Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Mediefostran viktig enligt biblioteken

Undervisnings- och kulturministeriet
6.8.2012 14.00
Nyhet

Biblioteken betraktar mediefostran som överlag viktig. De mest centrala temana för mediefostran anses vara informationshanteringsfärdigheter samt att göra skillnad mellan fakta och fiktion. Det viktigaste målet för mediefostran anses vara att inspirera till läsning och stödja läsintresset. Målgruppen för mediefostran anses i första hand vara barn i åldern 9-12 år.

Det här framgår av en utredning om bibliotekens mediefostran som utfördes under våren 2012. I utredningen kartlades attityder och uppfattningar om mediefostran, kännedomen om de riksomfattande projekten och materialet för mediefostran och genomförandet av mediefostran i bibliotekens vardag.

Enligt resultaten har 81 procent av biblioteken deltagit i något riksomfattande, regionalt eller lokalt mediefostringsprojekt under de sista två åren. En relativt liten del av de som svarade på enkäten har bekantat sig närmare med materialen eller projekten i anslutning till mediefostran. De klart viktigaste hindren för bibliotekens mediefostran anses vara bristen på tid och den fåtaliga personalen. Kundernas eller ledningens attityder betraktas endast sällan som betydande hinder för mediefostran.

Det vanligaste arbetssättet för bibliotekens mediefostran är skolbesök. Det är också ganska vanligt med sagostunder. Endast få bibliotek ordnar regelbundet olika kurser eller verkstäder. Den vanligaste målgruppen för mediefostran är 9-18-åringar. En femtedel av biblioteken erbjuder även barn under 8 år regelbunden mediefostran. Internet behandlas regelbundet i något under hälften av biblioteken. Film, musik, spel, tv, reklam och radio är relativt sällan tema för mediefostran.

I en fjärdedel av biblioteken har mediefostran eller främjande av medialäskunnighet angetts i uppgiftsbeskrivningen för någon som hör till personalen. I något under en femtedel av biblioteken antingen ingick mediefostran i verksamhetsplanen eller så har man utarbetat en separat plan för mediefostran.

Man har inte tidigare kartlagt mediefostrans situation i de allmänna biblioteken. Syftet med utredningen om bibliotekens mediefostran var att få information om situationen beträffande mediefostran inom de finländska kommunernas biblioteksväsende samt effekten av undervisnings- och kulturministeriets åtgärder. Ministeriet har under flera år stött utvecklingen av mediefostran i allmänna bibliotek i syfte att främja media- och informationsläskunnighet.

Målgruppen för undersökningen var samtliga finländska kommuners biblioteksväsende. Förfrågan riktades i första hand till biblioteksdirektörerna. Undersökningsmaterialet insamlades i form av en webbförfrågan 27.3 - 16.4.2012. Svarsprocenten var 41.

Ytterligare information: projektplanerare Leena Rantala (UKM), tfn 0295 3 30269 / 050 452 0221

  • Biblioteken och medierna 2012. Utredning om mediefostran i allmänna bibliotek Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:23

Sivun alkuun