ja sujuvaa, olemme rakentamassa vuorovaikutteista alustaa helpottamaan tiedon keruuta eri tahoilta. Kun alusta on valmis, kutsumme teidät kaikki mukaan työskentelemään kanssamme ja samalla hyödyntämään toimeenpanosuunnitelmaa omassa työssänne!

Mari Miettinen
asiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö

 
Sivun alkuun