Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Stuorraspiriid jagi 2019 dagahan vahágiid máksin álggahuvvo árabut cuoŋománu álggus

Maa- ja metsätalousministeriö
23.3.2020 14.38
Dieđáhus

Buot stuorraspiriid dagahan vahágiin badjel 90 proseantta šaddet boazodollui. Stuorraspiret dagahedje Suomas 2019 sulaid 7,5 miljon euro vahágiid. Borramušdoaimmahat álggaha buhtadusaid máksima árabut go dábálaččat 2.4. rájes. Buot vahágat, maiddái boazovahágat máksojuvvojit dievas mearis. Boazodoalu vahágat ledje 6,0 miljon euro.

Borramušdoaimmahat álggaha dán giđa stuorraspiriid dagahan buhtadusaid máksima árabut cuoŋománu álggus.

Buot stuorraspiriid dagahan vahágiin badjel 90 proseantta šaddet boazodollui, mii gillá dál maiddái muohtadilis ja korona mielddisbuktán váttisvuođain restoráŋŋavuovdimii. 

Dušše jagi 2019 boazovahágiin bálgosiidda máksojuvvon sulaid 2,2 miljon euro miessedáhpabuhtadus máksojuvvo maŋŋeleappos. Buhtaduselemeantta máksin gáibida fuođđovahátlága nuppástusa miessejápminproseantta beaivádeapmin. Ásahusevttohus lea báráige cealkámušjorrosis 8.4. rádjai. Miessedáhpabuhtadus máksojuvvo Bálgosiid ovttastussii seammás go ásahusa nuppástus lea dohkkehuvvon riikkabeivviin. Ovttastus juohká buhtadusa ovddasguvlui bálgosiidda.

Stuorraspiriid dagahan oktiirehkenastojuvvon vahágat njidje 0,2 miljon euro jagis 2018, goas buhtadusat máksojuvvojedje 7,7 miljon euro. Boazodoalu vahágat njidje 7,2 miljovnnas 6,9 miljon euroi. Stuorraspiriid dagahan gilvvabáiki-, ealli- ja luovosopmodatvahágat ledje jagi 2019 oktiibuot sulaid 0,6 miljon euro.

Jagi 2020 bealde dáhpáhuvvan stuorraspiriid dagahan beana-, ruovttuealli-, mieđašeatne- ja luovosopmodatvahágiid buhtadusaid sáhttá máksit ohccái dievasmearis seammás buhtadusohcamušaid gieđahallama maŋŋá. Boazo- ja gilvvaeanavahágat máksojuvvojit ain vahátjagi čuovvovaš jagi, go guktuin leat rehkenastimii vuođđuduvvan elemeanttat, mat eai leat dieđus ohcamuša guođedettiin.

Lassidieđut:
Sierraáššedovdi Jussi Laanikari, t. 0407336229, [email protected]
Ministara sierraveahkki Teppo Säkkinen, t. 05051 62868, [email protected]

Piäđui ive 2019 tovâttem vahâgij mäksim álgá tolebiššáá cuáŋuimáánu aalgâst

Paijeel 90 prosenttid puoh piäđui tovâttem vahâgijn čyeccih puásuituálun. Piäđuh tovâttii Suomâst ive 2019 suullân 7,5 miljovn euro vahâgijd. Purrâmušvirgádâh aalgât sajanmáávsui mäksim tolebiššáá 2.4. rääjist. Puoh vahâgeh, meiddei puásuivahâgeh, máksojeh tievâsmiärálávt. Puásuituálu vahâgeh lijjii 6,9 miljovn eurod.

Purrâmušvirgádâh tooleed taan kiiđâ mäksimnáál piäđui tovâttem sajanmáávsui mäksim cuáŋuimáánu aalgân.

Paijeel 90 prosenttid puoh piäđui tovâttem vahâgijn čyeccih puásuituálun, mii killáá tääl meiddei muotâtiileest já korona tovâttem vädisvuođâin raavvâdviäsuvyebdimist.

Tuše ive 2019 puásuivahâgijn palgâsáid mäksimnáál suullân 2,2 miljovn euro vyesihiävusajanmáksu máksoo maŋeláá. Sajanmáksuelement mäksim váátá pivdoelleevaahâgasâttâs nubástus vyesijámuprosenttij peividem várás. Asâttâshammiittâs lii tääl celkkimnáál 8.4. räi. Vyesihiävusajanmáksu máksoo Palgâsij ovtâstusân tállân, ko asâttâs nubástus lii tuhhiittum statârääđist. Ovtâstus juáhá sajanmáávsu ain palgâsáid.

Piäđui tovâttem oohtân rekinistum vahâgeh kiäppánii 0,2, miljovn euro ivveest 2018, kuás sajanmáávsuh máksojii ohtsis 7,7 miljovn euro. Puásuituálu vahâgeh kiäppánii 7,2 miljovnist 6,9 miljovn euron. Piäđui tovâttem viljâlem-, ellee- já pođoinjâsvahâgeh lijjii ive 2019 ohtsis suullân 0,6 miljovn eurod.

Ive 2020 peln tábáhtum piäđui tovâttem peenuv-, päikkiellee-, mietâmiäđušijn- já pođoinjâsvahâgij sajanmáávsuid puáhtá mäksiđ occei tievâsmiärálávt tállân sajanmáksu-ucâmušâi kieđâvuššâm maŋa. Puásui- já viljâlemvahâgeh máksojeh ain vaahâgive čuávuváá ive, ko kuohtuin láá reknistemelementeh, moh iä lah tiäđust ko ucâmušah kuáđđojeh.

Lasetiäđuh:
Spesialäššitobdee Jussi Laanikari, p. 0407336229, ovdânommâ.suhânommâ@mmm.fi
Minister spesiališedeijee Teppo Säkkinen, 05051 62868, ovdânommâ.suhânommâ@mmm.fi

Jõnn žeevji eeʹjj 2019 tuejjeem skääđai mähssmõõžž ääʹjee nuʹtt, što tõt älgg njuhččmannu aalǥâst

Pâʹjjel 90 proseʹntted pukin jõnn žeevji tuejjeem skääđain šâʹdde puäʒʒtallu. Jõnn žeevai tuejjee Lääʹddjânnmest eeʹjj 2019 nuʹtt 7,5 miljoon eeuʹr skääđaid. Ruokavirasto alttad koʹrvvõõzzi mähssmõõžž ääiʹjben 2.4. ääʹljeeʹl. Pukid skääđaid, mieʹldd looǥǥeeʹl puäʒʒskääđaid, määuʹset tiuddmeärrsiʹžžen. Puäʒʒtääl skääđ leʹjje 6,9 miljoon euʹrred.

Ruokavirasto ääʹjad tän ǩiiđ jõnn žeevji tuejjeem koʹrvvõõzzi mähssmõõžž njuhččmannu aʹlǧǧe.

Pukin jõnn žeevji tuejjeem skääđain pâʹjjel 90 proseʹntted šâʹdde puäʒʒtallu, mii ǩeâllai ååʹn še muõttvueʹjjest da korona šõõddtem vaiggâdvuõđin poorrâmpaaiʹǩid kaaupšummšest.

Eeʹjj 2019 puäʒʒskääđain määuʹset mâʹŋŋlakast tåʹlǩ vueʹssläppjemkoʹrvvõõzzid. Paalǥâskooʹddid määuʹset teʹl koʹrvvõõzzid nuʹtt 2,2 miljoon euʹrred. Koʹrvveemelemeeʹnt mähssmõš ooudald šiilskääđđasetõõzz muttâz vueʹssjääʹmmemproseeʹnti peeiʹvtem diõtt. Asetõshäämas lij ååʹn ceäʹlǩǩemnalla 8.4. räjja. Vueʹssläppjemkoʹrvvõõzz määuʹset Paalǥâskooʹddi õhttõʹsse tâʹlles, ko asetõõzz muuttâs lij primmum riikksuåvtõõzzâst. Õhttõs juâkk koʹrvvõõzz ooudårra paalǥâskooʹddid.

Jõnn žeevji tuejjeem õʹhttelaʹsǩǩuum skääđ ǩeäppne 0,2 miljoon euʹrred eeʹjjest 2018, kuäʹss koʹrvvõõzzid maʹhsseš õhttsiʹžže 7,7 miljoon euʹrred. Puäʒʒtääl skääđ ǩeäppne 7,2 miljoonâst 6,9 miljoon eurra. Jõnn žeevji tuejjeem šâddeem-, jieʹlli- da pååđjällmõš-skääđ leʹjje eeʹjj 2019 õhttsiʹžže nuʹtt 0,6 miljoon euʹrred.

Eeʹjj 2020 peäʹlnn šõddi jõnn žeevji tuejjeem piânnai-, žeeʹvet-, miõttsaž- da pååđjällmõš-skääđai koʹrvvõõzzid vueiʹtet mäʹhssed ooccja tiuddmeärrsiʹžžen tâʹlles koʹrvveemooccmõõžži ǩiõttʼtõõllâm mâŋŋa. Puäʒʒ- da šâddeemskääđaid määuʹset õinn skääđđeeʹjj čuâvvai eeʹjjest, ko kuhttuin lie laʹsǩǩeemnallšem elemeeʹnt, kook jie leäkku teâđast ooccmõõžž kueʹđeen.

Lââʹssteâđ:
Spesiaaläʹšštobddi Jussi Laanikari, teʹl. 0407336229, risttnõmm.sokknõ[email protected]
Ministeeʹr spesiaalvieʹǩǩteei Teppo Säkkinen, teʹl. 05051 62868, risttnõmm.sokknõ[email protected]

Eläimet ja kasvit Riista
Sivun alkuun