Hyppää sisältöön

Hallitus vahvisti vuoden 2021 keskeiset kansalliset maataloustuet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 13.55
Lehmiä kesäisellä laitumella

Hallitus päätti tänään 21. tammikuuta maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2021. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallista tukea maksetaan vuoden 2021 tuotannolle yhteensä noin 325,5 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha on noin 9 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2020. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin 93 prosenttia on pohjoista tukea ja noin viisi prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Vajaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta valtaosa on nyt vahvistettua sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Kansalliset maataloustuet täydentävät EU:n yhteisiä tukijärjestelmiä, ja EU:n maatalouspolitiikka asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Tuilla ei saa vääristää kilpailua EU:n yhteisillä markkinoilla. EU-komission hyväksymät Suomen kansalliset tukimuodot perustuvat pohjoisiin tuotanto-oloihin ja niistä aiheutuviin korkeisiin tuotantokustannuksiin.

Suomessa maatalouden tukien merkitys on erittäin suuri maatilojen kannattavuudelle ja siten kotimaisen ruuantuotannon ylläpitämiselle. Ilman tukivälineitä ruuan alkutuotanto olisi Suomen olosuhteissa nykyistä paljon vähäisempää ja voimakkaasti keskittynyttä, sillä pelkästään markkinatuotoilla ei pystytä kattamaan keskeisten elintarvikeraaka-aineiden korkeita tuotantokustannuksia.

Tukimäärät jakautuvat aiempien vuosien tapaan

Pohjoisen tuen määrä on noin kuusi miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2020. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä on sama kuin vuonna 2020 siirtymäkauden 2021-2022 EU-asetuksen mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan. Litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Vuoden 2022 alussa maksetaan litratuen jälkierä, jolla varmistetaan käytettävissä olevan tuen täysimääräinen käyttö.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle EU:n siirtymäkauden asetuksen ja Euroopan komission päätöksen perusteella. Tukimäärät kokonaistasolla pysyvät samoina kuin vuonna 2020. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki nousee yhden euron viitemäärän yksikköä kohti. Kasvihuonetuotannon tuessa pinta-alaa kohti maksettavat tuet ovat vuoden 2020 alkuperäisiä tukitasoja alemmalla tasolla, koska tukikelpoinen kokonaisala on ollut kasvussa. Puutarhatalouden varastointituessa tukitasot ovat samat kuin vuoden 2020 alkuperäiset tasot.

Komission vuonna 2014 hyväksymän Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelman vuoden 2020 ehtoja sovelletaan EU:n siirtymäkauden asetuksen mukaisesti vuoden 2022 loppuun asti. Tukijärjestelmän jatkoa vuoden 2022 jälkeen valmistellaan nyt alkaneen siirtymäkauden aikana.

Pohjoisiin nautatukiin korotuksia - muut tuet ennallaan

Teurashiehojen, emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien tuet nousevat hieman vuoden 2020 tasolta. Uuhien ja kuttujen tuet säilyvät ennallaan. Emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien tuen korotuksen keskeisenä perusteena on EU:n kokonaan rahoittaman tuen vastaava aleneminen vuosien 2020 ja 2021 välillä. Lisäksi sonnien ja härkien pohjoinen tuki on mitoitettu siten, että tuen kokonaismäärä on EU:n kokonaan rahoittama nautapalkkio huomioon ottaen pohjoisen tuen C-tukialueella vähintään samalla tasolla kuin EU-palkkio Etelä-Suomessa AB-alueella. Teurashiehojen tuen korottamisella turvataan tuotannon jatkuvuutta.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta yhden euron korkeampi kuin vuonna 2020. Rajoitteen ylittävien viitemäärien tukitaso on laskennallisesti samalla tasolla kuin tuotannosta irrotettu tuki Etelä-Suomessa. Myös näiden yksiköiden tuki nousee yhden euron viitemäärän yksikköä kohti. Eläinyksiköinä lasketut viitemäärät vahvistettiin sikojen ja siipikarjan kasvattajille tilakohtaisesti, kun tuotannosta irrotettu tuki otettiin käyttöön vuodesta 2009 alkaen. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin tällöin porrastaa tilakoon mukaan.

Pohjoisessa hehtaarituessa, yleisessä hehtaarituessa ja nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaisessa pohjoisessa tuessa tukitasot säilyvät samoina kuin vuonna 2020. Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet ovat vuotta 2020 alemmalla tasolla viljelyalojen muutosten ja tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347

Sähköposti: [email protected]

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous Tuet hallitus