Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Statsandelen för grundläggande konstundervisning borde höjas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2019 14.01 | Publicerad på svenska 10.6.2019 kl. 14.17
Pressmeddelande

Enligt utredare Anniina Suominen behöver kunskapsunderlaget som gäller helhetsbilden av den grundläggande konstundervisningen utvecklas. Det behövs en arbetsgrupp som fokuserar på en nationell utveckling av den grundläggande konstundervisningen. Den lektionsspecifika statsandelen för den grundläggande konstundervisningen borde höjas i statens budgetproposition med minst 6 000 000 euro (en ökning på 137 000 statsandelstimmar). Syftet med det ökade anslaget är att jämna ut ojämlikheter mellan olika konstområden, att förbättra tillgången till grundläggande konstundervisning, ett mångsidigare utbud samt att möjliggöra att nya läroanstalter tas med i statsandelssystemet. Man borde också avlägsna indelningen mellan musik och övriga konstområden.

Utredaren föreslår att man övergår till ett flerårigt finansieringssystem mångsidigare kriterier för fördelningen av finansieringen. Det borde bli lättare att ansöka om tillstånd att ordna utbildning och kostnaderna borde sänkas. Alla tillstånd att ordna utbildning med grundläggande konstundervisning borde beviljas på nytt. Tillståndet skulle beviljas på basis av ansökan och på gemensamma kriterier för nya sökande och anordnare som beviljats tillstånd tidigare. Enligt förslaget ska behandlingen av tillståndsansökan vara avgiftsfri för de som innehar ett tidigare tillstånd. Därutöver ska priset sänkas för tillstånd att ordna ny utbildning samt för att göra ändringar i tillståndens uppgifter.

Det finns skäl att övergå till en modell där man på ett likvärdigt sätt utvärderar tillstånden för alla utbildningar och som förutsätter att man vid undervisnings- och kulturministeriet på nytt granskar och godkänner alla tillstånd att ordna utbildning.

Då man fattar beslut om statsandelarna för 2020 ändras den så kallade riktlinjen om 7 procent och det tillåts inte längre att antalet undervisningstimmar underskrids. De så kallade frigjorda timmarna riktas till de läroanstalter där undervisningen är knapp inom något område och/eller de läroanstalter man inte tidigare har kunnat bevilja finansiering.

Ministeriet bör bereda riktlinjer som gör det möjligt att bevilja tillstånd för nya utbildningar och att de tas med i statsandelssystemet på basis av en skälig procentuell andel av undervisningstimmarna (en s.k. miniminivå) i förhållande till utbildningsanordnarens helhetstimantal.

Enligt förslaget ska beviljandet av tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning inte framöver  vara förknippat med att statsandelen (57 %) täcker nästan 100 procent av det förverkligade antalet undervisningstimmar i grundläggande konstundervisning, utan utbildningsanordnaren ska även kunna få partiellt stöd för det antal undervisningstimmar som ordnas.

Den grundläggande konstundervisningen borde bli en del av statistiktjänsten Vipunen och registret för studieprestationer Koski.

Rätten att få lektionsspecifik statsandel förutsätter undervisnings- och kulturministeriets tillstånd att ordna utbildning. Tillstånd kan beviljas inom ramen för statsbudgeten. Enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturväsendet (finansieringslagen) bestäms finansieringen av driftskostnaderna på basis av kalkylerade grunder. Vid finansieringen av lektionsspecifik grundläggande konstundervisning bestäms finansieringen på basis av antalet undervisningstimmar och priset per enhet som slagits fast per undervisningstimme. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är ändå minst 74,92 euro.

Anlaget i statens budgetproposition 2019 för lektionsspecifik statsandel för grundläggande konstundervisning uppgår till 78 705 000 euro. Antalet bekräftade statsandelsgrundande lärotimmar för 2019 uppgår till totalt 1 793 800 timmar. Av anslaget för grundläggande konstundervisning riktas 92% till musikläroanstalter och 8 % till andra konstområden.

Utredaren föreslår att den lägsta möjliga nivån för det genomsnittliga priset per enhet för en lektion i grundläggande konstundervisning höjs till samma lägsta möjliga ersättningsnivå som priset per enhet för medborgarinstitutens undervisningstimmar, 82,91 euro. Det totala statsunderstödsbeloppet som riktas till grundläggande konstundervisning av såväl undervisnings- och kulturministeriet som  Utbildningsstyrelsen borde höjas från nuvarande  1,45 miljoner till 2 miljoner euro. Man borde därutöver regelbundet granska hur anslagen riktas såväl inom specialområden som inom den allmänna läroplanen.

Den invånarspecifika statsandelen som beviljas till kommunerna av finansministeriet borde överföras till att administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Den invånarspecifika statsandelen för grundläggande konstundervisning som beviljas till kommunerna höjas till 2.8 euro/invånare.

Ministeriet kommer att be om utlåtanden via utlåtandetjänsten utlåtande.fi senast 30.8.2019.

Nuläget

Den grundläggande konstundervisningen är i internationell jämförelse en unik statlig struktur som möjliggör målmedveten konsthobbyverksamhet till ett skäligt pris och på lång sikt. Utbildningsstyrelsen slår fast grunderna för den nationella läroplanen för grundläggande konstundervisning. De senaste grunderna för läroplanen är från 2017 och de läroanstaltsspecifika läroplanerna som gjorts upp enligt den  togs i bruk fr.o.m. den 1 augusti 2018.

Grunderna för den nuvarande läroplanen har beviljats för nio konstområden, nämligen: arkitektur, bildkonst, handarbete, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst. Grunderna för läroplanen har delats upp i två lärostrukturer: allmänna och fördjupade lärokurser. För tillfället studerar 44% av de elever som deltar i grundläggande konstundervisning ämnet som fördjupad lärokurs och 26 % deltar i den allmänna lärokursens undervisning. Ca 30 procent deltar i grundläggande konstundervisning för småbarn. Den kalkylerade omfattningen för grundläggande konstundervisning inom den fördjupade lärokursen är 1300 timmar och inom den allmänna lärokursen 500 timmar.  

Grundläggande konstundervisning erbjuds i ca 80 procent av kommunerna i 384 läroanstalter. Ca 47 % av de läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning, och som omfattas av den lektionsspecifika statsandelen för grundläggande konstundervisning, drivs av kommunerna.

Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Upplysningar: Hanna Koskimies, överinspektör, tfn 02953 30048

På andra webbplatser

 
Sivun alkuun