Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Terveysliikuntahankkeita palkittiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.1.2014 13.00
Uutinen

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä Kouvolan kaupungin liikuntapalvelujen Laatuelämää liikunnasta -hankkeen, jyväskyläläisen Landis+Gyr Oy:n Manage Health Better -hankkeen sekä Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n Äijissä on energiaa -hankkeen.

Lisäksi liikunnan olosuhteiden edistäjänä palkittiin Joensuun kaupunki laaja-alaisesta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä arki- ja lähiliikunnan olosuhteiden kehittämisessä.

Palkinnot luovuttivat kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja peruspalveluministeri Susanna Huovinen KKI-ohjelman vuosipäivänä 29.1.2014 Helsingissä Aleksanterin teatterissa.

Palkittavien hankkeiden arviointiperustelut

Landis+Gyr Oy:n
Manage Health Better -hankkeessa on edistetty jyväskyläläisen energiamittausalan yrityksen henkilöstön hyvinvointia monipuolisesti työyhteisöliikunnan, motivoinnin, mittaamisen ja seurannan avulla.

Hankkeessa on tavoitettu työterveyshuollon avulla KKI-kohderyhmää, jolle on tarjottu mahdollisuus Mobra Finland Oy:n järjestämään puolen vuoden mittaiseen henkilökohtaiseen etävalmennusohjelmaan. Valmennusohjelman aluksi ja lopuksi koko henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus terveysmittauksiin ja kuntotesteihin. Erityisen ansiokkaita ovat olleet ne mahdollisuudet, joita on tarjottu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työntekijöille ohjaten heitä pysyviin elämäntapamuutoksiin.

Hankkeessa on järjestetty erilaisia lajikokeiluja, teemaviikkoja ja hyvinvointiluentoja ja näin monipuolistettu työyhteisön liikuntakulttuuria. Hikiliikunnan lisäksi hankkeessa on onnistuneesti huomioitu muita hyvinvoinnin osa-alueita, kuten palautumista ja stressittömyyttä. Kaikessa järjestetyssä toiminnassa on johtolankana ollut positiivisuus, rentous ja kannustavuus ottaen huomioon kunkin omat lähtökohdat. Itsestään ja terveydestään voi pitää huolta myös pienin arkisin teoin: vähemmän on enemmän.

Talouden muutoksiin on reagoitu hyvällä suunnittelulla ja luovilla ratkaisuilla esimerkiksi tila-muutoksissa. Työyhteisöliikunnan juurruttamista on tehty jatkamalla suosittuja liikuntaryhmiä sekä kokoamalla liikuntateemalle oma sivusto yrityksen intranetiin. Hanke on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä, positiivista mielialaa, innostuneisuutta ja hyvinvointia koko työyhteisöön.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat olleet Jyväskylän Työterveys ry, Mobra Finland Oy, Liikemies Ossi Valpio, Keski-Suomen Liikunta ry ja vakuutusyhtiö Ilmarinen.

KKI-ohjelma palkitsee Landis+Gyr Oy:n monipuolisesta, innostavasta ja luovasta koko henkilöstölle suunnatusta Manage Health Better -hankkeesta, joka huomioi ansiokkaasti erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia, laajentaa yrityksen liikuntakulttuuria ja tavoittelee toiminnan jatkuvuutta.

Kouvolan kaupungin terveyden ja liikunnan edistämisen yksikön Laatuelämää liikunnasta -hanke on esimerkki monivuotisesta pitkäjänteisestä työstä terveysliikunnan edistämisessä ja kiinnittämisessä kunnan peruspalveluihin. Kouvolan KKI-toiminnalla on pitkät perinteet, jotka juontavat aina KKI-ohjelman perustamisvuoteen 1995 saakka.

Hankkeen laaja toiminta on ulottunut ohjattujen liikuntaryhmien ja yksilöohjauksen järjestämisestä terveysliikunta- ja hyvinvointiluentoihin, liikuntaneuvontaan ja Kouvolan alueen terveysliikuntaverkoston kehittämiseen. Hanke on vuosien aikana tavoittanut yhdenvertaisesti kaikki kaupunkilaiset.

Säännöllinen ja ympärivuotinen liikuntatoiminta on elänyt ajassa ja säilyttänyt uudistumis- ja kehittymiskykynsä vuodesta toiseen. Hankkeessa on järjestetty monipuolista toimintaa useille eri kohderyhmille, joita yhdistää terveyden kannalta liian vähäinen liikkuminen. Hankkeessa on löydetty yhteistyökumppaneiksi toimijoita, jotka tuntevat ja tavoittavat eri kohderyhmiä ja voivat osaltaan tukea liikunnan aloittamista oman toimintansa ohessa. Liikuntatoiminnassa on huomioitu esimerkillisesti erilaisten liikkujien toiveet ja tarpeet, niin että esimerkiksi miehille, ylipainoisille, työttömille, maahanmuuttajille, ikääntyneille ja erityisliikkujille on ollut omat ryhmänsä.

Hanke on lisännyt yhteistyötä niin kunnan terveysliikuntatoimijoiden kuin eri hallinnonalojen välillä. Hankkeen yhteistyötahoja ovat olleet Kouvolan kaupungin terveydenhuolto, urheiluseurat, työttömien pajat sekä maahanmuuttopalvelut.

KKI-ohjelma palkitsee Kouvolan kaupungin terveyden ja liikunnan edistämisen yksikön monipuolisesta ja pitkäjänteisestä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa eri kohderyhmille järjestävästä, terveysliikuntaverkostostoa kokoavasta sekä liikuntaneuvontaa ansiokkaasti juurruttaneesta Laatuelämää liikunnasta -hankkeesta.

Savonlinnan Seudun Liikunta ry on huomioinut jo usean vuoden ajan mieskohderyhmää erinomaisesti toimineissa hankkeissaan. Hankkeiden toiminta kannustaa jatkuvasti uusia miehiä eri elämäntilanteissa ja ikäryhmissä liikunnan pariin.

Äijissä on energiaa -hankkeen perusidea on yksinkertainen ja toimiva. Miehille on järjestetty erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joista kukin voi löytää itselleen sopivan. Ikähaitari liikuntaryhmissä vaihtelee 40–70 vuoden välillä. Omat liikuntaryhmänsä on ollut työttömille, maahanmuuttajille sekä 60+-ryhmälle. Toiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Lajivalikoima on kattanut sählyä, lentopalloa, kuntosaliharjoittelua sekä erilaisia lajikokeiluja.

Hankkeessa on tärkeässä roolissa itse liikunnan lisäksi ryhmien sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, mikä on lisännyt kohoavan fyysisen kunnon ja pudonneen painon lisäksi innostuneisuutta ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Lisää liikkujia on tavoitettu perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta liikkumisreseptillä, työpaikoilta, kaveripiireistä ja puskaradion kautta. Yhteisölliseen ja mukavaan toimintaan on ollut helppo tulla mukaan uutenakin liikkujana.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja Savonlinnan kaupungin liikuntatoimen kanssa.

KKI-ohjelma palkitsee Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n miehiä menestyksekkäästi eri ikäryhmissä ja eri elämäntilanteissa monen vuoden ajan liikuttaneesta ja inspiroineesta Äijissä on energiaa -hankkeesta.

Joensuun kaupungissa tehdään arki- ja lähiliikunnan olosuhteiden edistämisessä yhteistyötä poikkihallinnollisesti eri sektorirajat ylittäen.

Joensuun valtuusto hyväksyi muutama vuosi sitten palveluverkkosuunnitelman työkaluksi kuntaliitoksen tuomiin haasteisiin laajentuneessa kuntarakenteessa. Suuntaviivoissa ja perusteluissa mainitut kuntalaisten näkökulman huomioiminen, saavutettavuus ja alueellinen tasavertaisuus löytyvät myös kunnan liikuntapaikkasuunnitelmasta.

Joensuussa tehtiin kokonaisvaltainen kartoitus kaupungin lähiliikuntapaikkojen nykytilasta kattaen yli 70 kohdetta. Kartoituksen laatimiseksi perustettiin poikkihallinnollinen lähiliikuntaryhmä, joka jatkaa yhä toimintaansa päivittämällä vuosittain suunnitelmaa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaiseksi. Kartoituksen pohjalta laadittiin kaupunkitasoinen lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma ohjaamaan rakentamista ja kehittämistä. Toteutusprosessi kokosi ja sitoutti kaupungin keskeiset toimijat yhteen.
Kuntalaisten arjen päivittäisen aktiivisuuden lisäämiseksi Joensuun seudulla käynnistettiin kaksivuotinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hanke, joka päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankkeen tavoitteita ovat olleet muun muassa kävely- ja pyöräilymatkojen lisääntyminen ja liikenneturvallisuuden parantuminen, työmatkansa kävelevien tai pyöräilevien kuntatyöntekijöiden määrän kasvaminen, kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen koulu- ja opiskelumatkoissa, seudun asukkaiden tyytyväisyyden kasvu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kokeman turvattomuuden vähentyminen. Tärkeää on ollut luoda kannustava ilmapiiri lisäten samalla tietoisuutta kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä niin päätöksentekijöiden, kuntien viranhaltioiden, yksityisten toimijoiden kuin asukkaiden keskuudessa.

Yksi tärkeä tavoite hankkeessa on ollut kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tunnustaminen poikkihallinnolliseksi tehtäväksi Joensuun seudun kuntien toimiessa esimerkinnäyttäjinä ja yli sektorirajojen toteutettavien toimenpiteiden koordinoijina.

Infrastruktuuriin, yhdyskuntarakenteeseen ja palveluverkkoon liittyviä toimenpiteitä on edistetty samanaikaisesti Joensuun kävely- ja pyöräilystrategian mukaisesti osana liikennejärjestelmätyötä. Paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntemusta, resursseja ja verkostoja onkin hyödynnetty tehokkaasti kävelyn ja pyöräilyn edistämisen jalkauttamisessa käytännön toiminnaksi. Yhteistyöverkosto on hankkeen aikana laajentunut ja tiivistynyt. Toimia on kohdennettu yhteistyössä esimerkiksi taloyhtiöille, ekaluokkalaisten vanhemmille, työnantajille ja koululaisille. Kuntalaisille on laadittu pyöräilykarttoja, järjestetty teemalenkkejä ja toritapahtuma lisäämään kävelyä ja pyöräilyä. Hankkeessa on luotu pysyviä toimintamalleja Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsee vuoden 2013 liikunnan olosuhteiden edistäjänä Joensuun kaupungin laaja-alaisesta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä liikunnan olosuhteiden kehittämisessä.

www.kki.likes.fi  

Palaa sivun alkuun