Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Paras työelämä tehdään yhdessä

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2021 14.04
Kolumni

Haluamme Suomen pysyvän hyvinvointivaltiona samalla kun väestömme ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Sen turvaamiseksi tarvitsemme kestävää rahoituspohjaa, korkeaa työllisyyttä, työurien pidentymistä ja parempaa tuottavuutta.

Tämä taas edellyttää työhyvinvoinnin kehittämistä, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä, monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työelämää sekä mielenterveyden näkemistä työelämän voimavarana. Kaikki potentiaali työllistää ja työllistyä tulee tunnistaa ja tunnustaa.

Hallitusohjelman työelämäohjelmat pureutuvat juuri näihin tarpeisiin ja odotuksiin tuottamalla konkreettisia ratkaisuja työelämään ja palvelujärjestelmään. Työelämäohjelmien kokonaisuus koostuu TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen liittyvästä tutkimusohjelmasta, Työkykyohjelmasta sekä Työelämän mielenterveysohjelmasta. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kaikissa niissä ollaan samojen ilmiöiden ja kokonaistavoitteen äärellä, mutta vaikutetaan eri tulokulmista.

Työ2030-ohjelman tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen. Ohjelmassa tuetaan työn murroksen edellyttämää uusiutumista ja jatkuvaa oppimista työelämässä. Esimerkkeinä ohjelman tekemisestä ovat toimialahankkeet, joissa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhdessä kehittävät ratkaisuja esimerkiksi digitalisaation hyödyntämiseen. Ohjelmassa myös pilotoidaan työelämävalmentaja-toimintamallia työpaikkojen tueksi esimerkiksi osaamistarpeiden tunnistamiseen ja osaamisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä toteutettavassa Työkykyohjelmassa helpotetaan osatyökykyisten työttömien työllistymistä ja tuetaan työkykyä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteinä ohjelmassa kehitetään työkyvyn tuen palveluita asiakaslähtöisiksi. Yksi konkreettinen esimerkki Työkykyohjelman tekemisestä ja osaamisen vahvistamisesta on työkykykoordinaattori-koulutus, joka alkoi tänä syksynä kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. 

Työelämän mielenterveysohjelma korostaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä. Ohjelmassa kehitetään mielenterveyden tuen malli työterveysyhteistyöhön ja alkusyksystä julkaistu mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa helposti käyttöön otettavia keinoja ja menetelmiä mielenterveyden tukemiseksi. Mukana on niin yksilöille kuin työyhteisöillekin suunnattuja digityökaluja. Työkaluja voi ottaa käyttöön yksitellen tai on myös mahdollista kokonaisvaltaisesti kehittää omasta työpaikasta mielenterveyttä tukeva työpaikka.

Sosiaali- ja terveysministeriön työelämäohjelmakokonaisuuteen sisältyy myös tutkimusohjelma, joka edistää tutkimusta työelämätoimenpiteiden vaikutuksista ja vahvistaa siten tietopohjaa päätöksenteon tueksi.

Korkea työllisyys ja työelämän laatu vähentävät syrjäytymisestä sekä työttömyydestä ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja tukevat siten ihmislähtöisen politiikan toteuttamista. Kestävää hyvinvointia tulee edistää, töissä olevien työssä pysyminen turvata sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista vahvistaa, jotta mahdollistamme hallitusohjelman työllisyysastetavoitteen saavuttamisen. 

Erityisesti työvoimapulan aikana tarvitaan nuorten, ikääntyneiden, maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työpanosta, ja tukitoimien lisäksi heille on ennakkoluulottomasti tarjottava työmahdollisuuksia. Kaikenlainen syrjintä ja epäasiallinen kohtelu on kitkettävä määrätietoisesti työelämästä.

Olemme juuri pitäneet työelämätoimijoiden kanssa yhteisen verkkoseminaarin ja vahvistaneet yhdessä tekemistä ja yhteistä ymmärrystä kestävän hyvinvoinnin, työllisyyden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Seminaariin osallistui noin 200 innostunutta vaikuttajaa, jotka antoivat loistavia näkemyksiä ja uusia avauksia sekä ennakkokyselyllä että tilaisuuden työpajoissa. 

Laaja-alainen osallistujien joukko toi näkyväksi vahvan tahdon ja yhteisymmärryksen ajaa yhteistä asiaa. Tarvitsemme kaikki keinot ja kanavat käyttöön. Työllisyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää kaikkien työelämäohjelmien ja -toimijoiden yhteistä tekemistä ja keinoja, jotka täydentävät toisiaan.

Tule mukaan tekemään parasta työelämää!

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Työelämän murroksessa muutoksen mahdollistavat työpaikat ja työikäiset yhdessä toimivan palvelujärjestelmän kanssa. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen lisääminen, osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen sekä osatyökykyisten mahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat ratkaisevassa asemassa työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

Tutustu hallituksen työelämäohjelmiin ja sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteisiin

TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma
Työelämän mielenterveysohjelma
Työkykyohjelma

Sivun alkuun