Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Opetusministeri Li Andersson: Yksikään lapsi tai nuori ei saa jäädä nälkäiseksi koronaepidemian takia

Opetus- ja kulttuuriministeriö
15.4.2020 16.37
Kolumni
Ministeri Li Andersson

Opetus ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen kunnilta keräämien tietojen mukaan noin puolet kunnista tarjoaa myös poikkeusoloissa kouluruoan kaikille halukkaille ja lisäksi noin neljännes tarjoaa kouluruokaa osalle etäopetuksessa olevista oppilaista ja opiskelijoista esimerkiksi tarveperusteisesti. Kyselyn mukaan tilanne kunnissa on siis monin osin hyvä, mutta haluan korostaa, että kouluruoan jakelu olisi tärkeää saada käyntiin sitä tarvitseville etäopetukseen osallistuville lapsille ja nuorille myös niissä kunnissa, joissa näin ei vielä tällä hetkellä toimita. Yksikään lapsi tai nuori ei saa jäädä nälkäiseksi koronaepidemian takia.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt jatkuvat vielä monta viikkoa. Kunnilla on voimassa olevan asetuksen mukaan velvollisuus järjestää kouluruokailua myös muille kuin lähiopetuksessa oleville siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla, kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista. Suosittelen opetusministerinä voimakkaasti, että kaikissa kunnissa kartoitetaan kotona opiskelevien lasten tarvetta kouluruokaan, ja järjestetään kouluruokailu omalle kunnalle sopivalla tavalla kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Kouluruokailu on kaikkien lasten oikeus ja se on myös kaikkien kasvua ja yhdenvertaisuutta merkittävällä tavalla turvaava asia. Monissa perheissä taloudellinen tilanne on tiukka ja kouluruokailulla on tästäkin syystä tärkeä rooli perheiden arjessa. Nyt on lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta elintärkeää, että kouluruokailu saadaan jokaisessa kunnassa järjestettyä niin, että yksikään lapsi tai nuori ei jää nälkäiseksi koronaepidemian takia.

Kouluruokailun järjestäminen koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa herättää aiheellisesti paljon kysymyksiä. Maksuton lämmin ateria koulupäivän aikana on yksi osoitus suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisista ja on yksi tasa-arvoisen koulutusjärjestelmämme kulmakivistä.

Suomalaisissa kouluissa eletään tällä hetkellä tilanteessa, jossa alle 10 prosenttia oppilaista on paikalla. Lähiopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailu järjestetään normaalisti tehostetusta hygieniasta huolehtien. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua täytyy puolestaan järjestää siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla, kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää kouluruokailu sellaisilla tavoilla jotka sopivat kunkin kunnan olosuhteisiin. Kouluruokailun järjestämisessä on tärkeää huomioida poikkeusolojen tarkoitus, eli koronavirusepidemian tehokas rajoittaminen. Aterioiden järjestäminen normaaliin tapaan kaikille lapsille johtaisi merkittävään lähikontaktien määrän lisääntymiseen ja siksi siitä on tässä tilanteessa luovuttu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kouluruokaa ei tulisi tarjota etäopetuksessa oleville oppilaille lainkaan, vaan kunkin kunnan on etsittävä tilanteeseen sopiva toteutustapa ja kouluruoan jakelun laajuus.

Osalle lapsista kouluruokailu voi olla päivän ainoa lämmin ateria ja tämän aterian puuttuminen päivittäisistä rutiineista voi haitata lapsen hyvinvointia merkittävästi. Tämän vuoksi opetuksen järjestäjän olisi tärkeää esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä ja järjestää ateria näille oppilaille niissäkin tilanteissa, joissa aterioiden tarjoamista joudutaan lähikontaktien välttämiseksi merkittävästi rajoittamaan. Näin voidaan turvata kouluateria oppilaille, jotka olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa.  Vanhempien tulotietojen kysyminen ei kuitenkaan ole asiallinen tapa selvittää ruuan tarvetta, eikä sille ole myöskään lain tuomia edellytyksiä.  

Koska tilanne koronaviruksen leviämisen suhteen vaihtelee niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin, ei ole tarkoituksenmukaista antaa yleispätevää ohjetta siitä, kuinka ateriointi tulisi järjestää. Opetuksen järjestäjän on toteutettava ateriointi kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti.

Kunnat ja koulut ovat sopeutuneet poikkeusoloihin pääasiallisesti kiitettävän hyvin. Esimerkkejä erilaisista tavoista järjestää kouluruokailu myös poikkeusoloissa löytyy jo paljon. Eräässä kunnassa on esimerkiksi kartoitettu perheiden tarpeita ja haluja saada kouluruokaa etäopiskelun aikana kyselylomakkeen avulla. Ilmoittautuneille on tarjottu mahdollisuus ruokailuun. Toisessa kunnassa on jaettu ruokapaketteja kaikille perheille. Tästä syystä uskon ja myös edellytän, että jokaisessa kunnassa löytyy sopiva tapa järjestää kouluruoka kaikille sitä tarvitseville.

Hallitus suhtautuu poikkeusolojen aiheuttamiin lapsiin ja nuoriin kohdistuviin vaikutuksiin vakavasti ja olemme kehysriihessä sopineet, että päätämme toukokuun lisätalousarviossa  laaja-alaisesta  lasten ja nuorten tukipaketista, jolla hillitsemme niitä negatiivisia vaikutuksia, joita tämä poikkeuksellinen kevät lasten ja nuorten elämiin mahdollisesti aiheuttaa. Tästä kriisistä selvitään, ja kriisin jälkeen on entistä tärkeämpää panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä tasa-arvoiseen koulutukseen.

Opetusministeri

Li Andersson

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus
Sivun alkuun