Hyppää sisältöön

Remissresponsen om lagutkastet ”Sote 100” som har samband med social- och hälsovårdsreformen har sammanställts

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 14.29
Pressmeddelande

Ett omfattande lagberedningsarbete framskrider som en del av den proposition som överlämnades till riksdagen den 8 december 2020 om grundandet av välfärdsområden. En granskning av drygt hundra lagar har ingått i lagberedningsarbetet. Helheten som bereds har gått under arbetsnamnet ”Sote100”. Remissbehandlingen i anslutning till detta avslutades den 26 februari 2021 och sammanlagt 162 remissyttranden lämnades in. Ett sammandrag har nu sammanställts av yttrandena. De yttranden som lämnats in kommer att beaktas vid finslipningen av regeringspropositionen.

I det utkast till regeringsproposition som varit på remiss föreslås tekniska ändringar som föranleds av lagstiftningen om reformen samt en innehållslig komplettering av informationsledningen i anknytning till särlösningen för Nyland. Genom dessa ändringar uppdateras lagstiftningen så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret. 

Det centrala innehållet i remissvaren 

Cirka 65 procent av de remissinstanser som gav sitt yttrande via tjänsten utlåtande.fi valde alternativet ”Remissinstansen har inget särskilt att yttra om propositionsutkastet”. En del av de remissinstanser som yttrade sig om propositionsutkastet koncentrerade sig i sitt yttrande på kommentarer som gäller RP 241/2020 rd (den egentliga propositionen om social- och hälsovårdsreformen). Denna proposition är redan under behandling i riksdagen och ingick således inte i den remissbehandling som avslutades den 26 februari 2021.

En del av remissinstanserna fäste uppmärksamhet vid skillnaderna i terminologin i lagförslagen i propositionsutkastet samt vid hänvisningarna till hemkommunen och vissa bestämmelser om ändringssökande. De viktigaste iakttagelserna som riktades direkt till lagförslagen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde gällde lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och hälso- och sjukvårdslagen samt bl.a. specialomsorgslagen och barnskyddslagen. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde gällde de viktigaste kommentarerna räddningslagen.

Ålands landskapsregering lyfte i sitt yttrande fram problemet med tillämpningen av vissa lagar i förhållande till kommunerna i landskapet Åland. 

•    Remissyttrandena finns till påseende på webbplatsen utlåtande.fi
•    Här kan du läsa ett sammandrag av yttrandena 


Ytterligare information:
Maria Huttunen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn +358 295 163 717