Hyppää sisältöön

Inreserestriktionerna skärps den 27 januari

Gränsbevakningsväsendetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2021 20.20
Pressmeddelande 5/21
Korona & beslut

Statsrådet beslutade den 22 januari att inreserestriktionerna skärps i Finland. De nya begränsningarna träder i kraft den 27 januari och gäller till och med den 25 februari. Syftet med ändringarna är att minska den trafik som anländer över gränsen, detta för att förhindra att nya varianter av coronavirus sprids. Sjukdomsläget i Finland skiljer sig avsevärt från läget i andra Schengenländer, vilket innebär att den risk för spridning av virusvarianter i Finland som resenärer medför är betydande.

Vid de inre gränserna begränsas pendlingstrafiken ytterligare

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Från och med den 27 januari begränsar Finland inresa från alla Schengenländer.

I fråga om pendlingstrafik som anländer via den inre gränsen tillåts endast nödvändig pendlingstrafik till Finland. Ingen kan själv bestämma hur nödvändig hans eller hennes arbetsresa är.  Som nödvändigt arbete betraktas sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen, som förutsätter arbetsinsatser av en eller flera personer som kommer från ett annat land och arbetet inte kan skjutas upp.  

Arbets- och näringsministeriet för en förteckning över de arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen. En kritisk arbetsuppgift enligt förteckningen innebär dock inte automatiskt att man kan resa in i landet. Arbetsgivaren ska på en separat blankett motivera varför arbetsuppgiften för en arbetstagare som kommer till Finland är kritisk och av sådan art att arbetsprestationen inte kan skjutas upp. En arbetstagare som kommer till Finland ska visa upp blanketten vid gränskontrollen tillsammans med de övriga handlingar som krävs för gränsövergång. 

Ändringarna påverkar inte dem som från Finland pendlar till arbete utomlands. Karantän- och testningsrekommendationerna gäller också finska medborgare som arbetar utomlands.

Man kan komma in i landet av en nödvändig orsak 

Inresa är fortfarande tillåten för personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive prehospital akutsjukvård), yrkesutbildade personer inom äldreomsorgen och transport- och logistikpersonal inom godstrafiken när de utför sina arbetsuppgifter, för myndigheter i nödvändiga tjänsteuppgifter, för diplomater, personal vid internationella organisationer, militär personal och biståndsorganisationers personal när de utövar sina funktioner samt för företrädare för stater som deltar i internationella förhandlingar och personer som deltar i internationella organisationers arbete.

Utländska medborgare får resa in i landet också av nödvändiga och motiverade skäl. Sådana skäl är till exempel inresa för utländska medierepresentanter, transitering i reguljär trafik på flygplatsen, att personen har en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland, egendomsarrangemang i Finland samt att en familjemedlem till en finsk medborgare som är bosatt utomlands anländer till Finland. 

Från Schengenländer som omfattas av begränsningarna och från vissa andra länder (begränsningsklass 1) är det tillåtet för utländska medborgare att resa in i landet av familjeskäl. I begränsningsklass 1 betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar, inklusive far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar. Detta innebär att det inte längre är möjligt att komma till exempel för att träffa syskon eller kusiner på grund av ett släktförhållande.

Från andra tredjeländer som omfattas av begränsningarna (begränsningsklass 2) är det möjligt att komma till landet endast på grund av tvingande familjeärenden (till exempel födelse av eget barn, en nära anhörigs allvarliga sjukdomsfall, eget bröllop, parförhållande). 

Studier i Finland är en godtagbar orsak till att resa in i landet från Schengenländer som omfattas av begränsningarna och från vissa andra länder (begränsningsklass 1).

Inresa är fortfarande tillåten för personer som reser med uppehållstillstånd beviljat av Finland, personer som behöver internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl samt av tvingande personliga skäl.

Vissa specialgrupper kan resa in i landet. Specialgrupper innefattar till exempel aktörer inom kultur, idrott eller näringsliv. Ansökningar som gäller specialgrupper skickas direkt till Gränsbevakningsväsendet per e-post ([email protected]). Den aktör som bjuder in gruppen gör ansökan.

Att höra till en gränsort är inte längre en grund för inresa

Det tidigare beslutet ändras också så att det inte längre är en grund för inresa att höra till en gränsort vid gränsen mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge. I praktiken gäller detta endast andra än finska medborgare. Finska medborgare och personer bosatta i Finland kan fortfarande med stöd av grundlagen passera gränsen. 

Invånarna i gränsorterna har inte heller längre rätt att passera gränsen någon annanstans än via gränsövergångsställena. Denna ändring gäller också finska medborgare som i fortsättningen måste passera gränsen via de gränsövergångsställen som anges i beslutet.  På så sätt har hälsovårdsmyndigheterna så omfattande möjligheter som möjligt att rikta de hälsoåtgärder som behövs till personer som passerar gränsen.  Begränsningarna gäller inte samernas rätt enligt grundlagen att idka sin näring och utöva sin kultur.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter att gälla

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Giltighetstiden för det beslut som fattades den 7 januari förlängs fram till den 25 februari. Från och med den 27 januari ändras beslutet så att begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna slopas för personer bosatta i Sydkorea i trafiken från Sydkorea till Finland. 

Dessutom kommer gränsövergångsstället i Imatra att stängas för persontrafik. Godstrafiken fortsätter normalt. I Lappland kan det komma ändringar i öppettiderna för persontrafikens del för gränsövergångsställena vid den västra och norra gränsen.

Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore och Thailand i fråga om invånarna i dessa länder. 
 

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Karantän- och testningsrekommendationerna måste kontrolleras före resan 

Resenärer som anländer till Finland ska beakta Finlands karantän- och testrekommendationer. Anvisningar om dessa hälsosäkerhetsåtgärder ges av Institutet för hälsa och välfärd. Information finns också i tjänsten Finentry.

Gränsbevakningsväsendet ger råd om gränstrafiken

Gränsbevakningsväsendet ger medborgarna råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Rådgivning fås också under veckoslutet 23–24.1.2021 kl. 8–16. 

Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Anvisningarna uppdateras på myndigheternas webbplatser senast den 27 januari.