Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 11.26
Tiedote
Isoisänsilta Helsingissä (Kuva: Shutterstock)

Vuoden 2024 alussa voimaan tulevia muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Väylämaksu kannetaan puolitettuna jatkossakin

Väylämaksun puolitus muutetaan pysyväksi hallitusohjelman mukaisesti. Muutos tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa väylämaksun väliaikaisen puolituksen voimassaoloa jatketaan katkeamatta vuonna 2024 ja vuoteen 2027 saakka. Väylämaksun pysyvän puolituksen valmistelu on käynnissä.

Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta tuli voimaan 18.12.2023. Väylämaksun perii Tulli.

Lisätietoja: 

johtava asiantuntija Juha Tervonen, p. 0295 342 070, [email protected]


Hankintatuki laajenee vetykäyttöisiin paketti- ja kuorma-autoihin

Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki on haettavissa 31.12.2024 asti. Jatkossa tukea voi hakea myös vetykäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille.

Jatkossa osa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuista voidaan myöntää vähämerkityksisenä tukena nk. de minimis -asetuksen perusteella. Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea ei voida kuitenkaan myöntää yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin.

Tämä johtuu vuoden 2023 loppuun voimassa olevan de minimis -asetuksen rajauksista. Kansallista hankinta- ja muuntotukiohjelmaa on tarkoitus arvioida uudelleen, kun uusi de minimis -asetus on julkaistu.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, [email protected] (27.12. alkaen)
erityisasiantuntija Sara Vänttinen, p. 0295 342 177, [email protected]


Rautatieasemien esteettömyyttä koskeva tiedonsaanti paranee

Liikenteen palveluista annettu laki muuttuu 1.1.2024. Muutoksilla mahdollistetaan rautatieasemien esteettömyystietojen vieminen Euroopan unionin laajuiseen esteettömyystietokantaan (European Railway Station Accessibility Database, ERSAD), josta säädetään Euroopan unionin asetuksessa.

Euroopan rautatieviraston ylläpitämään ERSAD-tietokantaan kerätään rautatieasemien esteettömyystietoa. Tiedot koskevat muun muassa laiturialueiden, wc-tilojen ja pysäköintialueiden fyysistä esteettömyyttä sekä aseman palveluiden saavutettavuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille asetetaan velvoite kerätä esteettömyyttä koskevat tiedot ja oikeus hankkia tarvittava tietopalvelu Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:lta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. 0295 342 028, [email protected] 
yksikön johtaja Eero Salojärvi, p. 0295 342 123, [email protected] 

 

Muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin EU:n datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus täytäntöönpannaan kansallisesti muuttamalla sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan 2.1.2024.

Suomessa datan välityspalveluihin ja tunnustettuihin data-altruismipohjaisiin organisaatioihin liittyvät uudet viranomaistehtävät annetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto rekisteröi ja valvoo datan välityspalveluita ja tunnustettuja data-altruismipohjaisia organisaatioita.

Liikenne- ja viestintävirastolle säädettäviin uusiin viranomaistehtäviin sisältyy myös mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu datan välityspalveluille.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, [email protected]


Virastojen perimät maksut säilyvät pääosin ennallaan

Liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston, Väyläviraston ja Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista tulevat voimaan 1.1.2024 ja ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. 

Asetusten sisältö ja suoritemaksut säilyvät pääosin ennallaan. 

Virastojen maksullisen toiminnan tuotoilla turvataan palveluiden saatavuus ja jatkuvuus. Asetusehdotusten mukaisten tuottojen kustannusvastaavuus on noin 100 prosenttia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605, [email protected]


Päästökauppalain soveltamisala laajenee kattamaan myös meriliikenteen*

Uusi päästökauppalaki ja muutokset biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin tulevat voimaan 1.1.2024. Lakimuutokset kumoavat nykyisen päästökauppalain ja lain lentoliikenteen päästökaupasta. Muutoksilla toteutetaan kansallisesti EU:n päästökauppadirektiivin uudistusta, joka on vastaus päästövähennystavoitteiden kiristymiseen.

Lain soveltamisala laajentuu kattamaan myös meriliikenteen, joka liitetään 1.1.2024 alkaen asteittain osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää. Suomi soveltaa direktiivin mukaista saaripoikkeusta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen liikennöintiin. 

Lentoliikenteen jo sovellettavaa päästökauppaa tehostetaan 1.1.2024 alkaen. Päästökaupan ilmastovaikuttavuutta lisätään poistamalla asteittain maksutta jaettavat päästöoikeudet vuoteen 2026 mennessä. Myös päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään. Päästökauppaan lisätään uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön tukimekanismi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235
liikenneneuvos Tuuli Ojala, LVM, p. 0295 342 198, [email protected]  (lentoliikenne ja meriliikenne)


Alusliikennepalvelulakiin muutoksia vuoden 2024 alussa*

Tasavallan presidentti vahvisti muutokset alusliikennepalvelulakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Pääosa muutoksista tulee voimaan 1.1.2024.

Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (European Maritime Single Window, EMSW) osalta tehdyt muutokset tulevat voimaan 15.8.2025.

Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS-palvelu) tarkoitetaan maalta käsin tapahtuvaa alus- eli laivaliikenteen valvontaa ja ohjausta. Muutoksilla päivitetään alusliikennepalvelulainsäädäntöä vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Suvi Kankare, [email protected], p. 0295 342 105

*Tiedotteeseen lisätty 29.12. tieto alusliikennepalvelulakia ja päästökauppaa koskevista muutoksista