Hyppää sisältöön

Esitys droonien käytön sallimisesta vieraslajipyynnissä lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2024 14.17
Tiedote

Hallituksen esitysluonnos vieraslajeja koskevan lain muuttamiseksi on lähetetty keskiviikkona 10.4 lausuntokierrokselle. Lakimuutos mahdollistaisi miehittämättömien ilma-alusten eli droonien laajemman hyödyntämisen vieraslajinisäkkäiden pyynnissä. Lisäksi muutettaisiin säännöstä uusille vieraslajeille asetettavista siirtymäajoista. Lausuntoja pyydetään lähettämään viimeistään 22.5.2024.

Haitalliset vieraslajit ovat luonnon monimuotoisuuden yksi suurimmista uhkatekijöistä. Vieraslajien torjunta onkin keskeistä luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Lausuntokierrokselle keskiviikkona 10.4. lähetetyn hallituksen esityksen tavoitteena olisi tehostaa haittaa aiheuttavien vieraslajien torjuntaa, jotta arvokasta suomalaista luontoa voidaan turvata.

Esitettävän säännöksen nojalla metsästyslain kieltoa miehittämättömällä ilma-aluksella tehtävästä eläimen jäljittämisestä ei jatkossa sovellettaisi vieraslajilaissa tarkoitettuihin nisäkkäisiin. Droonien käyttö vieraslajinisäkkäiden pyynnissä tehostaisi erityisesti supikoiran pyyntiä. Supikoira on merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle muun muassa saaristossa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi pidennettäväksi kansalliseen luetteloon lisättävien vieraslajien siirtymäajan enimmäispituutta kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Siirtymäaika tarkoittaa aikaa, jona vieraslajilaissa säädettyä kieltoa ei sovelleta lajin yksilöihin, jotka on saatu haltuun ennen asetuksen voimaantuloa. Liian lyhyt siirtymäaika on vaikeuttanut lajien lisäämistä luetteloon. Muutos edistäisi vieraslajiluettelon kattavuutta, mikä mahdollistaisi parempaa ennakointia ja ennaltaehkäisyä vieraslajien torjunnassa.

Lakimuutoksilla Suomi vastaisi paitsi hallitusohjelman tavoitteisiin myös maailmanlaajuisiin YK:n biodiversiteettisopimuksen ja Montrealin luontokokouksen hyväksymiin sekä EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian 2030 sisältämiin haitallisten vieraslajien torjuntaa koskeviin tavoitteisiin.

Vieraslajit
Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- tai eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella alueelle, jonne se ei olisi muuten voinut levitä. Vieraslajeja on Euroopassa tuhansia, mutta vain osa niistä aiheuttaa niin merkittäviä haittoja, että niiden aktiivista torjuntaa pidetään joko EU:n tasolla tai Suomessa tarpeellisena. Kansalliseen tai EU:n luetteloon kuuluvia haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

Lisätiedot
hallitussihteeri Karin Cederlöf; p. 0295 162 063, [email protected] 

Linkit
Lausuntopyyntö MMM:n verkkosivuilla
Hallituksen esitys vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta Hankeikkunassa

Lisätietoja vieraslajeista verkossa
Vieraslajit.fi-sivusto
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 
Suomen hallintasuunnitelmat haitallisille vieraslajeille

Eläimet ja kasvit Lainsäädäntö Luonto ja ilmasto Riista