Hyppää sisältöön

EU:n metsäkatoasetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntöehdotus lausuntokierrokselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2024 12.11
Tiedote
pellonraivaukseen liittyvä kuva pellosta ja taustalla metsää

Luonnos hallituksen esitykseksi kansallisesta metsäkatolaista on valmistunut. Lausuntoja voi antaa 22. heinäkuuta 2024 saakka. Luonnonvarakeskus on julkaissut metsäkatoasetuksen vaikutusarvioinnin.

Luonnos hallituksen esitykseksi metsäkatolaista on valmistunut ja lähetetty tänään lausuntokierrokselle. Uudella metsäkatolailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevaa asetusta eli metsäkatoasetusta, joka on voimassa jäsenvaltioissa sellaisenaan.

Metsäkatoasetuksella ja -lailla pyritään varmistamaan, ettei EU:n markkinoille päädy tuotteita, joiden tuotanto aiheuttaisi asetuksessa tarkoitettua metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä. Asetus koskee seitsemää hyödykettä – soija, öljypalmu, kahvi, kaakao, kumi, nautakarja ja puu – sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja tuotteita.

Ehdotetulla metsäkatolailla kumottaisiin laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Nyt ehdotettu kansallinen laki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n metsäkatoasetuksen kanssa.

Hallituksen esityksen valmistelun tukena on ollut maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä, jonka työ jatkuu 30.9.2024 saakka. Ehdotetussa laissa säädettäisiin toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen tehtävistä sekä hallinnollisista seuraamuksista.

”Esityksessä valvonnasta ja seuraamuksien asettamisesta vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan Ruokavirastoa. Ruokavirasto on toiminut jo EU:n puutavara-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena, mutta metsäkatoasetuksessa tehtäväkenttä on huomattavasti laajempi”, kertoo metsäkatotyöryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsäkatolaista voi antaa 22. heinäkuuta mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Lakiesitys viimeistellään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Hallituksen esitys metsäkatolaiksi on määrä antaa eduskunnalle syksyllä.

Luonnonvarakeskuksen selvitys:
metsäkatoasetuksella laajoja vaikutuksia, joihin liittyy vielä epävarmuuksia
 

Metsäkatoasetuksessa säädetään toimijoita ja kauppaa käyviä koskevista velvoitteista, joiden noudattaminen on edellytyksenä asetuksessa määriteltyjen tuotteiden markkinoille saattamiselle, asettamiselle saataville markkinoille ja viennille.

EU:n metsäkatoasetus tuli voimaan kesäkuussa 2023. Parhaillaan on käynnissä siirtymäaika, ja asetuksen soveltamisen on määrä alkaa keskeisten velvoitteiden osalta 30.12.2024. Suomessa metsäkatoasetuksen vaikutukset koskevat laajasti etenkin metsä-, nautakarja- ja elintarvikealan tuotantoa, jalostusta ja toimitusketjuja.

Hallituksen esityksen vaikutusten arvioinnin tukena on ollut Luonnonvarakeskuksen laatima selvitys EU:n metsäkatoasetuksen mahdolliset vaikutukset Suomessa, joka tehtiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Selvityksen mukaan metsäkatoasetuksen olennaiset vaikutukset kohdistuvat talouteen – kuten yrityksiin – sekä ympäristöön ja viranomaisiin. Asetuksen vaikutukset kohdistuvat laajaan joukkoon asetuksen piirissä olevia toimijoita ja kauppaa käyviä tahoja erityisesti maa- ja elintarviketaloudessa, metsäsektorilla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Metsäkatoasetuksen tulkintaan ja toteutukseen liittyy vielä epävarmuuksia, mikä on vaikeuttanut vaikutusten arviointia. Komissio ei ole vielä julkaissut kattavaa ohjeistusta asetuksen soveltamisesta ja tulkinnoista, mutta kansallista valmistelua on siirtymäajan puitteissa tehtävä. Luonnonvarakeskuksen selvityksessä selkeimmiksi metsäkatoasetuksen taloudellisiksi vaikutuksiksi arvioidaan nautakarjatalouden rakentamiskustannusten nousu sekä raportointivaatimusten lisääntymisestä johtuva hallinnollisten kustannusten kasvu monilla eri toimialoilla.

Luonnos hallituksen esitykseksi (PDF)

Lausuntopyyntö (PDF)

Lausuntopyyntö (lausuntopalvelu.fi)

metsäkatoasetuksen vaikutusarvio


EU:n metsäkatoasetuksen mahdolliset vaikutukset Suomessa (Luonnonvarakeskuksen julkaisu)

EU:n metsäkatoasetuksen toteutukseen ja vaikutuksiin liittyy vielä runsaasti epävarmuuksia (Luonnonvarakeskuksen tiedote 24.5.)

muualla sivustollamme


Metsäkatoasetuksen kansallisen täytäntöönpanon työryhmä

Metsäkatoasetus ja laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

Metsäkatolakia valmistellaan samalla, kun asetuksen haasteisiin haetaan ratkaisuja EU-tasolla (uutinen 27.3.)
 

lisätietoja
 

Erno Järvinen
metsäkatotyöryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
029 5162 150

Outi Kumpuvaara
lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
029 5162 234

Viktor Harvio
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
029 516 2040

Heidi Alatalo
neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
029 516 2089 

EU ja kansainväliset asiat Hallinnonala Hallinto Ilmastonmuutos Lainsäädäntö Luonnonvarat Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen