Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto antoi asetuksen henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2021 13.37
Tiedote 137/2021

Uudella asetuksella uudistetaan ja selkeytetään henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä koskevaa sääntelyä. Uusi asetus korvaa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen asiasta.

Asetus sisältää tarkemmat säännökset henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Asetus vastaa olennaisilta osin nykytilaa, mutta sääntelyä on selkeytetty ja henkilönsuojainten turvalliseen käyttöön liittyviä säännöksiä on täsmennetty. 

Asetuksella pannaan Suomessa täytäntöön EU:n komission direktiivi 2019/1832, jolla muutettiin henkilönsuojainten käyttöä työssä koskevaa direktiiviä 89/656/EY. 

Asetus tulee voimaan 1.8.2021.

Työnantajan huolehdittava henkilönsuojaimien käytöstä

Henkilönsuojaimet ovat aina toissijainen vaarojen torjuntakeino. Henkilönsuojaimia käytetään vain silloin, kun työssä esiintyviä vaaratekijöitä ei voida työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä poistaa tai vähentää riittävästi. 

Asetuksessa on tarkennettu työnantajan velvollisuutta huolehtia henkilönsuojaimien käytöstä työssä. Ei riitä, että työssä tarvittavat henkilönsuojaimet annetaan työntekijän käyttöön, vaan työnantajan tulee tarvittavin toimenpitein huolehtia, että suojaimia tosiasiallisesti käytetään koko työsuorituksen ajan. 

Työnantajan on riittävän tarkasti määriteltävä missä, milloin ja kuinka kauan kerrallaan suojaimia käytetään. Käytön määrittelyssä on otettava huomioon vaaran vakavuus, altistumisen toistuvuus, työntekijän työskentelypisteen erityispiirteet, työn kuormittavuus sekä suojainten suojaustehokkuus. Työn kuormittavuus mainitaan säännöksessä uutena asiana.

Arvioinnilla varmistetaan suojainten tarkoituksenmukaisuus ja suojausteho

Asetuksessa säädetään henkilönsuojaimilta vaadittavista ominaisuuksista. Työssä saadaan käyttää vain sellaisia henkilönsuojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat erikseen säädetyt vaatimukset. Henkilönsuojaimissa, joihin sovelletaan henkilönsuojainasetusta, on oltava CE-merkintä. 

Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että henkilönsuojain on tarkoituksenmukainen ja suojausteholtaan riittävä suojaamaan kyseisessä työssä esiintyviltä vaaroilta. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että suojain sopii kyseisen työn olosuhteisiin. Henkilönsuojainten käytössä on myös huomioitava työntekijän terveydentila, ja suojainten tulee muutenkin sopia työntekijälle.

Työnantajan on ennen henkilönsuojainten valintaa arvioitava, että työntekijälle annettava henkilönsuojain täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset. Määritelläkseen henkilönsuojaimilta vaadittavat suojaus- ja muut ominaisuudet työnantajan on arvioitava ne työn vaarat, joita ei ole voitu välttää tai riittävästi vähentää työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvilla ensisijaisilla toimenpiteillä. Tässä arvioinnissa työnantajan on otettava huomioon asetuksen liitteet, joissa säädetään vaaroista, joilla henkilönsuojaimilla suojaudutaan, erityyppisistä henkilönsuojaimista sekä töistä, jotka saattavat edellyttää henkilönsuojainten käyttöä.

Henkilönsuojainten turvallista käyttöä koskevia säännöksiä täsmennetty

Asetuksessa on tarkennettu henkilönsuojainten huoltoa ja kunnossapitoa koskevaa säännöstä. Uutena asiana on säädetty siitä, että henkilönsuojaimia on säilytettävä ja puhdistettava siten, että suojain säilyttää suojausominaisuutensa ja on työntekijän käytössä turvallinen, terveellinen ja hygieeninen.

Uusi asetus sisältää myös täsmällisemmät säännökset työntekijöille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työssä käytettävästä henkilönsuojaimesta ja sen turvallisesta käytöstä sekä niistä vaaroista, joilta henkilönsuojain on tarkoitettu suojaamaan. Työntekijälle on myös annettava opetusta ja ohjausta henkilönsuojainten oikeaan ja turvalliseen käyttöön ennen työn aloittamista. 

Henkilönsuojainten käyttöä työssä koskevaa sääntelyä valvoo työsuojeluviranomainen

Alueellisina työsuojeluviranomaisina toimivat aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet. Neuvoja työsuojelulainsäädännöstä saa työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta numerossa 0295 016 620.


Lisätietoja

Jenny Rintala, erityisasiantuntija, puh. 0295 163 421, [email protected]