Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Minister Annika Saarikko:
Oundgänglig utkomst är en grundläggande rättighet för alla

Social- och hälsovårdsministeriet 3.10.2018 15.59
Kolumn

Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA har skapat oro över om personer i den allra mest utsatta ställningen får allt det stöd som de behöver. Grundlagen garanterar var och en rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. I praktiken hör ansvaret för omsorgen om dem som har det sämst ställt till myndigheterna, dvs. FPA och kommunerna. Ansvaret grundar sig på lagstiftning.

Utkomststödet är ett stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA. Kommunen har fortfarande ansvaret för kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kommunen kan i större utsträckning tillämpa prövning från fall till fall när den beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd än FPA när den beviljar grundläggande utkomststöd. Därtill kan och ska kommunen erbjuda även andra socialvårdstjänster. Människor ska också hjälpas på annat sätt än bara genom att ge pengar. Vår syn på socialpolitiken är alltför snäv om vi tror att det enbart handlar om att dela ut pengar till fattiga. En lyckad socialpolitik skapar alltid en upplevelse av delaktighet och betydelse samt erbjuder utrymme för stärkt egenmakt. 

Människor som behöver grundläggande utkomststöd ska få stöd enligt riksomfattande enhetliga grunder

FPA har haft ansvaret för det grundläggande utkomststödet från ingången av 2017. Tidigare hade kommunerna ansvaret. Överföringen gjordes för att de människor som behöver grundläggande utkomststöd ska få stöd enligt riksomfattande enhetliga grunder. I bakgrunden fanns uppgifter om att en del människor inte ville ansöka om stöd hos socialbyrån av rädsla för att bli stämplade. Propositionen fick ett mycket brett stöd i riksdagen. 

Ansökan om grundläggande utkomststöd har gjorts så enkelt som möjligt. Stöd kan sökas på många sätt. Den sökande kan välja att sköta sitt ärende vid FPA:s serviceställe eller sända ansökan antingen per post eller på nätet. 

Tyvärr kan saker ibland gå snett för vissa kunder. Varje sådant fall är för mycket. Man ska dock inte fördöma hela systemet utifrån dem. Varje vecka får FPA cirka 30 000–45 000 ansökningar om grundläggande utkomststöd. De behandlas i regel inom cirka fem dagar. Brådskande ansökningar behandlas samma eller senast följande dag. FPA behandlar begäranden om omprövning centraliserat, och det finns utrymme för förbättring i fråga om handläggningstiderna för begäran om omprövning.

Samarbetet mellan FPA och kommunerna förbättras ständigt

FPA samarbetar på flera olika sätt med kommunerna. FPA- och kommunanställda finns i gemensamma lokaler i flera kommuner för att kunder som är i behov av socialt arbete ska kunna identifieras och hjälp erbjudas direkt. Kommunens socialarbetare har möjlighet att kontakta de tjänstemän vid FPA som beslutar om utkomststöd. Just nu utarbetas en riksomfattande modell för samarbetet mellan FPA och kommunerna. 

Samarbetet i ärenden som gäller utkomststöd måste ännu förbättras men har ständigt gått mot det bättre. Särskild uppmärksamhet fäster jag vid stärkandet av det sociala arbetet för vuxna som en del av socialväsendets arbete i kommunerna, i fortsättningen i landskapen. Med landskapen som bas skapas färdigheter när i bästa fall både den nuvarande kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och FPA samarbetar intensivt sida vid sida. 

FPA ska i samarbete med kommunerna hitta en modell med vilken man bättre hittar de mest utsatta kun-derna som behöver socialtjänster så att de kan omfattas av hjälp och identifieras bättre än hittills. Här kan även teknik utnyttjas ännu effektivare. Informationsutbytet mellan kommunen och FPA ska förbättras – i båda riktningarna.

Annika Saarikko
familje- och omsorgsminister

Annika Saarikko
Palaa sivun alkuun