Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

År 2022 ska en socialarbetare inom barnskyddet ansvara för högst 35 barn

Social- och hälsovårdsministeriet
7.10.2021 13.33
Pressmeddelande 288/2021

Regeringen föreslår att minimidimensioneringen av socialarbetarna inom barnskyddet ska ändras stegvis. En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska få ansvara för högst 35 barn år 2022 och 2023, och för högst 30 barn från och med år 2024. 

Begränsningen av antalet klienter ska gälla barn i åldrarna 0–17 som har en klientrelation inom barnskyddet. Avsikten är att de socialarbetare som ansvarar för barnens angelägenheter inte ska ha fler klientrelationer än det maximiantal som föreslås. 

Syftet med förslaget är att förbättra barnskyddets förutsättningar att tillgodose barnets rättigheter och att garantera att målen för barn och familjer uppfylls inom barnskyddet. Den viktigaste principen inom barnskyddet är att trygga barnets bästa. Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska övervaka barnets intressen och främja barnets rättigheter. 

Forskningar visar att barnklienters välbefinnande och upplevelse av delaktighet är beroende av om barnet har en varaktig klientrelation till en och samma socialarbetare och hur mycket tid socialarbetaren har för att sköta barnets angelägenheter. Genom personaldimensioneringen kan man minska socialarbetarens arbetsbörda så att de har bättre möjligheter att sätta sig in i barnets angelägenheter och arbeta för barnets bästa.  

Fram till år 2023 är det kommunerna som ansvarar för ordnandet av de tjänster som ingår i barnskyddslagen och för att det finns tillräckliga resurser för att ordna dem. Efter det förs ansvaret för ordnandet av tjänsterna enligt barnskyddslagen över till välfärdsområdena. 

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2022 och behandlas i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

Förslaget om ändringen av minimidimensioneringen av personalen ges i en tid när personalläget är svårt. Om socialarbetarnas antal klienter minskas krävs det jämfört med nuläget 80 nya socialarbetare när lagen träder i kraft, och 359 två år efter lagens ikraftträdande. Reformen förutsätter också mera resurser för utbildningen. Det föreslås att studieplatserna för socialarbetare ökas med 200 mellan åren 2022–2027.  

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Susanna Hoikkala, tfn 0295 163 482
konsultativ tjänsteman Tiina Muinonen, tfn 0295 163 185
[email protected]

Sivun alkuun