Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Förslag till reform av konst- och kulturinstitutionernas finansiering färdigt

Undervisnings- och kulturministeriet
17.1.2018 10.30
Pressmeddelande
Arbetsgruppens förslag skickas ut på en omfattande remissrunda.

En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet föreslår att den nuvarande teater- och orkesterlagen ersätts med en lag om främjande av utövande konst. Lagen ska omfatta alla former av utövande konst. Arbetsgruppen föreslår också en helhetsreform av museilagen. Finansieringen ska enligt förslaget beviljas både som kalkylerade statsandelar och som olika behovsprövade stöd. Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till minister Sampo Terho.

Arbetsgruppen föreslår att konst- och kulturinstitutionernas finansiering ska grunda sig på en kalkylerad statsandel och på kompletterande behovsprövade stöd. Beräkningen av statsandelarna ska enligt förslaget grunda sig på priset per enhet och på antalet årsverken. Beräkningen ska regleras i undervisnings- och kulturväsendets förnyade finansieringslag. Rätten till statsandel för utövande konst ändras så att den beviljas för viss tid. Enligt förslaget ska rätten till statsandel för tre respektive sex års tid beviljas på villkor som skiljer sig från varandra. Besluten om museernas rätt till statsandelar ska enligt förslaget vara i kraft tills vidare.

Utövande konst ska få ett gemensamt pris per enhet. När priset per enhet räknas ut ska man enligt förslaget ta i bruk en modell med viktningskoefficienter, som beaktar verksamhetens art. Enligt förslaget ska man också kunna vikta priset per enhet på kulturpolitiska grunder. Statsandelsprocenten är enligt förslaget 39. Beviljandet av finansieringen grundar sig enligt förslaget på en tre- eller sexårig finansieringsplan.

Man föreslår att kriterierna för erhållande och för beviljande av verksamhetsbidrag för det fria fältet ändras. Verksamhetsbidrag beviljas för ett eller för tre år i sänder och villkoren för att få understöd ska variera beroende på vilket understöd det är frågan om. Dessutom ska det finnas femåriga utvecklingsbidrag. Därtill kan verksamhetsbidrag också kunna beviljas ett produktionshus eller en produktionsplattform. De aktörer som inte uppfyller villkoren för att få verksamhetsbidrag ska enligt förslaget kunna beviljas specialunderstöd av engångskaraktär.

Arbetsgruppen föreslår att muséernas statsandel ska bestå av s.k. basfinansiering samt av uppgiftsspecifik finansiering för museer med regionalt respektive riksomfattande ansvar. Enligt förslaget ska de här museerna ersätta det nuvarande systemet med landskaps- och regionmuséer och det särskilda systemet med riksomfattande specialmuseer. Dessutom föreslås att man genom lag föreskriver om uppgifter och villkor för de nya ansvariga museerna och att de ska förhandla med Museiverket om treåriga verksamhetsplaner.

Statsandelsprocenten för museernas basfinansiering sa enligt förslaget uppgå till 37. För museer med regionalt ansvar föreslås den uppgiftsbaserade andelen av statsandelen uppgå till 85 procent. Den uppgiftsbaserade finansieringen för museer med riksomfattande ansvar ska enligt förslaget beviljas i form av en höjning med ett visst belopp. Beviljandet av finansieringen för alla museer ska enligt förslaget grunda sig på en treårig finansieringsplan. Utöver statsandelen ska museerna kunna beviljas behovsprövad projektfinansiering.

I arbetsgruppens förslag ingår fem avvikande åsikter. Nästa steg är att förslaget skickas ut på en omfattande remissrunda.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte under sommaren 2016 en arbetsgrupp för att bereda en reform av konst- och kulturinstitutionernas finansiering. Den bredbasiga arbetsgruppen, där aktörsfältet är representerat på ett omfattande sätt, har haft ett tätt samarbete med aktörsfältet. Under det första skedet utformade arbetsgruppen, med facilitering av Sitra, kulturpolitiska teser och huvudprinciper för reformen. Den här delen av arbetet blev färdig i februari 2017.

Under det andra skedet har arbetsgruppen berett ett förslag till reform av finansieringssystemet och lagstiftningen. Reformen omfattar den nuvarande museilagen, teater- och orkesterlagen samt lagen om undervisnings- och kulturväsendets finansiering. Arbetsgruppens förslag har beretts som en regeringsproposition. I förslaget ingår en promemoria om en helhetsreform av finansieringen av utövande konst och av museerna, inklusive utvecklandet av det finansieringssystemet som grundar sig på prövning samt finansieringsbehov i anslutning till verkställandet av reformen.

Arbetsgruppens förslag till reform av det statliga finansieringssystemet för utövande konst och för museer (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:1) på finska, innehåller även lagförslagen på svenska.

Mer information: arbetsgruppens ordförande, överdirektör Ritta Kaivosoja (UKM), tfn 02953 30129

Se även

Kultur Sampo Terho
Sivun alkuun